328. sjednica Vlade FBiH

 • 25.08.2022.
 • 328. sjednica Vlade FBiH

  Utvrđen prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti u FBiH

  Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti u FBiH. Ovaj zakon uređuje sprečavanje sukoba između privatnog i javnog interesa u vršenju javnih funkcija u FBiH, kantonima i jedinicama lokalne samouprave, obavezu podnošenja i sadržaja izvještaja o finansijskom stanju, imovini i interesima nosioca javne funkcije, osnivanje Komisije za odlučivanje o sukobu interesa i postupak koji ona provodi, nadzor nad provođenjem Zakona, kao i druga pitanja od značaja za sprečavanje sukoba interesa nosilaca javnih funkcija.

  Kako je definirano, sukob interesa postoji kada privatni interes nosioca javne funkcije utiče, može uticati ili izgleda da može uticati na zakonito, nepristrasno i transparentno obavljanje povjerene javne funkcije.

  Nosilac javne funkcije je dužan zakonito, nepristrasno, odgovorno i transparentno obavljati povjerenu javnu dužnost i izbjegavati sve situacije koje mogu dovesti do sukoba između njegovog privatnog i javnog interesa, vodeći naročito računa o povjerenju javnosti u njegov lični i integritet organa vlasti u kojem obavlja funkciju.

  U vršenju javne dužnosti, nosilac javne funkcije ne smije svoj privatni interes stavljati iznad javnog, niti biti uključen u poslovne ili profesionalne aktivnosti, te preuzimati bilo kakve obaveze koje mogu biti u sukobu sa obavljanjem njegove javne funkcije, kao ni dozvoliti da bilo kakav materijalni ili nematerijalni interes utiče na zakonito, nepristrasno, odgovorno i transparentno obavljanje njegove javne dužnosti. Također je lično odgovoran za identifikaciju i sprečavanje sukoba između svog privatnog i javnog interesa.

  Organ vlasti u kojem nosilac javne funkcije obavlja svoju dužnost, odnosno tijelo nadležno za njegovo imenovanje i postavljenje, dužno je odmah po saznanju o postojanju sukoba interesa donijeti odluku o načinu upravljanja sukobom između privatnog interesa, posebno vodeći računa o javnom interesu, te integritetu javne funkcije i organa vlasti.

  U slučaju dvojbe o postojanju sukoba između privatnog i javnog interesa, nosilac javne funkcije ili organ vlasti u kojem obavlja dužnost, odnosno tijelo nadležno za njegovo imenovanje i postavljenje, dužan je zatražiti i postupiti u skladu sa mišljenjem Komisije.

  Nosilac javne funkcije ne može biti član upravnog ili nadzornog odbora, skupštine ili uprave, niti biti u svojstvu ovlaštene osobe u javnom preduzeću, ustanovi ili instituciji na bilo kojem nivou vlasti u BiH. Ne može biti ni član ovih organa bilo kojeg poslovnog subjekta u privatnom vlasništvu u koje organ vlasti u kojem obavlja dužnost ulaže ili je ulagao kapital u toku četiri godine koje prethode preuzimanju javne funkcije. Ovo vrijedi i za poslovne subjekte u privatnom vlasništvu koji direktno ili indirektno sklapaju ugovore vrijednosti veće od 10.000 KM godišnje sa organima koji se finansiraju iz budžeta bilo kojeg nivoa vlasti. Ne može biti ni član UO i NO, uprave, ili imati svojstvo ovlaštene osobe u fondaciji i udruženju čiji ukoliko ukupni finansijski primici iz budžeta bilo kojeg nivoa vlasti prelaze jednak iznos.

  Kako stoji u obrazloženju Federalnog ministarstva pravde, kao obrađivača ovog zakona, njegovim odredbama je detaljnije i sveobuhvatnije utvrđen pojam sukoba interesa. Osim toga, proširen je obuhvat na one subjekte javnog prava koji su do sada bili izvan dosega važećeg zakona, kao što su javne ustanove. Vrlo jasno i detaljno je propisana obaveza podnošenja finansijskih izvještaja nosilaca javnih funkcija, ali način upravljanja mogućim sukobom interesa odnosno ponašanje i skup obaveznih koraka nosilaca javnih funkcija ukoliko se nađu u mogućoj situaciji sukoba interesa.

