Dnevni red 330. sjednice Vlade FBiH

 • 08.09.2022.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 329. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 1.9.2022. godine

  a) Verifikacija odluka

  a) Odluke o davanju saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva Sarajevoputevi d.d. Sarajevo, donesene na 327. sjednici, održanoj 4.8.2022. godine

  b) Odluke o davanju saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva Sarajevoputevi d.d. Sarajevo, donesene na 327. sjednici, održanoj 4.8.2022. godine

  2. Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 05.09.2022. godine, sa Prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva sa Prijedlogom zaključka

  3. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja člana 104b. Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine, koju je u parlamentarnu proceduru uputila Skupština Unsko-sanskog kantona

  4. Mišljenja na tekst Nacrta zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, sa Prijedlogom zaključka

  5. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolinsku dozvolu

  6. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o uslovima za izdavanje odobrenja za otvaranje deviznog računa u inostranstvu

  7. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o klasifikaciji zanimanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

  8. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju člana Komisije za određivanje prijedloga lokacije centralnog skladišta radioaktivnog otpada na teritoriji Bosne i Hercegovine

  9. Prijedlog rješenja o stupanju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža

  10. Prijedlozi rješenja o stupanju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjima Grada Mostara putem Odjela za finansije i nekretnine - Službe za nekretnine:

  a) Rješenje broj: UPI-05/2-33-4966/19-47 od 24.03.2022. godine

  b) Rješenje broj: UPI-05/2-33-4966/19-10 od 13.01.2022. godine

  c) Rješenje broj: UPI-05/2-33-4966/19-17 od 19.01.2022. godine

  d) Rješenje broj: UPI-05/2-33-4966/19-14 i 23 od 25.02.2022. godine

  e) Rješenje broj: UPI-05/2-33-4966/19-1 od 15.03.2022. godine

  f) Rješenje broj: UPI-05/2-33-4966/19-2 od 15.03.2022. godine

  g) Rješenje broj: UPI-05/2-33-4966/19-39 do 43 od 18.03.2022. godine

  11. Prijedlog odgovora na tužbu povodom upravnog spora pokrenutog kod Kantonalnog suda u Novom Travniku od strane tužitelja Grebenar Zorana iz Viteza, zastupanog po Mutapčić Jasminu, advokatu iz Zenice a protiv Rješenja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 03-27-459/2022 od 26.05.2022. godine

  12. Kvartalni izvještaj o dugu Q2/2022, sa Prijedlogom zaključka

  13. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Union banke d.d. za period 01.01.-30.06.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  14. Inicijativa za produženje važenja do 31.12.2022. godine Odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, ogrjevnog drveta i proizvoda od drveta iz Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 41/22), sa Prijedlogom zaključka i Prijedlogom teksta Inicijative

  15. Prijedlozi akata:

  a) Informacija o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj za finansiranje Projekta određivanja vrijednosti nekretnina, sa Prijedlogom zaključka

  b) Informacija o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj za finansiranje Projekta podrške infrastrukturi prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka

  16. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o garancijama Garancijskog fonda za Kreditno garantni program za izvoznike, Kreditno garantni program za velika preduzeća i Program utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi –Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - Regresiranje kamata - Garantni fond“ na dan 30.06.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  17. Informacija u vezi realizacije Zaključka V. broj: 463/2022 od 07.04.2022. godine (u vezi rada Operatora za OIEiEK) sa Prijedlogom zaključka

  18. Završni izvještaj o završetku Projekta podrške zapošljavanju (ESP) (kredit IBRD-8687-BA) sa prilozima, sa Prijedlogom zaključka

  19. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta

  20. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

  21. Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška dijela sredstava kapitalnog transfera-Kapitalni transferi javnim preduzećima-Unapređene avio prometa Federacije BiH utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija