29. ЗАКОН о материјалној подршци породицама с дјецом у Федерацији Босне и Херцеговине

На основу члана IV.В.7. а)(IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим


УКАЗ


О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О МАТЕРИЈАЛНОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦАМА С ДЈЕЦОМ У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Проглашава се Закон о материјалној подршци породицама с дјецом у Федерацији Босне и Херцеговине, који је усвојио Парламент Федерације Босне и Херцеговине на сједници Представничког дома од 06.06.2022. године и на сједници Дома народа од 26.05.2022. године.

Број 01-02-1-311-01/22
29. јуна 2022. године
Сарајево


Предсједник
Маринко Чавара, с. р.ЗАКОН
О МАТЕРИЈАЛНОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦАМА С ДЈЕЦОМ У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ


ДИО ПРВИ: ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ


Члан 1.
(Предмет Закона)


(1) Овим законом уређују се основе материјалне подршке породицама с дјецом, утврђују се основна материјална права за подршку породицама с дјецом, поступак, услови и начин остваривања права, финансирање материјалне подршке породицама с дјецом, надзор и друга питања од значаја за остваривање материјалне подршке породицама с дјецом у Федерацији Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Федерација).
(2) Изрази који се користе у овом закону, а који имају родно значење, без обзира јесу ли кориштени у мушком или женском роду, обухватају на једнак начин мушки и женски род.


Члан 2.
(Појам материјалне подршке породицама с дјецом)


Материјална подршка породицама с дјецом, у смислу овог закона, подразумијева подршку кроз материјална давања, а ради помагања у подизању, одгоју и збрињавању дјеце као и у њиховом оспособљавању за самосталан живот и рад.


Члан 3.
(Циљ материјалне подршке породицама с дјецом)


Материјална подршка породицама с дјецом има за циљ да се свој дјеци обезбиједе приближно једнаки материјални услови за здрав и правилан психофизички развој у породици.


Члан 4.
(Значење појединих израза у Закону)


Поједини изрази, у смислу овог закона, имају сљедеће значење:
а) Дијете је лице до навршених 18 година живота.
б) Законски заступник дјетета у смислу овога закона је родитељ дјетета, односно лице које је, у складу с одредбама Породичног закона Федерације Босне и Херцеговине, надлежни орган старатељства поставио за старатеља дјетета;
ц) Породица је животна заједница родитеља и дјеце, те других крвних сродника, сродника по тазбини, усвојилаца и усвојеника и лица из ванбрачне заједнице ако живе у заједничком домаћинству;
д) Заједничко домаћинство је економска заједница једне или више породица чији су чланови пријављени на истој адреси пребивашта и у којој се заједнички стичу и троше новчана и друга материјална средства, стечена радом и кориштењем заједничких материјалних добара;
е) Приходом се сматрају:
(1) приходи који су уређени прописима о порезу на доходак;
(2) старосна, инвалидска и породична пензија;
(3) примања по прописима о борачко-инвалидској заштити, заштити цивилних жртава рата и заштити лица с инвалидитетом;
(4) накнада за вријеме трајања незапослености;
(5) приходи по основу обавезног издржавања;
(6) приходи по основу накнада за хранитељство, односно старатељство;
(7) приходи по основу животног осигурања и
(8) приходи од насљедства.


Члан 5.
(Обрачун укупног мјесечног прихода)


Укупан мјесечни приход по члану заједничког домаћинства остварен у смислу овог закона је приход чланова заједничког домаћинства остварен у периоду од три мјесеца прије подношења захтјева који се дијели с бројем три и бројем чланова домаћинства.


ДИО ДРУГИ: МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА ПОРОДИЦАМА С ДЈЕЦОМ
ПОГЛАВЉЕ I: НАЧЕЛА


Члан 6.
(Начело доступности и забране дискриминације)


(1) Права из овог закона припадају лицима која испуњавају прописане услове без обзира на разлике у раси, боји коже, полу, језику, политичком и националном опредјељењу, социјалном поријеклу, сексуалној оријентацији, родном идентитету и полним карактеристикама, старости, имовини, мјесту рођења, мјесту пребивалишта/боравишта, природи социјалне угрожености, инвалидности или било којем другом статусу.
(2) Установе социјалне заштите и други органи који реализују права из овог закона обезбјеђују равноправност у приступу и кориштењу права из овог закона и у свом раду спречавају сваки облик дискриминације, директне или индиректне, узнемиравања и насиља по било којем основу.