  Jedan od najvažnijih dijelova ovog zakona su i odredbe kojima se osniva Komisija za odlučivanje o sukobu interesa, prilikom čega je vrlo jasno i detaljno propisan nosilac ovlaštenja i način njenog imenovanja, njen sastav, trajanje mandata i djelokrug rada. Nadalje, ovim zakonom predviđene su i sankcije prema nosiocima javnih funkcija zbog kršenja predmetnog zakona, ali i prekršajne odredbe za druge učesnike u ovoj društvenoj oblasti.

  Nacrt je pripreman u saradnji sa stručnjacima i predstavnicima međunarodne zajednice u BiH, u prvom redu angažiranim od strane Ambasade Velike Britanije. Radna verzija Zakona razmatrana je i na sastanku s predstavnicima Antikorupcijskog tima Vlade FBiH, Ureda Komisije za odlučivanje o sukobu interesa BiH, Centralne izborne komisije BiH, kao i Transparency Internationala u BiH. U obzir su uzeti i međunarodni standardi u ovoj oblasti, naročito oni koje su utvrdili Vijeće Evrope i Grupa država za borbu protiv korupcije (GRECO), te preporuke i zahtjevi Evropske komisije iz Izvještaja o napretku BiH i sastanaka Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost između EU i BiH.

  Utvrđen Prijedlog zakona o zaštiti prijavilaca korupcije u FBiH

  Federalna vlada je utvrdila Prijedlog zakona o zaštiti prijavilaca korupcije u FBiH. Njegov cilj je suzbijanje korupcije i osiguranje efikasnog sistema zaštite prijavilaca od bilo kojeg oblika ugrožavanja ili povrede njihovih prava koja bi mogła biti u vezi s prijavom korupcije.

  Prema obrazloženju, razlozi za donošenje Zakona se ogledaju u činjenici da u FBiH trenutno ne postoje efikasni pravni, a niti institucijski mehanizmi koji bi osigurali efikasnu zaštitu osoba koje bi se odlučile prijaviti korupciju. Takvo stanje direktno pogoduje počiniocima radnji koje imaju obilježja korupcije. Nadležni organi u praksi teško dolaze do saznanja da se zaista dogodila neka koruptivna radnja uglavnom iz razloga što postoj bojazan kod osoba koje imaju takva saznanja da bi mogłe biti izložene nekom vidu štetne radnje.

  Osim toga, nadležni pravosudni organi u suštini ne uspjevaju osigurati efikasnu zaštitu takvih osoba, prvenstveno usljed činjenice da u FBiH ne postoj zakonski ustanovljeno pravo na zaštićeno prijavljivanje, a taj nedostatak se otklanja usvajanjem ovog Zakona. Krajnja namjera Federalnog ministarstva pravde, kao predlagača, jeste da se javnosti, odnosno građanima pošalje jasna poruka kako će država putem zakonskih normi i uspostavljenih institucija uložiti sve moguće napore da pruži adekvatnu i efikasnu zaštitu osobama koje se odluče prijaviti korupciju, bez straha da će biti izloženi bilo kojim štetnim radnjama. Time se ispunjava opći, univerzalni standard zaštite pojedinaca koji su u dobroj namjeri iznijeli svoja saznanja o počinjenju korupcije i drugih protupravnih ponašanja kojima se ugrožava opći interes.

  Zakonom je propisano da svaka osoba ima pravo da, u dobroj vjeri, prijavi bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru, za koji sazna na bilo koji način.

  Zabranjeno je sprečavanje prijavljivanja korupcije, a svaka odredba općeg ili pojedinačnog akta kojim se sprečava prijavljivanje korupcije ne proizvodi pravno dejstvo.

  Vrste zaštićenog prijavljivanja su interno i eksterno.

  Internom prijavom prijavilac obavještava odgovornu ili ovlaštenu osobu o činjenicama na osnovu kojih sumnja da je kod subjekta kojim odgovorna osoba rukovodi, pokušana ili izvršena korupcija. Eksterno prijavljivanje vrši se u slučaju da postupak po internom prijavljivanju traje duže od 30 dana od prijema prijave ili da prijavilac smatra da je postupak po prijavi bio nepravilan ili ima razloga da vjeruje da se odgovorna ili ovlaštena osoba kojoj se podnosi prijava može direktno ili indirektno dovesti u vezu sa korupcjom.

