28. sjednica Vlade FBiH

 • 27.02.2024.
 • 28. sjednica Vlade FBiH

  Odobrena uplata više od 14,2 miliona KM za uvezivanje staža za 386 rudara

  Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela Odluku o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje za uvezivanje radnog staža radnicima zavisnih društava - Rudnici mrkog uglja u Koncernu JP Elektroprivreda BiH. Riječ je o sredstvima u iznosu većem od 14,2 miliona KM za uvezivanje staža za 386 rudara.

  Ovom odlukom se Rudniku uglja Kreka d.o.o. Tuzla, te rudnicima mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj, Breza d.o.o. Breza i Zenica d.o.o. Zenica odobrava uvezivanja radnog staža sa uplaćenim doprinosima za penzijsko i invalidsko  osiguranje u ukupnom iznosu od 5.847.780,94 KM, te omogućava penzionisanje 133 radnika, kao i uvezivanje radnog staža sa uplaćenim doprinosima za penzijsko i invalidsko osiguranje u ukupnom iznosu od 8.401.416,72 KM za 253 radnika kojima su uplaćena sredstva po sudskim presudama, a nisu stekli uslove za penzionisanje.

  Pojedinačno, Rudniku uglja Kreka d.o.o. Tuzla odobrava se uvezivanje radnog staža u ukupnom iznosu od 2.044.742,44 KM za 58 radnika, Rudniku mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj 996.951,09 KM za uvezivanje radnog staža za 24 radnika, zatim Rudniku mrkog uglja Breza d.o.o. Breza 1.089.097,25 KM za uvezivanje radnog staža za 20 radnika, dok se Rudniku mrkog uglja Zenica d.o.o. Zenica odobrava 1.716.990,16 KM za uvezivanje radnog staža za 31 radnika.

  Rudniku mrkog uglja Breza d.o.o. Breza odobrava se uvezivanje radnog staža za uplaćena sredstva po sudskim presudama, za 125 radnika koji nisu stekli uslove za penzionisanje, u ukupnom iznosu od 4.192.474,33 KM, a Rudniku mrkog uglja Zenica d.o.o. Zenica za uvezivanje radnog staža za uplaćena sredstva po sudskim presudama, za 128 radnika koji nisu stekli uslove za pezionisanje, u ukupnom iznosu od 4.208.942,39 KM.

  Sredstva će biti isplaćena iz sredstava rudnika u Koncernu JP EP BiH, a ista su obezbijeđena Odlukom o izmjenama Odluke o odobravanju sredstava za davanje pozajmice zavisnim društvima - rudnicima uglja od 17.10.2023. godine.

  Za realizaciju ove odluke zaduženi su JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, zavisna društva - rudnici uglja u Koncernu, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, te Porezna uprava Federacije BiH. Odluka stupa na snagu dan nakon objave u Službenim novinama Federacije BiH.

  Izmijenjena Uredba o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije Programa javnih investicija: Ispunjavanje zahtjeva EU i potvrda liderstva Vlade FBiH u reformama

  Vlada Federacije BiH danas je na prijedlog Federalnog ministarstva finansija donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije Programa javnih investicija. Riječ je o izmjenama više članova, a cilj je unaprijediti pravni okvir koji će osigurati bolju pripremu projekata za buduće finansiranje iz sredstava EU i Investicijskog okvira za Zapadni Balkan. Uredba je usklađena sa evropskim zakonodavstvom i zahtjevima Evropske unije.

  U obrazloženju se ističe da donošenjem izmjena i dopuna ove uredbe Vlada Federacije BiH pravi korak ispred ostalih nivoa vlasti u BiH, te potvrđuje liderstvo u procesu reformi upravljanja javnim investicijama.

