Usvojena informacija o stanju u oblasti zdravlja poljoprivrednog bilja u FBiH u prošloj godini

 • 03.11.2022.
 • Usvojena informacija o stanju u oblasti zdravlja poljoprivrednog bilja u FBiH u prošloj godini

  Vlada Federacije BiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o stanju u oblasti zdravlja poljoprivrednog bilja u Federaciji BiH u 2021. godini. Zaštita zdravlja bilja je neodvojivi segment cjelokupnog sistema sigurnosti hrane i od posebnog je interesa za Federaciju BiH i Bosnu i Hercegovinu i mora se podići na viši nivo, a obaveze proistekle iz procesa evropskih integracija prioritet su u radu svih federalnih organa.

  Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zaduženo je da informaciju učini dostupnom, a da zaključak proslijedi svim nadležnim federalnim upravnim organizacijama i kantonalnim vladama, radi poduzimanja potrebnih mjera i aktivnosti iz njihove nadležnosti i osiguranja sredstava za implementaciju propisa.

  Federalna uprava za inspekcijske poslove zadužena je da sačini analizu stanja i mogućnosti za kadrovsko jačanje i funkcionalnost organizacionih jedinica FUZIP-a nadležnih za inspekcijski nadzor u oblasti zaštite zdravlja bilja i u roku od 60 dana prijedlog dostavi Vladi FBiH. Također, FUZIP će Upravi BiH za zaštitu zdravlja bilja dostaviti inicijativu za pokretanje aktivnosti s ciljem izjednačavanja procedura inspekcijskih nadzora na graničnim prijelazima, procenta uzorkovanja i jedinstvenog cjenovnika fitosanitarnih kontrola.

  Vlada je zadužila Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo i Federalni agromediteranski zavod Mostar da sačine plan jačanja funkcionalnosti laboratorija za dijagnostiku štetnih organizama i obima laboratorijskih analiza na štetne organizme, uključujući i plan BATA akreditacije dijagnostičkih metoda štetnih organizama i isti u roku od 60 dana dostavi Vladi FBiH.  

  Inače, u informaciji Federalnog ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, između ostalog je navedeno da je Vijeće ministara BiH 2003. godine donijelo Odluku o procedurama i postupku usklađivanja zakonodavstva BiH sa acquis communautaire, koja je označila početak dobrovoljne harmonizacije propisa BiH s propisima Evropske unije. Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica s jedne i Bosne i Hercegovine s druge strane, ta je harmonizacija postala obavezujuća.

  Odluku o ratifikaciji Međunarodne konvencije o zaštiti bilja, Predsjedništvo BiH donijelo je u maju 2003. godine, čime je BiH preuzela obavezu iz Konvencije da će usvojiti zakonske propise i tehničke i administrativne mjere.

  Fitosanitarna oblast je zajedno sa veterinarstvom i sigurnosti hrane, dio posebnog acquis-a Evropske unije (poglavlje 12.), pa je s toga zaštita zdravlja bilja, jednako kao i zaštita zdravlja ljudi i zdravlja životinja, od posebnog interesa svake države.