  Izuzetno, zaštićenim prijavljivanjem smatra se i objavljivanje putem sredstava javnog informiranja ili na drugi način činjenje javno dostupnim informacija koje ukazuju da je pokušana, izvršena ili da je u toku korupcija.

  Kada je riječ o kaznenim mjerama, propisane su novčane kazne od 5.000 do 15.000 KM za odgovornu ili ovlaštenu osobu koja ne poduzme mjere propisane Zakonom. Jednak raspon kazni je i za prijavioca koji u momentu podnošenja prijave zna da nisu istinite informacije koje dostavlja ili prijavljivanje uslovljava imovinskom ili drugom koristi kao nagradom ili naknadom za dostavljanje informacija i dokaza o korupciji

  Prihodi od izrečenih novčanih kazni pripadaju Budžetu FBiH, a inspekcijski nadzor nad provođenjem ovog zakona vrši Federalna uprava za inspekcijske poslove.

  Utvrđeni Prijedlog ovog zakona upućen je Parlamentu FBiH.

  Inicijativa Vijeću ministara BiH: Zatraženo privremeno Privremeno Ukidanje PDV-a na prirodni gas u trajanju od šest  mjeseci

  Vlada FBiH danas je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije  o kretanju cijena prirodnog gasa, s prijedlogom za ublažavanje posljedica udara rasta cijena ovog energenta na njegove krajnje potrošače.

  Federalna vlada pokreće inicijativu prema Vijeću ministara BiH za poduzimanje aktivnosti na privremenom ukidanju stope poreza na dodanu vrijednost (PDV) na prirodni gas u trajanju od šest mjeseci.

  Vlada je zadužila premijera FBiH da ovu inicijativu uputi Vijeću ministara BiH, a Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da tekst inicijative dostavi Generalnom sekretarijatu Vlade FBiH.

  U inicijativi je navedeno da je Vlada FBiH analizirala rast cijena prirodnog gasa u prethodnom periodu i zaključila da su njegova poskupljenja pogodila sve potrošače, posebno domaćinstva, što je značajno uticalo na standard građana i dovelo u pitanje mogućnost izmirivanja računa za potrošeni prirodni gas.

  Dva uzastopna povećanja cijena prirodnog gasa uzrokovana su povećanjem cijene od strane Gazproma prema Energoinvestu, kao jedinom snabdjevaču u FBiH, a koja su rezultat povećanja cijena naftnih derivata na svjetskim berzama za koje se veže i cijena prirodnog gasa, kao i negativnim kursnim razlikama.

  Projekcije daljnjeg kretanja cijene prirodnog gasa teško je planirati, jer su cijene naftnih derivata uslovljene globalnim stanjem i političkim uticajima u Evropi i svijetu.

  Kako je istaknuto, usvajanje inicijative Vlade FBiH bi doprinijelo ublažavanju posljedica porasta cijena prirodnog gasa na građane i očuvanju njihovog standarda, a ujedno i na sve krajnje potrošače prirodnog gasa, uključujući i industrijske kompanije koje koriste ovaj energent, a što bi, u konačnici, rezultiralo i smanjenjem inflacije

  Izjednačena prava uposlenicima KPZ-a iz oblasti PIO-a sa sudskom i policijom FUP-a

  Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, donijela odluku kojom  su utvrđena radnih mjesta uposlenika u kazneno-popravnim zavodima u Federaciji BiH na kojima se uposlenici u pravima iz zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja izjednačavaju sa sudskom i policijom Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

  Odluka se odnosi na radna mjesta sistematizovana u službi osiguranja kazneno-popravnih zavoda u Federaciji BiH, a koja su definisana posebnim odredbama o službi osiguranja u Zakonu o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji BiH.

  Riječ je o zaposlenicima koji imaju službena zvanja: zatvorski policajac - stražar, stariji zatvorski stražar - policajac, stariji zatvorski policajac - stražar prve klase, nadzornik zatvorske policije - straže, stariji nadzornik zatvorske policije - straže, stariji nadzornik zatvorske policije - straže prve klase i zapovjednik zatvorske policije - straže.