  Kako bi se za neke projekte implementirale dobre prakse i uvela dvostepenost ocjenjivanja, Uredbom se, između ostalog, definira projektna ideja kao koncept projekta ili programa koji sadrži osnovne informacije o projektu ili programu za koji nisu poznati svi relevantni projektni parametri niti postoji relevantna projektna dokumentacija. Radi usklađenosti sa Zakonom o budžetima u FBiH, te Provedbenom uredbom Komisije EU od 20. januara 2015. godine, odnosno propisima EU, uvode se i jasne definicije za male, srednje i velike projekte. Precizirano je da je projekt male vrijednosti projekt čija je ukupna vrijednost veća od 100.000 KM, a manja od 2.000.000 KM, dok projekt srednje vrijednosti ima ukupnu vrijednost veću od 2.000.000 KM, a manju od 30.000.000 KM. Projekt velike vrijednosti je projekt čija je ukupna vrijednost veća od 30.000.000 KM.

  Kako se navodi u obrazloženju, postavljeni su i viši standardi pripreme projektne dokumentacije kod složenijih i finansijski značajnijih projekata. S ciljem adekvatnog ocjenjivanja i rangiranja kandidiranih projekata izmijenjen je obrazac za ocjenu projekta, te razrađena skala bodovanja u okviru svakog postavljenog kriterija za ocjenjivanje, te je definirana dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenje kriterija. Novim obrascem za ocjenu projekata vrši se usklađivanje sa zahtjevima EU. Naime, u Obavještenju EK članovima Upravnog odbora Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) definirana je nova metodologija rada prema zahtjevima EU za podršku infrastrukturnim investicijama zemljama Zapadnog Balkana. Detaljno je obrazložena i potreba uspostavljanja i održavanja sistema kojim će se unaprijediti identifikacija, priprema i odabir infrastrukturnih projekata, posebno u oblasti energetike, transporta, životne sredine i socijalnog sektora. Novim modelom za ocjenu projekata utvrđuju se jedinstveni kriteriji za razlikovanje zrelih od manje zrelih projekata u svrhu formiranja liste sektorskih infrastrukturnih projekata koju je kasnije potrebno spojiti s ciljem dobijanja Jedinstvene liste infrastrukturnih projekata na nivou BiH.

  Istaknuto je da je Federalno ministarstvo finansija izmjene i dopune Uredbe pripremilo u okviru „Projekta upravljanja javnim investicijama za rezultate: Sistem za planiranje i upravljanje javnim investicijama - PIPMS BiH“ koji se finansira putem IPA 2019, a uvažavajući preporuke Ureda za reviziju institucija u FBiH, interne revizije Ministarstva, kao i EU direktive i najbolje svjetske prakse. Također, Federalno ministarstvo finansija je prepoznalo važnost i hitnost realizacije preporuka EK koje su identificirane u okviru izrade Programa integriranja Bosne i Hercegovine u EU u Poglavlja 22 - Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata.

  Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama FBiH.

  Nastavak Projekta poboljšanje poslovnog okruženja

  Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o određivanju organizacijske jedinice Federalnog ministarstva pravde za osiguranje tehničke ispravnosti, održavanje i trenutnu isporuku elektronskih podataka glavne knjige registra i funkcionisanje sistema registracije. Kao nadležna služba određena je Služba za opće i zajedničke poslove Federalnog ministarstva pravde.

  U obrazloženju se navodi da je Vlada Federacije BiH, u skladu sa Zakonom o registraciji poslovnih subjekata u FBiH, dužna osigurati tehničku ispravnost, održavanje i trenutnu isporuku elektronskih podataka glavne knjige registra, kao i funkcionisanje sistema registracije. S tim u vezi, Vlada Federacije BiH je na sjednici održanoj krajem decembra prošle godine zadužila Federalno ministarstvo pravde da dostavi prijedlog odluke kojom će se odrediti nadležna služba za navedene aktivnosti.  

  U okviru Projekta poboljšanja poslovnog okruženja LIFE za implementaciju integrisanog elektronskog sistema registracije poslovnih subjekata u Federaciji BiH, koji se provodi u saradnji sa Međunarodnom finansijskom koorporacijom (IFC), predviđeno da će Vlada Federacije BiH biti korisnik ili primalac određene hardverske opreme i softversko – licencnih prava.

