29. ZAKON o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine

Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJU ZAKONA O MATERIJALNOJ POTPORI OBITELJIMA S DJECOM U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Proglašava se Zakon o materijalnoj potpori obiteljima s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 6.6.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 26.5.2022. godine.

Broj 01-02-1-311-01/22
29. lipnja 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, v. r.ZAKON
O MATERIJALNOJ POTPORI OBITELJIMA S DJECOM U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


DIO PRVI: TEMELJNE ODREDBE


Članak 1.
(Predmet Zakona)


(1) Ovim zakonom uređuju se osnove materijalne potpore obiteljima s djecom, utvrđuju se temeljna materijalna prava za potporu obiteljima s djecom, postupak, uvjeti i način ostvarivanja prava, financiranje materijalne potpore obiteljima s djecom, nadzor i druga pitanja od značaja za ostvarivanje materijalne potpore obiteljima s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).
(2) Izrazi koji se koriste u ovom zakonu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.


Članak 2.
(Pojam materijalne potpore obiteljima s djecom)


Materijalna potpora obiteljima s djecom, u smislu ovog zakona, podrazumijeva potporu kroz materijalna davanja, a radi pomaganja u podizanju, odgoju i zbrinjavanju djece kao i u njihovom osposobljavanju za samostalan život i rad.


Članak 3.
(Cilj materijalne potpore obiteljima s djecom)


Materijalna potpora obiteljima s djecom ima za cilj da se svoj djeci osiguraju približno jednaki materijalni uvjeti za zdrav i pravilan psihofizički razvoj u obitelji.


Članak 4.
(Značenje pojedinih izraza u Zakonu)


Pojedini izrazi, u smislu ovog zakona, imaju sljedeće značenje:
a) Dijete je osoba do navršenih 18 godina života.
b) Zakonski zastupnik djeteta u smislu ovoga zakona je roditelj djeteta, odnosno osoba koju je, sukladno odredbama Obiteljskog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, nadležno tijelo skrbništva postavilo za skrbnika djeteta;
c) Obitelj je životna zajednica roditelja i djece, te drugih krvnih srodnika, srodnika po tazbini, usvojitelja i usvojenika i osoba iz izvanbračne zajednice ako žive u zajedničkom kućanstvu;
d) Zajedničko kućanstvo je ekonomska zajednica jedne ili više obitelji čiji su članovi prijavljeni na istoj adresi prebivališta i u kojoj se zajednički stječu i troše novčana i druga materijalna sredstva, stečena radom i korištenjem zajedničkih materijalnih dobara;
e) Prihodom se smatraju:
1) prihodi koji su uređeni propisima o porezu na dohodak;
2) starosna, invalidska i obiteljska mirovina;
3) primanja po propisima o boračko-invalidskoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti osoba s invaliditetom;
4) naknada za vrijeme trajanja neuposlenosti;
5) prihodi po osnovu obveznog izdržavanja;
6) prihodi po osnovu naknada za udomiteljstvo, odnosno skrbništvo;
7) prihodi po osnovu životnog osiguranja i
8) prihodi od nasljedstva.


Članak 5.
(Obračun ukupnog mjesečnog prihoda)


Ukupan mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva ostvaren u smislu ovog zakona je prihod članova zajedničkog kućanstva ostvaren u razdoblju od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva koji se dijeli s brojem tri i brojem članova kućanstva.


DIO DRUGI: MATERIJALNA POTPORA OBITELJI S DJECOM POGLAVLJE I: NAČELA


Članak 6.
(Načelo dostupnosti i zabrane diskriminacije)


(1) Prava iz ovog zakona pripadaju osobama koje ispunjavaju propisane uvjete bez obzira na razlike u rasi, boji kože, spolu, jeziku, političkom i nacionalnom opredjeljenju socijalnom porijeklu, seksualnoj orijentaciji, rodnom identitetu i spolnim karakteristikama, starosti, imovini, mjestu rođenja, mjestu prebivališta/boravišta prirodi socijalne ugroženosti, invalidnosti ili bilo kojem drugom statusu.
(2) Ustanove socijalne skrbi i druga tijela koja realiziraju prava iz ovog zakona osiguravaju ravnopravnost u pristupu i korištenju prava iz ovog zakona i u svom radu sprječavaju svaki oblik diskriminacije, izravne ili neizravne, uznemiravanja i nasilja po bilo kojem osnovu.