  Donesena odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u Službenim novinama Federacije BiH.

  Prilikom izrade Odluke o utvrđivanju radnih mjesta uposlenika u kazneno-popravnim zavodima u FBiH, Federalno ministarstvo pravde je imalo u vidu sve relevantne zakonske i podzakonske propise.

  Usvojena Federalna strategija zaštite okoliša 2022-2032.

  Na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Vlada Federacije BiH danas je usvojila Federalnu strategiju zaštite okoliša (2022-2032). 

  Strategija obuhvata sedam tematskih oblasti: upravljanje vodama, upravljanje otpadom, biodiverzitet i zaštitu prirode, zatim kvalitet zraka, klimatske promjene i energiju, kao i hemijsku sigurnost i buku, te održivo upravljanje resursima (uključujući poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo i rudarske aktivnosti) i upravljanje okolišem (kao horizontalnu politiku).

   

  Federalnom strategijom su utvrđeni prioriteti i mjere s ciljem poboljšanja stanja okoliša, ublažavanja i smanjenja uticaja klime i jačanja otpornosti na klimatske promjene i bolje usaglašenosti propisa sa propisima Evropske unije i međunarodnim sporazumima u oblasti okoliša. Također,  ciljevi su i efikasnije upravljanje sektorom okoliša u BiH, osiguranje boljih javnih usluga u oblastima kao što su upravljanje vodom i otpadom, a integrirana su i pitanja ravnopravnosti spolova, društvene jednakosti i siromaštva.

   

  S obzirom na to da je okoliš jedno od pitanja o kojima će BiH pregovarati sa EU, u skladu sa Poglavljem 27. (Okoliš i klimatske promjene), s ciljem provođenja politike i propisa u skladu s pravnom stečevinom EU u oblasti okoliša, uzimajući u obzir obaveze svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini i zahtjev EU, Federalna strategija zaštite okoliša će predstavljati dio sveobuhvatne strategije zaštite okoliša Bosne i Hercegovine 2022-2032. (ESAP BiH). To je četverokomponentna strategije koja će se sastojati od strategije za nivo Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH i sadržavati pregled stanja okoliša i sveobuhvatne strateške ciljeve zaštite okoliša, te prioritete i mjere za postizanje utvrđenih ciljeva u narednoj deceniji.

   

  Cjelokupni proces izrade Federalne strategije zaštite okoliša bio je zasnovan na participativnom pristupu i proveden uz koordinaciju, saradnju i učešće više od 300 predstavnika različitih institucija i organizacija u Federaciji BiH (svih relevantnih ministarstava, javnih ustanova i drugih institucija na svim nivoima vlasti, predstavnika akademske zajednice i nevladinog sektora), uz kontinuirano informiranje i uključivanje javnosti.

   

  Danas je Generalni Sekretarijat Vlade FBiH zadužen da Strategiju zaštite okoliša 2022-2032., zajedno sa Strategijom upravljanja vodama FBiH 2022.-2032., kao njenim sastavnim dijelom, dostavi Parlamentu FBiH radi razmatranja i donošenja. Vlada je dala saglasnost da Strategija okoliša BiH (2022-2032.) bude usvojena na Vijeću ministara BiH.

  Za 96 programa i projekata iz oblasti socijalne zaštite više od 1,8 miliona KM

  Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, donijela Odluku kojom odobrava raspodjelu dijela prihoda u iznosu od 1.849.585,57 KM uplaćenih u Budžet FBiH u 2021. godini, a ostvarenih po osnovu naknada za priredivanje igara na sreću. Ovim odlukom obuhvaćeno je 96 programa i projekata iz oblasti socijalne zaštite.

  Ud ukupnog iznosa, 1.409.413,61 KM raspodijeljen je za finansiranje 85 programa i projekata koji se odnose na poboljšanje životnih uslova i rada organizacija osoba sa invaliditetom.

  Daljnjih 88.380 KM namijenjeno je finansiranju tri programa i projekata koji se odnose na smještaj i utočište žrtvama torture i nasilja (sigurne kuće), dok je iznos od 351.791,96 KM raspodijeljen na osam programa i projekata koji se odnose na rad javnih kuhinja.

  Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će, najkasnije u roku od 30 dana, sa svim korisnicima zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava. Korisnici su obavezni, najkasnije do 31.12.2022. godine, ovom ministarstvu dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava, uz vjerodostojnu dokumentaciju na osnovu koja to dokazuje.

  Korisnici koji u ugovorenom roku ne dostave izvještaj ili sredstva utroše suprotno propisanim kriterijima dužni su vratiti dodijeljena sredstava u Budžet FBiH, te ne mogu ostvariti pravo na dodjelu sredstava u naredne tri godine.

  Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će, najkasnije do 1.3.2023. godine, dostaviti Vladi sveobuhvatnu informaciju o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima.

  Sredstva za ”Dječiju nedjelju”

  Vlada FBiH je donijela Odluku o utvrđivanju novčanih iznosa koji će biti naplaćivani tokom oktobra 2022. godine na teritoriji Federacije BiH za ”Dječiju nedjelju”.

  Tako će po jedan posto biti naplaćivano na prodanu voznu kartu u međumjesnom i međunarodnom željezničkom, brodskom, avionskom i autobuskom saobraćaju, na poštanske pošiljke u unutrašnjem saobraćaju, izuzev na pošiljke novina i časopisa, zatim na prodanu ulaznicu za pozorište, kino, druge kulturne manifestacije i sportske priredbe za koje se naplaćuju ulaznice, kao i na prodani nosač slike i zvuka (CD, DVD i slično).

  U skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, kantonalna ministarstva finansija će, na prijedlog kantonalnih ministarstava nadležnih za socijalnu politiku, utvrditi načine naplate novčanih iznosa i njihovog raspoređivanja.

  Nadležna kantonalna ministarstva dužna su da Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike najdalje do 31. decembra tekuće godine dostave izvještaje o prikupljenim i utrošenim sredstvima.

  Cilj ovakve odluke je podsticanje društvene brige i svijesti javnosti o pravima i potrebama djece, posebno o položaju djece bez roditeljskog staranja i drugih osjetljivih skupina.

  Prikupljena sredstva su namijenjena za podsticanje i organizovanje kulturno-obrazovnih, rekreativnih i drugih manifestacija posvećenih djeci, kao i poduzimanju drugih mjera i akcija za unapredenje društvene brige o djeci u FBiH.

  O izvozu opasnog otpada

  Federalno ministarstvo okoliša i turizma upoznalo je Vladu FBiH sa informacijom o izvozu opasnog otpada iz Federacije BiH za 2021. godinu

  Ovaj zaključak će, s propratnom dokumentacijom, biti dostavljen Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH kao centralnom kontakt mjestu za Bazelsku konvenciju u Bosni i Hercegovini.

  U informaciji je, uz ostalo, navedeno da, na osnovu zakonske regulative, na području Federacije BiH postoje ovlašteni subjekti za prikupljanje i izvoz opasnog otpada na ekološki prihvatljiv način, a to su C.I.A.K. d.o.o. Grude, KEMEKO-BH d.o.o. Lukavac, Kemokop d.o.o. Tuzla i Modernizacija d.o.o. Gradačac.

  Federalno ministarstvo okoliša i turizma je, u skladu s važećim propisima, u ime privrednih subjekata, nadležnim institucijama podnijelo 23 zahtjeva (prethodne saglasnosti) za prekogranični promet otpada u državama uvoza i za tranzit u državama tranzita.

  Nakon što su privredni subjekti dobili saglasnosti, Federalno ministarstvo je izdalo konačne saglasnosti za izvoz opasnog otpada iz BiH/FBiH, te su na osnovu toga privredni subjekti u 2021. godini prikupili i izvezli 7.883,34 tona opasnog otpada. Ove količine su, i pored izazova sa kojim su se privredni subjekti susretali u 2021. godini, veće nego u 2020. godini, kada je izvezeno 5.710,75 tona.

  U Sloveniju je izvezeno 2.602,81 tona, u Srbiju 2.528, Hrvatsku 1.424,83, Austriju 808,57, Njemačku 454,42, Belgiju 40,78 i u Makedoniju 23,89 tona opasnog otpada.

  Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u 2021. godini odobrilo tranzit 670 tona opasnog otpada kroz Federaciju BiH, a koji je izvezen iz Republike Crne Gore u zemlje Evropske unije na konačno zbrinjavanje.

