1. ЗАКОН о допуни Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине

На основу члана IV.В.7. а)(IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим


УКАЗ


О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОПУНИ ЗАКОНА О ЕЛЕКТРНЧНОЈ ЕНЕРГИЈИ У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Проглашава се Закон о допуни Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине, који је усвојио Парламент Федерације Босне и Херцеговине на сједници Представничког дома од 30.12.2021. године и на сједници Дома народа од 29.12.2021. године.

Број 01-02-1-1/22
04. јануара 2022. године
Сарајево


Предсједник
Маринко Чавара, с. р.ЗАКОН
О ДОПУНИ ЗАКОНА О ЕЛЕКТРИЧНОЈ ЕНЕРГИЈИ У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ


Члан 1.


У Закону о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 66/13, 94/15 и 54/19), иза члана 16. додаје се нови члан 16а. који гласи:
"Члан 16а.
Изузетно од става (2) члана 16. Закона, уколико дође до поремећаја на тржишту електричне енергије на начин да се цијена снабдијевања електричном енергијом за квалификованог купца повећа за више од 20% у односу на претходну годину, Влада Федерације је у обавези да посебном одлуком ограничи пораст цијена снабдијевања електричном енергијом до 20% максимално, при чему се исто односи за уговоре са годишњим трајањем или дуже.".


Члан 2.


Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Предсједавајући
Представничког дома
Парламента Федерације БиХ
Мирсад Заимовић, с. р.


Предсједавајући
Дома народа
Парламента Федерације БиХ
Томислав Мартиновић, с. р.