Članak 7.
(Načelo učinkovitosti i održivosti)


Materijalna potpora obitelji s djecom ostvaruje se na način koji osigurava postizanje najboljih mogućih rezultata u odnosu na raspoloživa financijska sredstva.


Članak 8.
(Načelo javnosti i transparentnosti)


Svi subjekti koji obavljaju djelatnost iz ovog zakona, osiguravaju transparentan rad i slobodan pristup informacijama od javnog značaja i drugim informacijama sukladno važećim propisima o slobodnom pristupu informacijama u Federaciji i propisima o zaštiti osobnih podataka u Bosni i Hercegovini.


POGLAVLJE II: TEMELJNA PRAVA OBITELJI S DJECOM


Članak 9.
(Ostvarivanje prava)


(1) Prava iz ovog zakona pod uvjetima utvrđenim ovim zakonom ostvaruje osoba koja je državljanin Bosne i Hercegovine i koja ima prebivalište na teritoriju Federacije.
(2) Iznimno od stavka (1) ovoga članka, stranom državljaninu kojemu je odobren stalni boravak na teritoriju Federacije, pripadaju prava iz ovog zakona pod uvjetima utvrđenim ovim zakonom i ukoliko je isto pravo regulirano sporazumom o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i zemlje porijekla odnosno mjesta prebivališta stranog državljanina.
(3) Strani državljanin kao član zajedničkog kućanstva, u postupku ostvarivanja prava iz ovog zakona, dužan je dokazati da ne ostvaruje po istom osnovu prava u mjestu svog prebivališta, odnosno u zemlji porijekla.
(4) Iznimno od stavka (2) ovoga članka strani državljanin kojemu je priznata međunarodna zaštita u BiH prava iz ovoga zakona ostvaruje sukladno odredbama Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na socijalnu pomoć osobama kojima je priznata međunarodna zaštita u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 43/17).
(5) Prava iz ovog zakona su osobna i ne mogu se prenositi.

 

Članak 10.
(Prava obitelji s djecom)


(1) Prava koja, u smislu ovog zakona, ostvaruje obitelj s djecom su:
a) Dječji dodatak;
b) Novčana pomoć neuposlenoj rodilji.
(2) Prava iz stavka (1) ovoga članka ostvaruju se pod uvjetima, na način i po postupku utvrđenim ovim zakonom.
(3) Kantoni utvrđuju i druga dodatna prava od onih utvrđenih ovim zakonom ovisno o njihovim materijalnim mogućnostima i drugim potrebama obitelji s djecom.


Članak 11.
(Osnovica za obračun prava)


Osnovica za utvrđivanje visine naknada iz ovog zakona je najniža plaća u Federaciji utvrđena sukladno odredbama Zakona o radu "Službene novine Federacije BiH", br. 26/16 i 89/18).


Odjeljak A: Dječji dodatak


Članak 12.
(Korisnici prava na dječji dodatak)


(1) Pravo na dječji dodatak, pod uvjetima propisanim ovim zakonom, ostvaruje dijete do navršene 18. godine života.
(2) Pravo na dječji dodatak ostvaruje i dijete sa težim ili teškim invaliditetom nastalim prije osamnaeste godine života ili za vrijeme redovitog školovanja, od dana podnošenja zahtjeva pa sve dok invaliditet postoji.


Članak 13.
(Uvjeti za ostvarivanje prava na dječji dodatak)


Dijete iz članka 12. ovog zakona može ostvariti pravo na dječji dodatak ukoliko:
a) ukupni mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva iz članka 5. ovoga zakona ne prelaze 40% (četrdeset posto) najniže plaće u Federaciji utvrđene sukladno odredbama Zakona o radu;
b) nije smješteno u udomiteljsku obitelj ili ustanovu socijalne skrbi u razdoblju duljem od 30 dana, a troškovi smještaja se djelomično ili u cijelosti osiguravaju iz proračunskih sredstava.