  Odluke, zaključci i izvještaji

  Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada FBiH je donijela dvije odluke o prestanku važenja ranijih odluka o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH.

  Vlada FBiH danas je usvojila informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o statusu Ugovora s Fondom za zaštitu okoliša FBiH u okviru projekta Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u FBiH - WATSAN FBiH.  Fond za zaštitu okoliša Vlada je zadužila da produži period raspoloživosti preostalih sredstava u iznosu 987.259,61 KM kojim se sufinansiraju troškovi centralnog nadzora iznad tri posto od ugovorenih/realiziranih građevinskih radova u svakoj općini učesnici Projekta do 31.12.2022. godine, odnosno do kraja trajanja WATSAN FBiH projekta.

  Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je za današnju sjednici dostavilo, a Vlada FBiH prihvatila izvještaj o funkcionisanju informacionog sistema SOTAC u FBiH za 2021. godinu. Federalno ministarstvo je zaduženo da, u saradnji s kantonalnim ministarstvima nadležnim za oblast socijalne i dječije zaštite, nastavi kontinuirano praćenje funkcionisanja informacionog sistema SOTAC, te da usvojeni izvještaj dostavi kantonalnim vladama i Savezu općina i gradova FBiH.

  Vlada je dala saglasnost na izvještaj GREVIO komiteta za BiH o zakonodavnim i drugim mjerama poduzetim za provedbu odredbi Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija). Ovaj zaključak bit će dostavljen Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH.

  Kadrovska rješenja

  Vlada FBiH je izmijenila Rješenje o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog Štaba civilne zaštite, te u ovo tijelo imenovala pomoćnik direktora u Federalnoj upravi civilne zaštite Murata Baručiju.

  Nakon što se upoznala i razmatrala dostavljenu listu kandidata, Vlada FBiH danas nije imenovala direktora Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, jer ni jedan kandidat nije dobio podršku.

  Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava danas su opunomoćeni Kenan Osmanagić (Hrvatska pošta d.o.o. Mostar), Halko Balavac (BH Gas d.o.o. Sarajevo), Stipo Buljan (UNIS Group d.o.o.), Marinko Bošnjak (Energoinvest d.d. Sarajevo) i Amadeo Mandić (JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo).

  Usvojena Federalna strategija zaštite okoliša 2022-2032.

  Na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Vlada Federacije BiH danas je usvojila Federalnu strategiju zaštite okoliša (2022-2032). 

  Strategija obuhvata sedam tematskih oblasti: upravljanje vodama, upravljanje otpadom, biodiverzitet i zaštitu prirode, zatim kvalitet zraka, klimatske promjene i energiju, kao i hemijsku sigurnost i buku, te održivo upravljanje resursima (uključujući poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo i rudarske aktivnosti) i upravljanje okolišem (kao horizontalnu politiku).

   

  Federalnom strategijom su utvrđeni prioriteti i mjere s ciljem poboljšanja stanja okoliša, ublažavanja i smanjenja uticaja klime i jačanja otpornosti na klimatske promjene i bolje usaglašenosti propisa sa propisima Evropske unije i međunarodnim sporazumima u oblasti okoliša. Također,  ciljevi su i efikasnije upravljanje sektorom okoliša u BiH, osiguranje boljih javnih usluga u oblastima kao što su upravljanje vodom i otpadom, a integrirana su i pitanja ravnopravnosti spolova, društvene jednakosti i siromaštva.

   

  S obzirom na to da je okoliš jedno od pitanja o kojima će BiH pregovarati sa EU, u skladu sa Poglavljem 27. (Okoliš i klimatske promjene), s ciljem provođenja politike i propisa u skladu s pravnom stečevinom EU u oblasti okoliša, uzimajući u obzir obaveze svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini i zahtjev EU, Federalna strategija zaštite okoliša će predstavljati dio sveobuhvatne strategije zaštite okoliša Bosne i Hercegovine 2022-2032. (ESAP BiH). To je četverokomponentna strategije koja će se sastojati od strategije za nivo Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH i sadržavati pregled stanja okoliša i sveobuhvatne strateške ciljeve zaštite okoliša, te prioritete i mjere za postizanje utvrđenih ciljeva u narednoj deceniji.

   

  Cjelokupni proces izrade Federalne strategije zaštite okoliša bio je zasnovan na participativnom pristupu i proveden uz koordinaciju, saradnju i učešće više od 300 predstavnika različitih institucija i organizacija u Federaciji BiH (svih relevantnih ministarstava, javnih ustanova i drugih institucija na svim nivoima vlasti, predstavnika akademske zajednice i nevladinog sektora), uz kontinuirano informiranje i uključivanje javnosti.

   

  Danas je Generalni Sekretarijat Vlade FBiH zadužen da Strategiju zaštite okoliša 2022-2032., zajedno sa Strategijom upravljanja vodama FBiH 2022.-2032., kao njenim sastavnim dijelom, dostavi Parlamentu FBiH radi razmatranja i donošenja. Vlada je dala saglasnost da Strategija okoliša BiH (2022-2032.) bude usvojena na Vijeću ministara BiH.

  Za 96 programa i projekata iz oblasti socijalne zaštite više od 1,8 miliona KM

  Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, donijela Odluku kojom odobrava raspodjelu dijela prihoda u iznosu od 1.849.585,57 KM uplaćenih u Budžet FBiH u 2021. godini, a ostvarenih po osnovu naknada za priredivanje igara na sreću. Ovim odlukom obuhvaćeno je 96 programa i projekata iz oblasti socijalne zaštite.

  Ud ukupnog iznosa, 1.409.413,61 KM raspodijeljen je za finansiranje 85 programa i projekata koji se odnose na poboljšanje životnih uslova i rada organizacija osoba sa invaliditetom.

  Daljnjih 88.380 KM namijenjeno je finansiranju tri programa i projekata koji se odnose na smještaj i utočište žrtvama torture i nasilja (sigurne kuće), dok je iznos od 351.791,96 KM raspodijeljen na osam programa i projekata koji se odnose na rad javnih kuhinja.

  Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će, najkasnije u roku od 30 dana, sa svim korisnicima zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava. Korisnici su obavezni, najkasnije do 31.12.2022. godine, ovom ministarstvu dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava, uz vjerodostojnu dokumentaciju na osnovu koja to dokazuje.

  Korisnici koji u ugovorenom roku ne dostave izvještaj ili sredstva utroše suprotno propisanim kriterijima dužni su vratiti dodijeljena sredstava u Budžet FBiH, te ne mogu ostvariti pravo na dodjelu sredstava u naredne tri godine.

  Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će, najkasnije do 1.3.2023. godine, dostaviti Vladi sveobuhvatnu informaciju o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima.

  Sredstva za ”Dječiju nedjelju”

  Vlada FBiH je donijela Odluku o utvrđivanju novčanih iznosa koji će biti naplaćivani tokom oktobra 2022. godine na teritoriji Federacije BiH za ”Dječiju nedjelju”.

  Tako će po jedan posto biti naplaćivano na prodanu voznu kartu u međumjesnom i međunarodnom željezničkom, brodskom, avionskom i autobuskom saobraćaju, na poštanske pošiljke u unutrašnjem saobraćaju, izuzev na pošiljke novina i časopisa, zatim na prodanu ulaznicu za pozorište, kino, druge kulturne manifestacije i sportske priredbe za koje se naplaćuju ulaznice, kao i na prodani nosač slike i zvuka (CD, DVD i slično).

  U skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, kantonalna ministarstva finansija će, na prijedlog kantonalnih ministarstava nadležnih za socijalnu politiku, utvrditi načine naplate novčanih iznosa i njihovog raspoređivanja.

  Nadležna kantonalna ministarstva dužna su da Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike najdalje do 31. decembra tekuće godine dostave izvještaje o prikupljenim i utrošenim sredstvima.

  Cilj ovakve odluke je podsticanje društvene brige i svijesti javnosti o pravima i potrebama djece, posebno o položaju djece bez roditeljskog staranja i drugih osjetljivih skupina.

  Prikupljena sredstva su namijenjena za podsticanje i organizovanje kulturno-obrazovnih, rekreativnih i drugih manifestacija posvećenih djeci, kao i poduzimanju drugih mjera i akcija za unapredenje društvene brige o djeci u FBiH.

