1. ZAKON o dopuni Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine

Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ELEKTRIČNOJ ENERGIJI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Proglašava se Zakon o dopuni Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 30.12.2021. godine i na sjednici Doma naroda od 29.12.2021. godine.

Broj 01-02-1-1/22
04. siječnja 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, v. r.ZAKON
O DOPUNI ZAKONA O ELEKTRIČNOJ ENERGIJI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


Članak 1.


U Zakonu o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13, 94/15 i 54/19), iza članka 16. dodaje se novi članak 16a. koji glasi:
"Članak 16a.
Iznimno od stavka (2) članka 16. Zakona, ukoliko dođe do poremećaja na tržištu električne energije na način da se cijena opskrbljivanja električnom energijom za kvalificiranog kupca poveća za više od 20% u odnosu na prethodnu godinu, Vlada Federacije je u obvezi da posebnom odlukom ograniči porast cijena opskrbe električnom energijom do 20% maksimalno, pri čemu se isto odnosi za ugovore sa godišnjim trajanjem ili duže.".


Članak 2.


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, v. r.


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, v. r.