  Prihvaćena Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja FBiH 2021-2027. godina

  Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva prihvatila Strategiju poljoprivrede i ruralnog razvoja Federacije BiH 2021-2027. godina, koja će sa utvđenim Prijedlogom odluke biti upućena Parlamentu Federacije BiH na usvajanje.

  Ova strategija je osnovni srednjoročni strateško-razvojni dokument kojim se utvrđuju politike, ciljevi i mjere za razvoj poljoprivrede i ruralnih područja u Federaciji BiH u periodu programski usklađenom sa periodom trajanja aktuelne Zajedničke poljoprivredne politike Evropske unije (do 2027.).

  Također, Strategijom se utvrđuju ciljevi i prioriteti razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja u Federaciji BiH do 2027. godine, način njihovog ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir za provedbu, monitoring, evaluacija i izvještavanja. Definirana su četiri strateška cilja sa utvrđenih devet prioriteta u okviru prva tri cilja, te ukupno 22 precizno definirane mjere. Prvi strateški cilj odnosi se na podršku, odnosno poticanje pametnog, otpornog i diverzifikovanog sektora poljoprivrede sa zajamčenom povećanom sigurnošću snabdijevanja hranom. Drugi stateški cilj je jačanje primjene ekoloških praksi u proizvodnji kojima se prilagođava i ublažava uticaj klimatskih promjena, dok je treći strateški cilj jačanje društveno-ekonomske strukture, odnosno održivog razvoja ruralnih područja. Kao četvrti strateški cilj definirana je modernizacija poljoprivrednog sektora poticanjem i razmjenom znanja, inovacija i digitalizacije u poljoprivredi i ruralnim područjima, te promicanjem njihove upotrebe.

  Strategija se donosi u uslovima novog zakonskog okvira kojim se ona povezuje sa trogodišnjim i godišnjim planiranjem, čime se direktnim sektorskim akterima osigurava sigurniji i predvidljiviji ambijent, s jasnim uvidom u vrste mjera i načine njihovog provođenja. Na ovaj način proizvođači, otkupljivači, prerađivači i drugi sektorski akteri su u poziciji da spremnije i kvalitetnije planiraju proizvodnje, prodaje i investiranja, što bi trebalo rezultirati održivijim razvojem sektora poljoprivrede.

  Kako je istaknuto, poljoprivreda je važan sektor ukupne privrede Federacije BiH kako sa aspekta sudjelovanja u stvaranju bruto dodane vrijednosti (BDV), tako i ukupne zaposlenosti stanovništva, te učestvovanja u vanjsko-trgovinskoj bilanci.

  Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva bilo je nosilac izrade ovog strateškog dokumenta, te je provelo i proceduru izrade u skladu sa Uredbom o izradi strateških dokumenata u FBiH, a koji je usklađen sa Strategijom razvoja Federacije BiH 2021-2027. Također, u skladu sa Uredbom o evaluaciji strateških dokumenata u FBiH, Ministarstvo je uz pomoć projekta EU4AGRI osiguralo provođenje ex-ante evaluacije Sektorske strategije.

  Navedeno je da Strategija, između ostalog, donosi novi pristup razvoju ruralnih područja i povećava obim investicija uz povećanje udjela javnih sredstava u podrškama investiranju. Promovira se novi koncept povezivanja poljoprivrednih proizvođača sa otkupljivačima i prerađivačima, baziran na uspostavljanju snažnih proizvođačkih grupa i organizacija proizvodača, s posebnim naglaskom na razvoj poslovanja poljoprivrednih zadruga i organizovanje poljoprivrednika u okviru zadružne organizacije. Stimulira se povećanje kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, uvođenje i održavanje međunarodnih standarda, te smanjenje negativnih uticaja na okoliš. Direktna plaćanja se pojednostavljuju i pretvaraju u jedinstvena plaćanja po hektaru i po uslovnom grlu stoke, što ostavlja prostor kantonalnim ministarstvima da svoje proizvodnje koje su za njih od posebne važnosti dodatno podrže iz svojih budžeta, pri čemu bi svi proizvođači na prostoru Federacije BiH trebali imati što ujednačenije uslove za proizvodnju s obzirom na stepen podrške.

  Pored toga, snažno se insistira na jačanju sistema prijenosa znanja i informacija i razvoju moderne poljoprivredne savjetodavne službe. Predviđaju se posebne, dodatne podrške proizvodačima na područjima sa prirodnim ograničenjima za poljoprivrednu proizvodnju koja su, inače, ugrožena snažnom depopulacijom i prestanka bavljenja poljoprivredom. Uvodi se posebna linija podrške za mlade poljoprivrednike koji preuzimaju upravljanje poljoprivrednim gazdinstvima s ciljem stabilizacije dohotka i podrške investicijama.

  Kategorizacija ceste Novi Šeher – Kopice – Teslić u regionalnu

  Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija donijela Odluku o kategorizaciji lokalne ceste Novi Šeher – Kopice – Teslić u regionalnu cestu sa oznakom R-474b. Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline i Kantonalna direkcija za ceste Zeničko-dobojskog kantona, kao i općine Maglaj i Teslić se zadužuju za realizaciju ove odluke, a Odluka stupa na snagu dan nakon objave u Službenim novinama Federacije BiH.

  Kako je obrazloženo, inicijativu za prekategorizaciju lokalne u regionalnu cestu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija pokrenulo je Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline  ZDK, a na osnovu zajedničke inicijative općina Maglaj i Teslić.

  Iz pomenutih općina su u svom obrazloženju, između ostalog, naveli da se time postiže povezivanje susjednih općina prvenstveno zbog velike frekvencije saobraćaja, te da omogućava brži razvoj privrede i poljoprivrede ovog, ali i šireg područja. Još jedan od razloga za pokretanje inicijative bio je i taj što je ova putna komunikacija najbrži priključak na autoput na Koridoru Vc za stanovništvo iz Maglaja i Teslića.

  Federalno ministarstvo prometa i komunikacija je u razlozima za donošenje Odluke navelo i da će, nakon preuzimanja nove regionalne ceste na upravljanje Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK - Kantonalnoj direkciji za ceste ZDK, a u cilju kontinuiranog redovnog održavanja, ta cesta biti pridodata LOT-ovima u koji su kategorisane regionalne ceste na tom području.

  Odluka o prihvatanju zaduženja za realizaciju Projekta vjetroelektrana Vlašić upućena Parlamentu FBiH na usvajanje

  Vlada Federacije BiH utvrdila je Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke za realizaciju Projekta vjetroelektrana Vlašić u iznosu do 36.000.000 eura, te je uputila Parlamentu FBiH na usvajanje. Predloženom odlukom predviđeno je da se sredstva ovog zajma koriste za finansiranje izgradnje vjetroelektrane do 50 MW na visoravni Vlašić u Srednjobosanskom kantonu.

  Projekt obuhvata isporuku, instalaciju i puštanje u pogon vjetroagregata snage do 50 MW, zatim izgradnju temelja, isporuku i ugradnju električne opreme i transformatora za vjetroagregate i tornjeve, kao i izgradnju podstanice visokog napona, uključujući nadzemni dalekovod, transformatore, ožičenje, telekomunikacijsku opremu i skladišni prostor. Također, predviđeni su i izgradnja pristupnih puteva, kablovskih tranšea, montažnog prostora i platformi za dizalice, te konsultantske usluge.

  Odlukom se potvrđuje da je razmatrana dokumentacija prihvatljiva za Federaciju BiH, a posebno Ugovor o finansiranju zaključen između Banke i BiH u Sarajevu i Luksemburgu 18. i 19. oktobra 2023. godine. Predviđeno je da će se sredstva prenijeti na osnovu zajma na JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo kao krajnjeg korisnika i dužnika po ovom zaduženju, dok će Federalno ministarstvo finansija biti zaduženo da sa ovim preduzećem usaglasi i sklopi odgovarajući Podugovor o zajmu kojim će u svrhu redovne otplate definirati uslove vraćanja sredstava koja se prenose na kreditnom osnovu. Predloženom odlukom daje se i saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma o zajmu između BiH i Federacije, te Podugovora o zajmu između FBiH i JP EPBiH. 

  Odluku je Vlada predložila na osnovu Informacije o kreditu Evropske investicijske banke za finansiranje Projekta Vjetroelektrane Vlašić. U njoj se podsjeća da je Vlada FBiH na sjednici 8. oktobra 2020. godine usvojila zaključak kojim je podržala inicijativu da se ukupnim zaduženjem od 72.000.000 eura, osiguraju sredstva za realizaciju ovog projekta i to u iznosu od po 36.000.000 eura kod EIB-a, te kod KfW-a.

  Obrazloženo je da su rezultati studije tehno-ekonomske opravdanosti Projekta urađene 2016. godine pokazali da je vjetroelektrana na predloženoj lokaciji ekonomski i ekološki izvodljiva. Kao jedan od dugoročnih strateških ciljeva JP EPBiH istaknuta je promocija i integracija obnovljivih izvora energije u elektroenergetski sistem BiH. Kako je navedeno, posebna pažnja se posvećuje energiji vjetra na velikim nadmorskim visinama, a da bi ostvarila svoj strateški cilj proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, Elektroprivreda BiH je opredijeljenja za ulaganja u projekte izgradnje vjetroelektrana.

  Izgradnjom elektrana na obnovljive izvore bit će iskorišten dio prirodnih potencijala kojima se raspolaže što bi istovremeno doprinijelo i boljim ekološkim prilikama smanjenjem emisija CO2, kao i poboljšanju proizvodnog portfolia. Naglašeno je da je direktni cilj Projekta Vjetroelektrane Vlašić proizvodnja električne energije za potrebe bosanskohercegovačkog elektroenergetskog sistema, a opći cilj je unaprijediti i povećati obnovljive izvore energije.

  Nastavak izgradnje Koridora Vc: Prihvaćen grant za izgradnju poddionice Putnikovo Brdo – Medakovo, te utvrđen Prijedlog odluke o projektu Vranduk – Ponirak

  Na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, Vlada Federacije BiH utvrdila je Odluku o  davanju saglasnosti za prihvatanje granta Evropske banke za obnovu  i razvoj (Investicijski grant iz Programa Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan) za projekt Koridor Vc, obilaznica Doboj, poddionica Putnikovo Brdo - Medakovo. Grant iznosi 12.000.000 eura, a sredstva su namijenjena za finansiranje građevinskih radova, i to za šest mostova, zatim klasični tunel, tri potputnjaka,  jedan natputnjak, dvije petlje, čeono naplatno mjesto, bočno naplatno mjesto, te za centar za održavanje i kontrolu prometa (COKP). Dio ovog projekta je i regulacija rijeka Usore i Tešanjke u dužini potrebnoj za izvođenje ove dionice i izmještanje postojeće magistralne ceste M4.

  U Informaciji na osnovu koje je Vlada donijela ovu odluku, navodi se da je ukupna dužina trase Putnikovo brdo - Medakovo oko 8,5 kilometara. Obrazloženo je da će se realizacijom ovog projekta značajno smanjiti vrijeme putovanja i transportni troškovi, te ostvariti direktna veza sa autocestom na Koridoru Vc, odnosno saobraćajni kontinuitet između magistralne ceste M17 i M6 na autoputu kroz RS, što će u konačnici doprinijeti stvaranju jedinstvenog saobraćajnog sistema u BiH. Odlukom je data i saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između BiH i FBiH, te Podugovora o grantu između Federacije i JP Autoceste FBiH.

  Vlada je danas utvrdila i Prijedlog odluke za davanje saglasnosti o prihvatanju dodatnog zaduženja po sporazumu o zajmu između BiH i OPEC Fonda za međunarodni razvoj, a za realizaciju projekta na Koridoru Vc, dionica Nemila - Donja Gračanica (Zenica Sjever), poddionica Vranduk - Ponirak, te je uputila Parlamentu FBiH na usvajanje. Riječ je o iznosu do 25.000.000 eura za finansiranje tri komponente izgradnje ove poddionice. To su građevinski radovi na izgradnji dionice ceste Nemila - Donja Gračanica, ukupne dužine 17,6 kilometara, te projektirane brzine 120 km/h, zatim finansiranje preostalog iznosa radova i dodatnih troškova vezanih uz dodatna geotehnička istraživanja i geotehničke radove, kao i izgradnja petlje „Zenica sjever“ s naplatnim kućicama. Premještanje lokalnih cesta uključeno je u ovu aktivnost. Druga komponenta je kupovina zemljišta, odnosno finansiranje nabavke potrebne zemlje, uključujući adekvatnu kompenzaciju i pomoć obuhvaćenim vlasnicima zemljišta, u skladu sa zakonima o eksproprijaciji, a treća su konsultantske usluge koje se sastoje od izvedbenog projekta i nadzora.

  Kako je istaknuto, posebni cilj je unapređenje efikasnosti cestovne infrastrukture, a naročito će se ovim projektom povezati sjever zemlje s njenim jugom, što će dovesti do skraćivanja vremena putovanja i smanjenja troškova, broja saobraćajnih nesreća, više prilika za zapošljavanje, poboljšanog ekonomskog i rodnog razvoja, povećanja broja trgovinskih i turističkih aktivnosti, te smanjiti buka i emisije, od čega će koristi imati oko 150.000 ljudi u projektnom području.

  Prijedlogom odluke predviđeno je i davanje saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između BiH i FBiH, te Podugovora o zajmu između FBiH i Autocesta FBiH. Sredstva će se na kreditnom osnovu prenijeti na JP Autoceste Federacije BiH d.o.o Mostar, kao krajnjeg korisnika i dužnika po zajmu.

  U oba projekta izgradnje poddionica Putnikovo Brdo – Medakovo i Vranduk – Ponirak, precizira se da će za realizaciju i izvještavanje biti zadužena federalna ministarstva finansija, te prometa i komunikacija, kao i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, svako u okviru svoje nadležnosti.

  Usvojen Program rada Vlade Federacije BiH za 2024. godinu

  Vlada Federacije BiH danas je usvojila Program rada Vlade FBiH za 2024. godinu koji je pripremljen na osnovu mandatnog programa rada Vlade FBiH i godišnjih planova rada federalnih ministarstava.

  Primarno opredjeljenje Vlade Federacije BiH je osigurati snažnu i pravednu ekonomiju koja će omogućiti održivi rast, poboljšati životni standard građana i smanjiti nejednakost. Vlada FBiH će, navedeno je u ovom dokumentu, posebnu pažnju posvetiti vladavini prava, borbi protiv korupcije, stvaranju sigurnog okruženja i održavanju stanja sigurnosti na najvišem mogućem nivou, zatim održivosti javne potrošnje, stvaranju povoljnog poslovnog okruženja, kroz podsticanje investicija, podržavanju poduzetništva i stvaranju novih vrijednosti na poslovnom tržištu i na tržištu rada. Vlada će, također se navodi, štititi radnička prava, te raditi na smanjenju siromaštva i nejednakosti, osnaživanju žena, poboljšanju socijalne uključenosti, jačanju pronatalitetnih politika, kao i poboljšanju kvaliteta života građana. Bavit će se i ubrzanjem zelene i digitalne tranzicije, te će ispunjavati uslove u procesu pristupanja BiH Evropskoj uniji. Prioriteti Vlade Federacije BiH u 2024. godini će biti usmjereni i na donošenje ključnih zakonskih rješenja i važnih podzakonskih akata, kao i sektorskih strateških dokumenata koji će doprinijeti uređenju ovih oblasti.

  Federalna ministarstva su pripremila svoje godišnje planove rada za 2024. godinu kojim su detaljno predstavljene aktivnosti sa izvorima finansiranja i izraženim vrijednostima za njihovu realizaciju, rokovima, očekivanim rezultatima, nosiocima i indikatorima, a koji su integrisani u jedinstveni Program rada.

  Između ostalog, godišnji plan rada Federalnog ministarstva pravde obuhvata, prije svega, 30 normativno - pravnih aktivnosti koje za cilj imaju jačanje sistema pravosuđa i afirmaciju vladavine prava, kao i osnaživanje sistema javne uprave u FBiH. Planom je predviđeno da je u fokusu aktivnosti Sektora pravosuđa u 2024. godini izrada nacrta, odnosno prijedloga zakona kojima se vrši implementacija odluka Evropskog suda za ljudska prava, Ustavnog suda BiH, kao i Ustavnog suda Federacije BiH u pravni sistem FBiH, te izrada propisa koji su prioritetni u procesu integracije BiH u punopravno članstvo Evropske unije.

  Planom Federalnog ministarstva finansija za 2024. godinu, planirano je 137 aktivnosti koje su raspoređene na rasterećenje privrede smanjenjem fiskalnog opterećenja rada, unapređivanje finansijskog sistema i transparentnosti u upravljanju javnim finansijama, te povećanje učinka u trošenju javnih sredstava, kao i povećanje i efikasnost javnih investicija. Također, planirano je povećavanje efikasnosti u naplati javnih prihoda, te unapređivanje fiskalne stabilnosti. Neka od ključnih usmjerenja su izrada seta zakona iz oblasti finansijskog tržišta, unapređenje propisa o poreznoj administraciji, smanjenja sive ekonomije, zatim usvajanje budžeta za 2025. godinu, dokumenta okvirnog budžeta za period 2025-2027, te strategije upravljanja dugom za period 2024- 2026. godina.

  Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će, između ostalog, u narednom periodu aktivno raditi na provođenju 15 programa u skladu sa Strategijom razvoja FBiH za period 2021–2027. godina, te relevantnim sektorskim strategijama i Ciljevima održivog razvoja kroz razvojne pravce Dobra uprava i upravljanje javnim sektorom i Pametni rast. Aktivnosti u oblasti energije su usmjerene na stvaranje uređenog ambijenta za efikasno funkcionisanje i razvoj elektro-energetskog sektora, gasnog sektora, sektora naftnih derivata i sektora energijske efikasnosti u skladu sa EU legislativom, poput izrade energetske strategije FBiH 2023–2035. sa projekcijom na 2050, te izmjena i dopuna Zakona o energijskoj efikasnosti u FBiH. U planu je i harmonizacija Zakona o gasu u FBiH sa Zakonom o gasu na državnom nivou odnosno Zakonom o regulatoru električne energije i prirodnog gasa, prijenosu i tržištu električne energije u BiH i Trećim energetskim paketom. Istaknute su i aktivnosti na usaglašavanju sa zahtjevima acquis-a, SPP i EU partnerstva.

  Godišnji plan rada Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, između ostalog, sadrži mjere za implementaciju glavnog programa su osiguranje održivog i efikasnog sistema podrške osobama sa invaliditetom i civilnim žrtvama rata u FBiH, zatim stvaranje uslova za dostupnost radne snage na tržištu rada, kao i jačanje funkcije posredovanja javnih službi za zapošljavanje i unapređenje materijalne i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba. Programi se, između ostalog, odnose na nesmetano funkcionisanje tržišta rada, unapređenje međusektorske saradnje, infrastrukture i kompetencija pružalaca usluga socijalne zaštite, kao i jačanje PIO sistema, te poboljšanje socijalne uključenosti marginaliziranih grupa.