  O izvozu opasnog otpada

  Federalno ministarstvo okoliša i turizma upoznalo je Vladu FBiH sa informacijom o izvozu opasnog otpada iz Federacije BiH za 2021. godinu

  Ovaj zaključak će, s propratnom dokumentacijom, biti dostavljen Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH kao centralnom kontakt mjestu za Bazelsku konvenciju u Bosni i Hercegovini.

  U informaciji je, uz ostalo, navedeno da, na osnovu zakonske regulative, na području Federacije BiH postoje ovlašteni subjekti za prikupljanje i izvoz opasnog otpada na ekološki prihvatljiv način, a to su C.I.A.K. d.o.o. Grude, KEMEKO-BH d.o.o. Lukavac, Kemokop d.o.o. Tuzla i Modernizacija d.o.o. Gradačac.

  Federalno ministarstvo okoliša i turizma je, u skladu s važećim propisima, u ime privrednih subjekata, nadležnim institucijama podnijelo 23 zahtjeva (prethodne saglasnosti) za prekogranični promet otpada u državama uvoza i za tranzit u državama tranzita.

  Nakon što su privredni subjekti dobili saglasnosti, Federalno ministarstvo je izdalo konačne saglasnosti za izvoz opasnog otpada iz BiH/FBiH, te su na osnovu toga privredni subjekti u 2021. godini prikupili i izvezli 7.883,34 tona opasnog otpada. Ove količine su, i pored izazova sa kojim su se privredni subjekti susretali u 2021. godini, veće nego u 2020. godini, kada je izvezeno 5.710,75 tona.

  U Sloveniju je izvezeno 2.602,81 tona, u Srbiju 2.528, Hrvatsku 1.424,83, Austriju 808,57, Njemačku 454,42, Belgiju 40,78 i u Makedoniju 23,89 tona opasnog otpada.

  Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u 2021. godini odobrilo tranzit 670 tona opasnog otpada kroz Federaciju BiH, a koji je izvezen iz Republike Crne Gore u zemlje Evropske unije na konačno zbrinjavanje.

  Odluke, zaključci i izvještaji

  Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada FBiH je donijela dvije odluke o prestanku važenja ranijih odluka o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH.

  Vlada FBiH danas je usvojila informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o statusu Ugovora s Fondom za zaštitu okoliša FBiH u okviru projekta Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u FBiH - WATSAN FBiH.  Fond za zaštitu okoliša Vlada je zadužila da produži period raspoloživosti preostalih sredstava u iznosu 987.259,61 KM kojim se sufinansiraju troškovi centralnog nadzora iznad tri posto od ugovorenih/realiziranih građevinskih radova u svakoj općini učesnici Projekta do 31.12.2022. godine, odnosno do kraja trajanja WATSAN FBiH projekta.

  Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je za današnju sjednici dostavilo, a Vlada FBiH prihvatila izvještaj o funkcionisanju informacionog sistema SOTAC u FBiH za 2021. godinu. Federalno ministarstvo je zaduženo da, u saradnji s kantonalnim ministarstvima nadležnim za oblast socijalne i dječije zaštite, nastavi kontinuirano praćenje funkcionisanja informacionog sistema SOTAC, te da usvojeni izvještaj dostavi kantonalnim vladama i Savezu općina i gradova FBiH.

  Vlada je dala saglasnost na izvještaj GREVIO komiteta za BiH o zakonodavnim i drugim mjerama poduzetim za provedbu odredbi Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija). Ovaj zaključak bit će dostavljen Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH.

  Kadrovska rješenja

  Vlada FBiH je izmijenila Rješenje o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog Štaba civilne zaštite, te u ovo tijelo imenovala pomoćnik direktora u Federalnoj upravi civilne zaštite Murata Baručiju.

  Nakon što se upoznala i razmatrala dostavljenu listu kandidata, Vlada FBiH danas nije imenovala direktora Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, jer ni jedan kandidat nije dobio podršku.

  Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava danas su opunomoćeni Kenan Osmanagić (Hrvatska pošta d.o.o. Mostar), Halko Balavac (BH Gas d.o.o. Sarajevo), Stipo Buljan (UNIS Group d.o.o.), Marinko Bošnjak (Energoinvest d.d. Sarajevo) i Amadeo Mandić (JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo).