3. ZAKON o izmjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine

Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PRIPADNOSTI JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Proglašava se Zakon o izmjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 24.1.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 17.2.2022. godine.

Broj 01-02-1-114-01/22
28. veljače 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, v. r.ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O PRIPADNOSTI JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


Članak 1.


U Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15), u članku 9. u stavku 2. broj "1,9658" zamijeniti brojem "1,5", brisati točku i dodati tekst: "te će se svake sljedeće kalendarske godine umanjivati za 0,1 do koeficijenta 1,3.".


Članak 2.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, v. r.


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, v. r.