Članak 14.
(Visina dječjeg dodatka)


Visina dječjeg dodatka iznosi 19% (devetnaest posto) najniže plaće u Federaciji utvrđene sukladno odredbama Zakona o radu.


Članak 15.
(Trajanje prava na dječji dodatak)


(1) Djetetu koje ispunjava uvjete iz članka 13. ovog zakona pravo na dječji dodatak priznaje se od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava od strane zakonskog zastupnika djeteta.
(2) Pravo na dječji dodatak traje dok postoje uvjeti za ostvarivanje prava, a najdulje 12 mjeseci.
(3) Zakonski zastupnik djeteta koje je ostvarilo pravo na dječji dodatak dužan je obnoviti zahtjev za nastavak ostvarivanja prava na dječji dodatak u mjesecu prije isteka prava.
(4) Ukoliko zakonski zastupnik djeteta u roku iz stavka (3) ovoga članka ne podnese zahtjev i ne dostavi dokaze o ispunjavanju uvjeta za nastavak ostvarivanja prava, pravo na dječji dodatak prestaje.
(5) Za dijete kojemu, sukladno ovom zakonu, prestane pravo na dječji dodatak, isplata će se izvršiti za mjesec u kojemu je pravo prestalo.


Članak 16.
(Prestanak prava na dječji dodatak)


Pravo na dječji dodatak prestaje:
a) s navršenih 18 godina;
b) smrću djeteta;
c) na osobni zahtjev zakonskog zastupnika djeteta;
d) ukoliko zakonski zastupnik djeteta nije u propisanom roku dostavio dokaze o ispunjavanju uvjeta za nastavak ostvarivanja prava;
e) prestankom nekog od uvjeta utvrđenih člankom 13. ovoga zakona.


Odjeljak B: Novčana pomoć neuposlenoj rodilji


Članak 17.
(Korisnici prava na novčanu pomoć neuposlenoj rodilji)


(1) Pravo na novčanu pomoć neuposlenoj rodilji, u smislu ovoga zakona, ostvaruje rodilja koja nije u radnom odnosu, a radi porođaja i njege svakog rođenog djeteta pod uvjetima propisanim ovim zakonom.
(2) Iznimno od stavka (1) ovoga članka, u slučaju da majka nije živa ili da je spriječena neposredno brinuti o djetetu ili da je napustila dijete, ovo pravo može ostvariti i otac djeteta pod uvjetima propisanim ovim zakonom.


Članak 18.
(Uvjeti za ostvarivanje prava na novčanu pomoć neuposlenoj rodilji)


Korisnik prava na novčanu pomoć neuposlenoj rodilji iz članka 17. ovoga zakona može ostvariti pravo na novčanu pomoć ukoliko je prijavljen na evidenciji nadležne službe za upošljavanje ili se nalazi na redovitom školovanju, odnosno ukoliko se na evidenciji Porezne uprave ne vodi kao uposlena osoba.


Članak 19.
(Visina novčane pomoći neuposlenoj rodilji)


Novčana pomoć neuposlenoj rodilji isplaćuje se u visini 55% najniže plaće u Federaciji utvrđene sukladno odredbama Zakona o radu.


Članak 20.
(Isplata prava na novčanu pomoć neuposlenoj rodilji)


(1) Korisniku prava na novčanu pomoć neuposlenoj rodilji koji ispunjava uvjete iz članka 18. ovoga zakona pravo na novčanu pomoć će se priznati od dana rođenja djeteta.
(2) Zahtjev iz stavka (1) ovoga članka podnosi se u roku od 60 dana od dana porođaja.
(3) Ukoliko se zahtjev iz stavka (1) ovoga članka podnese po isteku roka od 60 dana od dana rođenja djeteta, pravo na novčanu pomoć će se priznati od prvog dana u mjesecu u kojemu je zahtjev podnesen.
(4) Novčana pomoć neuposlenoj rodilji traje dok postoje uvjeti za ostvarivanje prava a najdulje 12 mjeseci od dana rođenja djeteta.
(5) Za korisnika prava na novčanu pomoć neuposlenoj rodilji kojemu sukladno ovom zakonu prestane pravo na novčanu pomoć, isplata će se izvršiti za mjesec u kojemu je pravo prestalo.

 

Članak 21.
(Prestanak prava na novčanu pomoć neuposlenoj rodilji)


Pravo na novčanu pomoć neuposlenoj rodilji prestaje:
a) zasnivanjem radnog odnosa;
b) smrću djeteta;
c) na osobni zahtjev rodilje;
d) prestankom ili oduzimanjem roditeljske skrbi;
e) smještajem djeteta u udomiteljsku obitelj ili ustanovu socijalne skrbi, ukoliko se troškovi smještaja djelomično ili u cijelosti osiguravaju iz proračunskih sredstava;
f) prestankom uvjeta utvrđenog člankom 18. ovoga zakona.


POGLAVLJE III: POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA OBITELJI S DJECOM


Članak 22.
(Nadležna tijela za vođenje postupka)


(1) O pravu iz članka 10. stavak (1) točka a) ovoga zakona u prvom stupnju odlučuje nadležni centar za socijalni rad, odnosno općinska služba služba socijalne skrbi prema mjestu prebivališta djeteta, a o žalbama protiv odluka donesenih u prvom stupnju odlučuje Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) kao drugostupanjsko tijelo.
(2) O pravu iz članka 10. stavak (1) točka b) ovoga zakona u prvom stupnju odlučuje nadležni centar za socijalni rad, odnosno općinska služba socijalne skrbi prema mjestu prebivališta neuposlene rodilje sukladno ovom zakonu i kantonalnim propisima, a o žalbama protiv odluka donesenih u prvom stupnju odlučuje kantonalno ministarstvo nadležno za oblast socijalne i dječje zaštite kao drugostupanjsko tijelo.
(3) U postupku za ostvarivanje prava po ovom zakonu primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku, ako ovim zakonom nije drugačije određeno, te drugi relevantni federalni i kantonalni propisi.


Članak 23.
(Postupak u slučaju utvrđenih promjena)


Sve promjene koje su od utjecaja na korištenje prava i utvrđenih obveza po ovom zakonu uzimaju se u obzir od prvog dana narednog mjeseca po njihovom nastupanju.


Članak 24.
(Troškovi postupka)


Troškovi postupka za ostvarivanje prava po ovom zakonu padaju na teret tijela koje vodi postupak.


POGLAVLJE IV: OBVEZE KORISNIKA PRAVA I PRVOSTUPANJSKOG TIJELA


Članak 25.
(Obveze zakonskog zastupnika djeteta)


Zakonski zastupnik djeteta koje je ostvarilo pravo na dječji dodatak dužan je prijaviti svaku promjenu koja je od utjecaja na ostvarivanje prava i to u roku od 15 dana od nastale promjene.


Članak 26.
(Obveze korisnika prava na novčanu pomoć neuposlenoj rodilji)


Korisnik prava na novčanu pomoć neuposlenoj rodilji dužan je prijaviti svaku promjenu koja je od utjecaja na ostvarivanje prava i to u roku od 15 dana od nastale promjene.


Članak 27.
(Obveze nadležnog prvostupanjskog tijela)


(1) Nadležno prvostupanjsko tijelo je po službenoj dužnosti obvezno pratiti ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava po ovom zakonu, te na temelju utvrđenih promjena koje mogu biti od utjecaja na ostvarivanje prava u roku od osam dana pokrenuti postupak utvrđen ovim zakonom.
(2) Ukoliko se utvrdi da se sredstva isplaćena po osnovu prava iz članka 10. stavak (1) točka a) ovoga zakona nenamjenski koriste, nadležno prvostupanjsko tijelo može odrediti drugog zakonskog zastupnika djeteta koji će istima raspolagati.


