70. RJEŠENJE broj 03-27-532/2022

Na temelju članka 31. stavak (2) Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi s člankom 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom Zahtjeva korisnika izvlaštenja - Općina Kiseljak putem Općinskog javnog pravobranilaštva, broj UP 18/22 od 25.04.2022. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene Rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, broj 05-27-229/22-9 od 15.03.2022. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 315. sjednici, održanoj 19.05.2022. godine, donosi


RJEŠENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvlaštenju ulazak, u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene Rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, broj 05-27-229/22-9 od 15.03.2022. godine, i to na parcelama:

- k.č. br. 765/5 zv. "Skladovi", u naravi njiva 4. klase, površine 1000 m2, upisana u zk. ul. br. 272 k.o. Kuliješ, na kojoj je kao zemljišnoknjižni vlasnik i posjednik upisan Ćorić (Pero) Mladen sa dijelom 1/1,

- k.č. br. 765/4 zv. "Skladovi", u naravi livada 2. klase, površine 2050 m2, upisana u zk. ul. br. 272 k.o. Kuliješ, na kojoj je kao zemljišnoknjižni vlasnik i posjednik upisan Ćorić (Pero) Mladen sa dijelom 1/1.

2. Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 03-27-532/2022
19. svibnja/maja 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.