Дневни ред 330. сједнице Владе ФБиХ

 • 08.09.2022.
 • 1. Усвајање Записника 329. сједнице Владе Федерације Босне и Херцеговине, одржане 1.9.2022. године

  а) Верификација одлука

  а) Одлуке о давању сагласности за разрјешење вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Привредног друштва Сарајевопутеви д.д. Сарајево, донесене на 327. сједници, одржаној 4.8.2022. године

  б) Одлуке о давању сагласности за именовање вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Привредног друштва Сарајевопутеви д.д. Сарајево, донесене на 327. сједници, одржаној 4.8.2022. године

  2. Информација о епидемиолошкој ситуацији ЦОВИД-19 у Федерацији Босне и Херцеговине на дан 05.09.2022. године, са Приједлогом наредби и препорука Кризног штаба Федералног министарства здравства са Приједлогом закључка

  3. Приједлог изјашњења о Иницијативи за давање аутентичног тумачења члана 104б. Закона о полицијским службеницима Федерације Босне и Херцеговине, коју је у парламентарну процедуру упутила Скупштина Унско-санског кантона

  4. Мишљења на текст Нацрта закона о спрјечавању прања новца и финансирања терористичких активности, са Приједлогом закључка

  5. Приједлог уредбе о измјенама и допунама Уредбе којом се утврђују погони и постројења која морају имати околинску дозволу

  6. Приједлог одлуке о допунама Одлуке о условима за издавање одобрења за отварање девизног рачуна у иностранству

  7. Приједлог одлуке о допуни Одлуке о класификацији занимања у Федерацији Босне и Херцеговине

  8. Приједлог рјешења о допуни Рјешења о именовању члана Комисије за одређивање приједлога локације централног складишта радиоактивног отпада на територији Босне и Херцеговине

  9. Приједлог рјешења о ступању у посјед некретнина прије правоснажности рјешења о експропријацији Службе за имовинско-правне, стамбене, геодетске послове и катастар некретнина Опћине Илиџа

  10. Приједлози рјешења о ступању у посјед некретнина потпуно експроприсаних рјешењима Града Мостара путем Одјела за финансије и некретнине - Службе за некретнине:

  а) Рјешење број: УПИ-05/2-33-4966/19-47 од 24.03.2022. године

  б) Рјешење број: УПИ-05/2-33-4966/19-10 од 13.01.2022. године

  ц) Рјешење број: УПИ-05/2-33-4966/19-17 од 19.01.2022. године

  д) Рјешење број: УПИ-05/2-33-4966/19-14 и 23 од 25.02.2022. године

  е) Рјешење број: УПИ-05/2-33-4966/19-1 од 15.03.2022. године

  ф) Рјешење број: УПИ-05/2-33-4966/19-2 од 15.03.2022. године

  г) Рјешење број: УПИ-05/2-33-4966/19-39 до 43 од 18.03.2022. године

  11. Приједлог одговора на тужбу поводом управног спора покренутог код Кантоналног суда у Новом Травнику од стране тужитеља Гребенар Зорана из Витеза, заступаног по Мутапчић Јасмину, адвокату из Зенице а против Рјешења Владе Федерације Босне и Херцеговине, број: 03-27-459/2022 од 26.05.2022. године

  12. Квартални извјештај о дугу Q2/2022, са Приједлогом закључка

  13. Извјештај о раду Надзорног одбора Унион банке д.д. за период 01.01.-30.06.2022. године, са Приједлогом закључка

  14. Иницијатива за продужење важења до 31.12.2022. године Одлуке о привременој забрани извоза одређених шумских дрвних сортимената, огрјевног дрвета и производа од дрвета из Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 41/22), са Приједлогом закључка и Приједлогом текста Иницијативе

  15. Приједлози аката:

  а) Информација о зајму Међународне банке за обнову и развој за финансирање Пројекта одређивања вриједности некретнина, са Приједлогом закључка

  б) Информација о зајму Међународне банке за обнову и развој за финансирање Пројекта подршке инфраструктури просторних података Федерације Босне и Херцеговине, са Приједлогом закључка

  16. Информација Федералног министарства енергије, рударства и индустрије о гаранцијама Гаранцијског фонда за Кредитно гарантни програм за извознике, Кредитно гарантни програм за велика предузећа и Програм утрошка средстава утврђених у раздјелу 17. Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству енергије, рударства и индустрије „Текући трансфери и други текући расходи –Субвенције приватним предузећима и подузетницима - Регресирање камата - Гарантни фонд“ на дан 30.06.2022. године, са Приједлогом закључка

  17. Информација у вези реализације Закључка В. број: 463/2022 од 07.04.2022. године (у вези рада Оператора за ОИЕиЕК) са Приједлогом закључка

  18. Завршни извјештај о завршетку Пројекта подршке запошљавању (ЕСП) (кредит ИБРД-8687-БА) са прилозима, са Приједлогом закључка

  19. Приједлог одлуке о измјенама Одлуке о усвајању Програма утрошка средстава текућих трансфера утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству развоја, подузетништва и обрта

  20. Приједлози одлука:

  а) Приједлог одлуке о давању претходне сагласности за разрјешење вршилаца дужности чланова Надзорног одбора ЈП Цесте Федерације БиХ д.о.о. Сарајево

  б) Приједлог одлуке о давању претходне сагласности за именовање вршилаца дужности чланова Надзорног одбора ЈП Цесте Федерације БиХ д.о.о. Сарајево

  21. Приједлог одлуке о усвајању програма утрошка дијела средстава капиталног трансфера-Капитални трансфери јавним предузећима-Унапређене авио промета Федерације БиХ утврђеног Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству промета и комуникација