Члан 7.
(Начело ефикасности и одрживости)


Материјална подршка породицама с дјецом остварује се на начин који обезбјеђује постизање најбољих могућих резултата у односу на расположива финансијска средства.


Члан 8.
(Начело јавности и транспарентности)


Сви субјекти који обављају дјелатност из овог закона, обезбјеђују транспарентан рад и слободан приступ информацијама од јавног значаја и другим информацијама у складу с важећим прописима о слободном приступу информацијама у Федерацији и прописима о заштити личних података у Босни и Херцеговини.


ПОГЛАВЉЕ II: ОСНОВНА ПРАВА ПОРОДИЦА С ДЈЕЦОМ


Члан 9.
(Остваривање права)


(1) Права из овог закона под условима утврђеним овим законом остварује лице које је држављанин Босне и Херцеговине и које има пребивалиште на територији Федерације.
(2) Изузетно од става (1) овога члана, страном држављанину којему је одобрен стални боравак на територији Федерације, припадају права из овог закона под условима утврђеним овим законом и уколико је исто право регулисано споразумом о социјалном осигурању између Босне и Херцеговине и земље поријекла односно мјеста пребивалишта страног држављанина.
(3) Страни држављанин као члан заједничког домаћинства, у поступку остваривања права из овог закона, дужан је доказати да не остварује по истом основу права у мјесту свог пребивалишта, односно у земљи поријекла.
(4) Изузетно од става (2) овога члана страни држављанин којему је призната међународна заштита у БиХ права из овога закона остварује у складу с одредбама Правилника о начину остваривања права на социјалну помоћ лицима којима је призната међународна заштита у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број 43/17).
(5) Права из овог закона су лична и не могу се преносити.


Члан 10.
(Права породица с дјецом)


(1) Права која, у смислу овог закона, остварује породица с дјецом су:
а) Дјечји додатак;
б) Новчана помоћ незапосленој породиљи.
(2) Права из става (1) овога члана остварују се под условима, на начин и по поступку утврђеним овим законом.
(3) Кантони утврђују и друга додатна права од оних утврђених овим законом зависно од њихових материјалним могућности и других потреба породица с дјецом.

Члан 11.
(Основица за обрачун права)


Основица за утврђивање висине накнада из овог закона је најнижа плата у Федерацији утврђена у складу с одредбама Закона о раду ("Службене новине Федерације БиХ", 26/16 и 89/18).


Одјељак А: Дјечји додатак


Члан 12.
(Корисници права на дјечји додатак)


(1) Право на дјечји додатак, под условима прописаним овим законом, остварује дијете до навршене 18. године живота.
(2) Право на дјечији додатак остварује и дијете са тежим или тешким инвалидитетом насталим прије осамнаесте године живота или за вријеме редовног школовања, од дана подношења захтјева па све док инвалидитет постоји.


Члан 13.
(Услови за остваривање права на дјечји додатак)


Дијете из члана 12. овог закона може остварити право на дјечји додатак уколико:
а) укупни мјесечни приходи по члану заједничког домаћинства из члана 5. овога закона не прелазе 40% (четрдесет посто) најниже плате у Федерацији утврђене у складу с одредбама Закона о раду;
б) није смјештено у хранитељску породицу или установу социјалне заштите у периоду дужем од 30 дана, а трошкови смјештаја се дјелимично или у потпуности обезбјеђују из буџетских средстава.


Члан 14.
(Висина дјечјег додатка)


Висина дјечјег додатка износи 19% (деветнаест посто) најниже плате у Федерацији утврђене у складу с одредбама Закона о раду.


Члан 15.
(Трајање права на дјечји додатак)


(1) Дјетету које испуњава услове из члана 13. овог закона право на дјечји додатак признаје се од дана подношења захтјева за остваривање права од стране законског заступника дјетета.
(2) Право на дјечји додатак траје док постоје услови за остваривање права, а најдуже 12 мјесеци.
(3) Законски заступник дјетета које је остварило право на дјечји додатак дужан је обновити захтјев за наставак остваривања права на дјечји додатак у мјесецу прије истека права.
(4) Уколико законски заступник дјетета у року из става (3) овога члана не поднесе захтјев и не достави доказе о испуњавању услова за наставак остваривања права, право на дјечји додатак престаје.
(5) За дијете којему, у складу с овим законом, престане право на дјечји додатак, исплата ће се извршити за мјесец у којему је право престало.


Члан 16.
(Престанак права на дјечји додатак)


Право на дјечји додатак престаје:
а) с навршених 18 година;
б) смрћу дјетета;
ц) на лични захтјев законског заступника дјетета;
д) уколико законски заступник дјетета није у прописаном року доставио доказе о испуњавању услова за наставак остваривања права;
е) престанком неког од услова утврђених чланом 13. овога закона.


Одјељак Б: Новчана помоћ незапосленој породиљи


Члан 17.
(Корисници права на новчану помоћ незапосленој породиљи)


(1) Право на новчану помоћ незапосленој породиљи, у смислу овога закона, остварује породиља која није у радном односу, а ради порођаја и његе сваког рођеног дјетета под условима прописаним овим законом.
(2) Изузетно од става (1) овога члана, у случају да мајка није жива или да је спријечена непосредно бринути о дјетету или да је напустила дијете, ово право може остварити и отац дјетета под условима прописаним овим законом.


Члан 18.
(Услови за остваривање права на новчану помоћ незапосленој породиљи)


Корисник права на новчану помоћ незапосленој породиљи из члана 17. овога закона може остварити право на новчану помоћ уколико је пријављен на евиднецији надлежне службе за запошљавање или се налази на редовном школовању, односно уколико се на евиденцији Порезне управе не води као запослено лице.


Члан 19.
(Висина новчане помоћи незапосленој породиљи)


Новчана помоћ незапосленој породиљи исплаћује се у висини 55% најниже плате у Федерацији утврђене у складу с одредбама Закона о раду.


Члан 20.
(Исплата права на новчану помоћ незапосленој породиљи)


(1) Кориснику права на новчану помоћ незапосленој породиљи који испуњава услове из члана 18. овога закона право на новчану помоћ ће се признати од дана рођења дјетета.
(2) Захтјев из става (1) овога члана подноси се у року од 60 дана од дана порођаја.
(3) Уколико се захтјев из става (1) овога члана поднесе по истеку рока од 60 дана од дана рођења дјетета, право на новчану помоћ ће се признати од првог дана у мјесецу у којему је захтјев поднесен.
(4) Новчана помоћ незапосленој породиљи траје док постоје услови за остваривање права, а најдуже 12 мјесеци од дана рођења дјетета.
(5) За корисника права на новчану помоћ незапосленој породиљи којему, у складу с овим законом, престане право на новчану помоћ, исплата ће се извршити за мјесец у којему је право престало.


Члан 21.
(Престанак права на новчану помоћ незапосленој породиљи)


Право на новчану помоћ незапосленој породиљи престаје:
а) заснивањем радног односа;
б) смрћу дјетета;
ц) на лични захтјев породиље;
д) престанком или одузимањем родитељског старања;
е) смјештајем дјетета у хранитељску породицу или установу социјалне заштите, уколико се трошкови смјештаја дјелимично или у потпуности обезбјеђују из буџетских с-редстава;
ф) престанком услова утврђеног чланом 18. овога закона.

ПОГЛАВЉЕ III: ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПОРОДИЦА С ДЈЕЦОМ


Члан 22.
(Надлежни органи за вођење поступка)


(1) О праву из члана 10. став (1) тачка а) овога закона у првом степену одлучује надлежни центар за социјални рад, односно општинска служба социјалне заштите према мјесту пребивалишта дјетета, а о жалбама против одлука донесених у првом степену одлучује Федерално министарство рада и социјалне политике (у даљем тексту: Министарство) као другостепени орган.
(2) О праву из члана 10. став (1) тачка б) овога закона у првом степену одлучује надлежни центар за социјални рад, односно општинска служба социјалне заштите према мјесту пребивалишта незапослене породиље у складу с овим законом и кантоналним прописима, а о жалбама против одлука донесених у првом степену одлучује кантонално министарство надлежно за област социјалне и дјечје заштите као другостепени орган.
(3) У поступку за остваривање права по овом закону примјењују се одредбе Закона о управном поступку, ако овим законом није другачије одређено, те други релевантни федерални и кантонални прописи.


Члан 23.
(Поступак у случају утврђених промјена)


Све промјене које су од утицаја на кориштење права и утврђених обавеза по овом закону узимају се у обзир од првог дана наредног мјесеца по њиховом наступању.


Члан 24.
(Трошкови поступка)


Трошкови поступка за остваривање права по овом закону падају на терет органа који води поступак.


ПОГЛАВЉЕ IV: ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ПРАВА И ПРВОСТЕПЕНОГ ОРГАНА


Члан 25.
(Обавезе законског заступника дјетета)


Законски заступник дјетета које је остварило право на дјечји додатак дужан је пријавити сваку промјену која је од утицаја на остваривање права и то у року од 15 дана од настале промјене.


Члан 26.
(Обавезе корисника права на новчану помоћ незапосленој породиљи)


Корисник права на новчану помоћ незапосленој породиљи дужан је пријавити сваку промјену која је од утицаја на остваривање права и то у року од 15 дана од настале промјене.


Члан 27.
(Обавезе надлежног првостепеног органа)


(1) Надлежни првостепени орган је по службеној дужности обавезан пратити испуњавање услова за остваривање права по овом закону, те на основу утврђених промјена које могу бити од утицаја на остваривање права у року од осам дана покренути поступак утврђен овим законом.
(2) Уколико се утврди да се средства исплаћена по основу права из члана 10. став (1) тачка а) овога закона ненамјенски користе, надлежни првостепени орган може одредити другог законског заступника дјетета који ће истима располагати.


Члан 28.
(Поврат средстава)


(1) Корисник за којега надлежни првостепени или другостепени орган утврди да су му исплаћена средства на која није имао право по овом закону или му нису припадала у том обиму, дужан је вратити примљени износ, односно разлику између примљеног и стварно припадајућег износа.
(2) Уколико корисник не врати износ из става (1) овога члана у року који писменом обавијести о обавези поврата средстава одреди надлежни првостепени или другостепени орган, поступак поврата код надлежног суда покреће Министарство, уколико је у питању поврат средстава за дјечји додатак, односно кантонално министарство надлежно за област социјалне и дјечје заштите, уколико је у питању поврат средстава за новчану помоћ незапосленој породиљи, а путем надлежног федералног, односно кантоналног правобранилаштва.


ПОГЛАВЉЕ V: ФИНАНСИРАЊЕ МАТЕРИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ПОРОДИЦАМА С ДЈЕЦОМ|


Члан 29.
(Извори финансирања)


(1) Средства за остваривање права из члана 10. став (1) тачка а) обезбјеђују се у буџету Федерације.
(2) Средства за остваривање права из члана 10. став (1) тачка б) обезбјеђују се у буџетима кантона.


Члан 30.
(Начин исплате)


(1) Исплате новчаних примања из члана 10. ст. (1) и (3) овога закона врши се на основу Рјешења о признавању права које надлежни центар за социјални рад односно општинска служба социјалне заштите уноси у Јединствену електронску базу података Министарства.
(2) Надлежни првостепени органи који рјешавају по захтјевима за остварење права из овог закона, воде евиденцију о корисницима по полу и извршеним исплатама према овом закону и достављају мјесечне збирне извјештаје о броју корисника по полу, износу накнада и исплатама Министарству за право из члана 10. став (1) тачка а) овог закона и кантоналним министарствима надлежним за област социјалне и дјечје заштите за право из члана 10. став (1) тачка б) овог закона.