Članak 28.
(Povrat sredstava)


(1) Korisnik za kojega nadležno prvostupanjsko ili drugostupanjsko tijelo utvrdi da su mu isplaćena sredstva na koja nije imao pravo po ovom zakonu ili mu nisu pripadala u tom opsegu, dužan je vratiti primljeni iznos, odnosno razliku između primljenog i stvarno pripadajućeg iznosa.
(2) Ukoliko korisnik ne vrati iznos iz stavka (1) ovoga članka u roku koji pismenom obavijesti o obvezi povrata sredstava odredi nadležno prvostupanjsko ili drugostupanjsko tijelo, postupak povrata kod nadležnog suda pokreće Ministarstvo, ukoliko je u pitanju povrat sredstava za dječji dodatak, odnosno kantonalno ministarstvo nadležno za oblast socijalne i dječje zaštite, ukoliko je u pitanju povrat sredstava za novčanu pomoć neuposlenoj rodilji, a putem nadležnog federalnog, odnosno kantonalnog pravobraniteljstva.


POGLAVLJE V: FINANCIRANJE MATERIJALNE POTPORE OBITELJIMA S DJECOM


Članak 29.
(Izvori financiranja)


(1) Sredstva za ostvarivanje prava iz članka 10. stavak (1) točka a) osiguravaju se u proračunu Federacije.
(2) Sredstva za ostvarivanje prava iz članka 10. stavak (1) točka b) osiguravaju se u proračunima kantona.

Članak 30.
(Način isplate)


(1) Isplate novčanih primanja iz članka 10. st. (1) i (3) ovoga zakona vrši se na temelju rješenja o priznavanju prava koje nadležni centar za socijalni rad, odnosno općinska služba služba socijalne skrbi unosi u Jedinstvenu elektronsku bazu podataka Ministarstva.
(2) Nadležna prvostupanjska tijela koja rješavaju po zahtjevima za ostvarenje prava iz ovog zakona, vode evidenciju o korisnicima po spolu i izvršenim isplatama prema ovom zakonu i dostavljaju mjesečna zbirna izvješća o broju korisnika po spolu, iznosu naknada i isplatama Ministarstvu za pravo iz članka 10. stavak (1) točka a) ovog zakona i kantonalnim ministarstvima nadležnim za oblast socijalne i dječje zaštite za pravo iz članka 10. stavak (1) točka b) ovog zakona.


Članak 31.
(Vremensko razdoblje isplate)


Novčana primanja utvrđena na temelju ovoga zakona isplaćuju se u mjesečnim iznosima i to za razdoblje koje prethodi mjesecu isplate.


DIO TREĆI: DJEČJI TJEDAN


Članak 32.
(Dječji tjedan)


(1) Prvi tjedan u mjesecu listopadu svake godine određuje se kao "Dječji tjedan" na teritoriju Federacije.
(2) "Dječji tjedan" se uvodi radi poticanja i organiziranja raznovrsnih kulturno-obrazovnih, rekreativnih i drugih manifestacija posvećenih promicanju Konvencije o pravima djeteta i poduzimanja drugih mjera i akcija za unapređenje razvoja brige o djeci i izravne potpore djeci radi njihovog efikasnijeg odgoja, obrazovanja i inkluzije, kao i potpore djeci koja izlaze iz sustava javne brige.
(3) Manifestacije i mjere iz stavka (2) ovoga članka utvrđuju se programom koji donosi federalni ministar rada i socijalne politike i programima koje donose kantonalni ministri nadležnih ministarstava.
(4) Sredstva utvrđena u proračunu Federacije za obilježavanje "Dječjeg tjedna" na teritoriju Federacije realizirat će se sukladno federalnom programu iz stavka (3) ovoga članka.


Članak 33.
(Naplaćivanje novčanih iznosa)


(1) Za "Dječji tjedan" tijekom cijelog mjeseca listopada naplaćivat će se novčani iznosi u visini od:
a) 1% na prodanu putnu kartu u međumjesnom i međunarodnom željezničkom, brodskom, avionskom i autobusnom prometu;
b) 1% na poštanske pošiljke u unutarnjem prometu, osim na pošiljke novina i časopisa;
c) 1% na prodatu ulaznicu za kazalište, kino i druge kulturne manifestacije i sportske priredbe za koje se naplaćuju ulaznice i
d) 1% na svaki prodani primjerak nosača slike ili zvuka.
(2) Naplaćene novčane iznose iz stavka (1) ovoga članka, gospodarska društva, poslodavci i druge pravne i fizičke osobe, koje vrše naplatu na području kantona, dužni su uplatiti te iznose u proračun kantona u roku od 15 dana po isteku mjeseca listopada, ako propisom kantona nije drugačije utvrđeno.


Članak 34.
(Način naplate)


Način naplate i evidentiranja novčanih iznosa iz članka 33. ovoga zakona utvrdit će kantonalni ministar nadležan za financije sukladno propisima kojima se propisuje način uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji.


Članak 35.
(Namjena i način raspoređivanja prikupljenih sredstava)


(1) Sredstva prikupljena po osnovu naplaćivanja novčanih iznosa iz članka 33. ovoga zakona iskoristit će se za financiranje aktivnosti i mjera iz stavka (2) članka 32. ovoga zakona.
(2) Način raspoređivanja sredstava iz stavka (1) ovoga članka utvrdit će kantonalni ministar nadležan za oblast dječje zaštite.


DIO ČETVRTI: NADZOR I PRAĆENJE PRIMJENE ZAKONA


Članak 36.
(Nadzor nad provedbom Zakona)


(1) Ministarstvo prati provedbu ovog zakona i propisa donesenih na temelju ovoga zakona, izdaje instrukcije i vrši nadzor nad zakonitošću akata kojima se rješava o pravu na dječji dodatak.
(2) Kantonalna ministarstva nadležna za oblast socijalne i dječje zaštite vrše nadzor nad provedbom zakona, drugih propisa i općih akata kantona donesenih sukladno ovomu zakonu, izdaju instrukcije i vrše nadzor nad zakonitošću akata kojima se rješava o pravu na novčanu pomoć neuposlenoj rodilji.


Članak 37.
(Inspekcijski nadzor)


Inspekcijski nadzor podrazumijeva nadzor nad primjenom ovoga zakona i propisa donesenih na temelju njega i provodi se kroz poduzimanje inspekcijskih radnji na utvrđivanju činjeničnog stanja glede provedbe zakona i drugih propisa kod subjekta nadzora, poduzimanje preventivnih mjera sukladno ovom zakonu i drugim propisima, poduzimanje korektivnih mjera, odnosno nalaganje upravnih mjera radi sprečavanja i otklanjanja nezakonitosti u provedbi ovoga i drugih zakona, te kroz poduzimanje drugih mjera i radnji utvrđenih Zakonom o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 73/2014 i 19/2017 - Odluka US) i drugim relevantnim propisima.


Članak 38.
(Nadležna tijela za inspekcijski nadzor)


(1) Inspekcijski nadzor nad primjenom ovoga zakona i propisa donesenih na temelju njega vrši Federalna uprava za inspekcijske poslove putem nadležnih federalnih inspektora, odnosno kantonalno tijelo za inspekcijske poslove putem nadležnih kantonalnih inspektora.
(2) Ovisno o dijelu propisa na koji se odnosi, inspekcijski nadzor nad primjenom ovoga zakona i propisa donesenih na temelju njega provode:
a) federalni inspektori socijalne i dječje zaštite u dijelu koji se odnosi na postupak ostvarenja prava iz članka 10. stavak (1) točka a) ovoga zakona;
b) kantonalni inspektori socijalne i dječje zaštite u dijelu koji se odnosi na postupak ostvarenja prava iz članka 10. stavak (1) točka b) ovoga zakona i glede naplaćivanja novčanih iznosa za "Dječji tjedan";
c) federalni ili kantonalni inspektori socijalne i dječje zaštite glede vođenja propisanih evidencija i unošenja podataka u Jedinstvenu elektronsku bazu podataka Ministarstva.
(3) Nadzor iz stavka (1) ovoga članka vrši se uvidom u dokumentaciju kojom raspolaže nadležni centar za socijalni rad, odnosno općinska služba socijalne skrbi.
(4) U provedbi svojih nadležnosti, tijela iz stavka (1) ovoga članka međusobno se informiraju i surađuju na realiziranju poduzetih mjera i radnji, pružaju neposrednu pomoć jedni drugima i poduzimaju zajedničke aktivnosti neophodne za kvalitetan inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga zakona i propisa donesenih na temelju njega.


Članak 39.
(Inspekcijske nadležnosti)


(1) Pored poslova utvrđenih Zakonom o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine, federalni i kantonalni inspektori iz članka 38. ovoga zakona posebno:
a) prate i proučavaju primjenu ovoga zakona i propisa donesenih na temelju njega;
b) nadziru zakonitost provedbe postupaka utvrđenih odrebama ovoga zakona i propisa donesenih na temelju njega;
c) poduzimaju preventivne aktivnosti u cilju sprečavanja nastupanja štetnih posljedica zbog nedostataka i nepravilnosti u provedbi ovoga zakona i propisa donesenih na temelju njega.
(2) Preventivne aktivnosti iz stavka (1) točka c) ovoga članka nadležni federalni i kantonalni inspektori nalažu rješenjem.

Članak 40.
(Usmeno rješenje)


(1) Prilikom obavljanja inspekcijskih poslova nadležni federalni i kantonalni inspektori mogu izdati i usmeno rješenje za izvršenje određenih mjera kada postoji opasnost od prikrivanja, zamjene ili uništenja dokaza, ukoliko se mjera odmah ne poduzme.
(2) Nadležni federalni i kantonalni inspektori mogu narediti izvršenje usmenog rješenja odmah.
(3) Žalba ne odlaže izvršenje rješenja u slučajevima iz stavka (1) ovoga članka.
(4) Usmeno se rješenje mora unijeti u zapisnik o obavljenom inspekcijskom nadzoru.
(5) Nadležni federalni i kantonalni inspektori su obvezni izdati pismeni otpravak rješenja u roku od osam dana od dana upisa izrečene mjere u zapisnik o obavljenom inspekcijskom nadzoru.


Članak 41.
(Kazneno djelo)


(1) Ako nadležni federalni ili kantonalni inspektori posumnjaju da je povredom propisa počinjen prekršaj ili kazneno djelo obvezni su, uz rješenje za čije su donošenje nadležni, bez odgode, a najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka inspekcijskog nadzora, zajedno s utvrđenim činjenicama koje su odlučujuće za poduzimanje mjera, podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog, odnosno prijavu za pokretanje kaznenog postupka.
(2) Tijelo kojemu je podnesen zahtjev, odnosno prijava iz stavka (1) ovoga članka obvezno je o ishodu postupka obavijestiti Ministarstvo, odnosno nadležno kantonalno ministarstvo.


Članak 42.
(Praćenje primjene)


(1) Za potrebe praćenja implementiranja ovoga zakona, kao i drugih propisa iz oblasti socijalne zaštite i zaštite obitelji s djecom i provedbenih propisa donesenih sukladno ovom zakonu uspostavlja se Koordinacijsko tijelo u čiji se sastav imenuju predstavnici Ministarstva i kantonalnih ministarstava.
(2) Koordinacijsko tijelo iz stavka (1) ovoga članka imenuje federalni ministar rada i socijalne politike, vodeći računa da isto treba u pravilu odražavati ravnopravnu zastupljenost oba spola sukladno propisima o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini.
(3) Mandat, pitanja kvoruma za održavanje sastanaka, metoda donošenja odluka i druga pitanja od značaja za rad Koordinacijskog tijela iz stavka (1) ovoga članka definirat će se Poslovnikom o radu Koordinacijskog tijela, koji će se donijeti na konstituirajućem sastanku.
(4) Koordinacijsko tijelo iz stavka (1) ovoga članka vrši objedinjavanje podataka i informacija prikupljenih kroz pojedinačna izvješća resornih ministarstava i nadležnih centara za socijalni rad, odnosno općinskih službi socijalne skrbi, vrši njihovu analizu i sačinjava jedinstvena polugodišnja izvješća o provedbi ovoga zakona koje dostavlja Ministarstvu i kantonalnim ministarstvima.


DIO PETI: PREKRŠAJNE ODREDBE


Članak 43.
(Prekršajne odredbe za nadležno prvostupanjsko tijelo)


(1) Novčanom kaznom od 2.000,00 do 15.000,00 KM kaznit će se nadležno prvostupanjsko tijelo ako:
a) inspektoru ne osigura neometano obavljanje inspekcijskog nadzora i ne stavi mu na raspolaganje sva sredstva i potrebnu dokumentaciju;
b) korisniku, protivno odredbama ovoga zakona, uskrati ili ograniči prava koja mu pripadaju;
c) omogući korištenje prava osobi kojoj ne pripada pravo po ovom zakonu ili joj ne pripada u tom obliku;
d) ne vodi propisane evidencije i ne unosi podatke u Jedinstvenu elektronsku bazu podataka Ministarstva.
(2) Za prekršaj iz stavka (1) ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u nadležnom prvostupanjskom tijelu novčanom kaznom od 500,00 do 3.000,00 KM.


Članak 44.
(Prekršajne odredbe za nenaplaćivanje novčanih iznosa za vrijeme "Dječjeg tjedna")


(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako za vrijeme "Dječjeg tjedna" ne naplaćuje novčani iznos utvrđen odlukom Vlade Federacije sukladno članku 33. ovoga zakona.
(2) Za prekršaj iz stavka (1) ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnom subjektu novčanom kaznom od 1.500,00 do 3.000,00 KM.


DIO ŠESTI: PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 45.
(Usklađivanje kantonalnih propisa)


Kantoni su dužni u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti svoje propise i opće akte iz oblasti potpore obiteljima s djecom koje će usuglasiti s odredbama ovoga zakona i kojima će utvrditi i druga prava sukladno odredbama stavka (3) članka 10. ovoga zakona.


Članak 46.
(Pravo na naknadu plaće rodilji u radnom odnosu)


Naknada plaće rodilji za vrijeme dok odsustvuje s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta će se nastaviti isplaćivati sukladno kantonalnim propisima iz oblasti socijalne i dječje zaštite do donošenja posebnog propisa sukladno odredbama Zakona o radu kojim ce se ovo pravo reintegrirati u sustav prava iz radnog odnosa i socijalnog osiguranja, a najkasnije do tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.


Članak 47.
(Nepreuzimanje obveza kantona za neisplaćene iznose)


Ovim zakonom ne preuzimaju se obveze kantona za neisplaćene iznose novčanih primanja obitelji s djecom, ostvarene po propisima koji su se primjenjivali u Federaciji do dana početka primjene ovoga zakona.


Članak 48.
(Rokovi za donošenje podzakonskih akata)


Federalni ministar rada i socijalne politike će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga zakona donijeti provedbeni akt kojim će propisati obrazac za podnošenje zahtjeva i potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava na dječiji dodatak.


Članak 49.
(Prestanak primjene odredbi Zakona o osnovama socijalne skrbi, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom i Zakona o udomiteljstvu)


Danom početka primjene ovoga zakona prestaje primjena odredbi iz čl. 87-96. Zakona o osnovama socijalne skrbi, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 i 40/18) i članka 53. Zakona o udomiteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/17).


Članak 50.
(Stupanje na snagu)


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije", a počet će se primjenjivati tri mjeseca nakon stupanja na snagu Zakona.

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, v. r.


Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, v. r.