Члан 31.
(Временски период исплате)


Новчана примања утврђена на основу овога закона исплаћују се у мјесечним износима и то за период који претходи мјесецу исплате.


ДИО ТРЕЋИ: ДЈЕЧЈА НЕДЈЕЉА


Члан 32.
(Дјечја недјеља)


(1) Прва седмица у мјесецу октобру сваке године одређује се као "Дјечја недјеља" на територији Федерације.
(2) "Дјечја недјеља" се уводи ради подстицања и организовања разноврсних културно-образовних, рекреативних и других манифестација посвећених промовисању Конвенције о правима дјетета и предузимања других мјера и акција за унапређење развоја бриге о дјеци и директне подршке дјеци ради њиховог ефикаснијег васпитања, образовања и инклузије, као и подршке дјеци која излазе из система јавне бриге.
(3) Манифестације и мјере из става (2) овога члана утврђују се програмом који доноси федерални министар рада и социјалне политике и програмима које доносе кантонални министри надлежних министарстава.
(4) Средства утврђена у буџету Федерације за обиљежавање "Дјечје недјеље" на територији Федерације реализоват ће се у складу с федералним програмом из става (3) овога члана.

 

Члан 33.
(Наплаћивање новчаних износа)


(1) За "Дјечју недјељу" током цијелог мјесеца октобра наплаћиват ће се новчани износи у висини од:
a) 1% на продату возну карту у међумјесном и међународном жељезничком, бродском, авионском и аутобусном саобраћају;
б) 1% на поштанске пошиљке у унутрашњем промету, осим на пошиљке новина и часописа;
ц) 1% на продату улазницу за позориште, биоскоп и друге културне манифестације и спортске приредбе за које се наплаћују улазнице и
д) 1% на сваки продати примјерак носача слике или звука.
(2) Наплаћене новчане износе из става (1) овога члана, привредна друштва, послодавци и друга правна и физичка лица која врше наплату на подручју кантона, дужни су уплатити те износе у буџет кантона у року од 15 дана по истеку мјесеца октобра, ако прописом кантона није другачије утврђено.


Члан 34.
(Начин наплате)


Начин наплате и евидентирања новчаних износа из члана 33. овога закона утврдит ће кантонални министар надлежан за финансије у складу с прописима којима се прописује начин уплате, припадности и расподјеле јавних прихода у Федерацији.


Члан 35.
(Намјена и начин распоређивања прикупљених средстава)


(1) Средства прикупљена по основу наплаћивања новчаних износа из члана 33. овога закона искористит ће се за финансирање активности и мјера из става (2) члана 32. овога закона.
(2) Начин распоређивања средстава из става (1) овога члана утврдит ће кантонални министар надлежан за област дјечје заштите.


ДИО ЧЕТВРТИ: НАДЗОР И ПРАЋЕЊЕ ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА


Члан 36.
(Надзор над провођењем Закона)


(1) Министарство прати провођење овог закона и прописа донесених на основу овога закона, издаје инструкције и врши надзор над законитошћу аката којима се рјешава о праву на дјечји додатак.
(2) Кантонална министарства надлежна за област социјалне и дјечје заштите врше надзор над провођењем закона, других прописа и општих аката кантона донесених у складу с овим законом, издају инструкције и врше надзор над законитошћу аката којима се рјешава о праву на новчану помоћ незапосленој породиљи.


Члан 37.
(Инспекцијски надзор)


Инспекцијски надзор подразумијева надзор над примјеном овога закона и прописа донесених на основу њега и проводи се кроз предузимање инспекцијских радњи на утврђивању чињеничног стања у погледу провођења закона и других прописа код субјекта надзора, предузимање превентивних мјера у складу с овим законом и другим прописима, предузимање корективних мјера, односно налагање управних мјера ради спречавања и отклањања незаконитости у провођењу овога и других закона, те кроз предузимање других мјера и радњи утврђених Законом о инспекцијама Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 73/2014 и 19/2017 - Одлука УС) и другим релевантним прописима.


Члан 38.
(Надлежни органи за инспекцијски надзор)


(1) Инспекцијски надзор над примјеном овога закона и прописа донесених на основу њега врши Федерална управа за инспекцијске послове путем надлежних федералних инспектора, односно кантонални орган за инспекцијске послове путем надлежних кантоналних инспектора.
(2) Зависно од сегмента прописа на који се односи, инспекцијски надзор над примјеном овога закона и прописа донесених на основу њега проводе:
а) федерални инспектори социјалне и дјечје заштите у дијелу који се односи на поступак остварења права из члана 10. став (1) тачка а) овога закона;
б) кантонални инспектори социјалне и дјечје заштите у дијелу који се односи на поступак остварења права из члана 10. став (1) тачка б) овога закона и у погледу наплаћивања новчаних износа за "Дјечју недјељу";
ц) федерални или кантонални инспектори социјалне и дјечје заштите у погледу вођења прописаних евиденција и уношења података у Јединствену електронску базу података Министарства.
(3) Надзор из става (1) овога члана врши се увидом у документацију којом располаже надлежни центар за социјални рад, односно општинска служба социјалне заштите.
(4) У провођењу својих надлежности, органи из става (1) овога члана међусобно се информишу и сарађују на реализовању предузетих мјера и радњи, пружају непосредну помоћ једни другима и предузимају заједничке активности неопходне за квалитетан инспекцијски надзор над провођењем овога закона и прописа донесених на основу њега.


Члан 39.
(Инспекцијске надлежности)


(1) Поред послова утврђених Законом о инспекцијама Федерације Босне и Херцеговине, федерални и кантонални инспектори из члана 38. овога закона посебно:
а) прате и проучавају примјену овога закона и прописа донесених на основу њега;
б) надзиру законитост провођења поступака утврђених одребама овога закона и прописа донесених на основу њега;
ц) предузимају превентивне активности у циљу спречавања наступања штетних посљедица због недостатака и неправилности у провођењу овога закона и прописа донесених на основу њега.
(2) Превентивне активности из става (1) тачка ц) овога члана надлежни федерални и кантонални инспектори налажу рјешењем.


Члан 40.
(Усмено рјешење)


(1) Приликом обављања инспекцијских послова надлежни федерални и кантонални инспектори могу издати и усмено рјешење за извршење одређених мјера када постоји опасност од прикривања, замјене или уништења доказа, уколико се мјера одмах не предузме.
(2) Надлежни федерални и кантонални инспектори могу наредити извршење усменог рјешења одмах.
(3) Жалба не одлаже извршење рјешења у случајевима из става (1) овога члана.
(4) Усмено се рјешење мора унијети у записник о обављеном инспекцијском надзору.
(5) Надлежни федерални и кантонални инспектори су обавезни издати писмени отправак рјешења у року од осам дана од дана уписа изречене мјере у записник о обављеном инспекцијском надзору.


Члан 41.
(Кривично дјело)


(1) Ако надлежни федерални или кантонални инспектори посумњају да је повредом прописа учињен прекршај или кривично дјело обавезни су, уз рјешење за чије су доношење надлежни, без одгађања, а најкасније у року од 15 дана од дана завршетка инспекцијског надзора, заједно с утврђеним чињеницама које су одлучујуће за предузимање мјера, поднијети захтјев за покретање прекршајног, односно пријаву за покретање кривичног поступка.
(2) Орган којему је поднесен захтјев, односно пријава из става (1) овога члана обавезно је о исходу поступка обавијестити Министарство, односно надлежно кантонално министарство.


Члан 42.
(Праћење примјене)


(1) За потребе праћења имплементације овога закона, као и других прописа из области социјалне заштите и заштите породица с дјецом и проведбених прописа донесених у складу с овим законом успоставља се Координационо тијело у чији се састав именују представници Министарства и кантоналних министарстава.
(2) Координационо тијело из става (1) овога члана именује федерални министар рада и социјалне политике, водећи рачуна да исто треба у правилу одражавати равноправну заступљеност оба пола у складу с прописима о равноправности полова у Босни и Херцеговини.
(3) Мандат, питања кворума за одржавање састанака, метода доношења одлука и друга питања од значаја за рад Координационогтијела из става (1) овога члана дефинисат ће се Пословником о раду Координационог тијела, који ће се донијети на конституирајућем састанку,
(4) Координационо тијело из става (1) овога члана врши обједињавање података и информација прикупљених кроз појединачне извјештаје ресорних министарстава и надлежних центара за социјални рад, односно општинских служби социјалне заштите, врши њихову анализу и сачињава јединствене полугодишње извјештаје о провођењу овога закона које доставља Министарству и кантоналним министарствима.

ДИО ПЕТИ: ПРЕКРШАЈНЕ ОДРЕДБЕ


Члан 43.
(Прекршајне одредбе за надлежни првостепени орган)


(1) Новчаном казном од 2.000,00 до 15.000,00 КМ казнит ће се надлежни првостепени орган ако:
а) инспектору не осигура несметано обављање инспекцијског надзора и не стави му на располагање сва средства и потребну документацију;
б) кориснику, противно одредбама овога закона, ускрати или ограничи права која му припадају;
ц) омогући кориштење права лицу којему не припада право по овом закону или му не припада у том облику;
д) не проводи прописане евиденције и не уноси податке у Јединствену електронску базу података Министарства.
(2) За прекршај из става (1) овога члана казнит ће се одговорно лице у надлежном првостепеном органу новчаном казном од 500,00 до 3.000,00 КМ.


Члан 44.
(Прекршајне одредбе за ненаплаћивање новчаних износа за вријеме "Дјечје недјеље")


(1) Новчаном казном од 10.000,00 до 15.000,00 КМ казнит ће се за прекршај правно лице ако за вријеме "Дјечје недјеље" не наплаћује новчани износ утврђен одлуком Владе Федерације у складу с чланом 33. овога закона.
(2) За прекршај из става (1) овога члана казнит ће се и одговорно лице у правном субЈекту новчаном казном од 1.500,00 до 3.000,00 КМ.


ДИО ШЕСТИ: ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ


Члан 45.
(Усклађивање кантоналних прописа)


Кантони су дужни у року од три мјесеца од дана ступања на снагу овог закона донијети своје прописе и опште акте из области подршке породицама с дјецом које ће усагласити с одредбама овога закона и којима ће утврдити и друга права у складу с одредбама става (3) члана 10. овога закона.


Члан 46.
(Право на накнаду плате породиљи у радном односу)


Накнада плате породиљи за вријеме док одсуствује с посла ради трудноће порођаја и његе дјетета ће се наставити исплаћивати у складу с кантоналним прописима из области социјалне и дјечје заштите до доношења посебног прописа у складу с одредбама Закона о раду, којим ће се ово право реинтегрисати у систем права из радног односа и социјалног осигурања, а најкасније до три године од дана ступања на снагу овог закона.


Члан 47.
(Непреузимање обавеза кантона за неисплаћене износе)


Овим законом не преузимају се обавезе кантона за неисплаћене износе новчаних примања породица с дјецом, остварене ло прописима који су се примјењивали у Федерацији до дана почетка примјене овога закона.


Члан 48.
(Рокови за доношење подзаконских аката)


Федерални министар рада и социјалне политике ће у року од три мјесеца од дана ступања на снагу овога закона донијети проведбени акт којим ће прописати образац за подношење захтјева и потребну документацију за остваривање права на дјечији додатак.


Члан 49.
(Престанак примјене одредби Закона о основама социјалне заштите, заштите цивилних жртава рата и заштите породица с дјецом и Закона о хранитељству)


Даном почетка примјене овога закона престаје примјена одредби из чл. 87-96. Закона о основама социјалне заштите, заштите цивилних жртава рата и заштите породица са дјецом ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 и 40/18) и члана 53. 3акона о хранитељству у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 19/17).


Члан 50.
(Ступање на снагу)


Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објаве у "Службеним новинама Федерације БиХ", а почет ће се примјењивати три мјесеца након ступања на снагу Закона.

Предсједавајући
Дома народа
Парламента Федерације БиХ
Томислав Мартиновић, с. р.


Предсједавајући
Представничког дома
Парламента Федерације БиХ
Мирсад Заимовић, с. р.