  Mjere kojim će Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica realizovati glavni program su unapređenje održivog povratka i ostanka, ekonomsko i socijalno jačanje povratnika i njihova reintegracija u lokalnu zajednicu. Također ove godine je planirano i stimulisanje povezivanja sa bh. dijasporom. S obzirom na strateško opredjeljenje Ministarstva da se završi proces zatvaranja kolektivnih centara, ovo ministarstvo će u 2024. godini vršiti pregovore sa međunarodnim finansijskim institucijama o kreditnom zaduženju putem Ministarstva finansija i trezora BiH kojim će se obezbjediti finansijska konstrukcija za potpunu realizaciju ovog projekta do kraja 2026. godine.

  Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će, prema ovogodišnjem planu, nastaviti aktivnosti s ciljem realizacije strateških ciljeva, podciljeva, prioriteta i mjera Vlade FBiH prvenstveno kroz izradu i provođenje strategija, politika, zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti, te usaglašavanje istih sa pravnom stečevinom EU i drugim međunarodnim sporazumima i obavezama zaključenim od strane BiH, u bliskoj saradnji sa vladinim i nevladinim partnerima, s ciljem osiguravanja održivog razvoja poljoprivrede, prehrambene industrije, veterinarstva, šumarstva i vodoprivrede putem racionalnog korištenja i zaštite prirodnih resursa, podrške proizvođačima i mjerama podrški razvoju ruralnih područja. Tokom ove planske godine će se posebno raditi na promociji ciljeva, prioriteta i mjera iz Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja FBiH 2021- 2027. godine.

  Na osnovu Godišnjeg plana rada Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta za ovu godinu implementira se glavni program „Kreiranje uslova za razvoj i opstanak mikro, malih i srednjih preduzeća“, koji je zasnovan na zakonskim nadležnostima i strateškim dokumentima, te akcionim planovima. Aktivnosti navedene u ovome programu imaju za cilj povećanje broja malih i srednjih preduzeća, poticanje rasta inovativnih i izvozu usmjerenih malih i srednjih preduzeća, kao i stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta za osnivanje i razvoj subjekata male privrede. Pored toga, Ministarstvo će i u ovoj godini aktivno raditi na implementiranju Akta o malom biznisu i definisanju okvira politika podrške MSP-a koje se trebaju donositi i razvijati kako bi se poboljšalo poduzetničko okruženje i povećala konkurentnost MSP-a.

  Kadrovska rješenja

  Vlada Federacije BiH danas je imenovala Pregovarački tim za vođenje pregovora za potpisivanje Granskog kolektivnog ugovora elektroprivredne djelatnosti u Federaciji BiH u sastavu Jasmina Pašić, predsjednik, te članovi Muamer Ćulum i Sanjin Habul (Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije), Draženka Subašić (Ured premijera FBiH), Ernis Imamović i Aida Kovačević (Federalno ministarstvo rada i socijalne politike),  Sanel Buljubašić, Amra Ohranović i Sanela Jurišić (JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo), te Vedrana Ćavar i Jelena Bukić (JP Eletroprivreda HZ HB d.d. Mostar).

  Data je i prethodna saglasnost Nadzornom odboru Privrednog društva JP Elektoprivreda HZ HB d.d. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju izvršnih direktora - članova Uprave ovog privrednog društva na mandatni period od četiri godine i to Vitomira Dodiga za izvršnog direktora za proizvodnju električne energije, Maria Bandića za izvršnog direktora za distribuciju električne energije, Josipa Čelara za izršnog direktora za opskrbu električnom energijom, Jelene Bukić za izvršnog direktora za ekonomske poslove, Vedrane Ćavar za izvršnog direktora za pravne poslove i Sonje Sušac za izvršnog direktora za razvoj. Prije toga data je prethodna saglasnosti Nadzornom odboru za donošenje odluke o razrješenju vršilaca dužnosti izvršnih direktora - članova Uprave radi okončanja konkursne procedure.

  Za koordinatora za provođenje Akta o malim i srednjim preduzećima iz Federacije BiH (SBA koordinator) za period 2024-2026. imenuje se Sead Džiho.

  Vlada Federacije BiH je donijela Rješenje kojim se Admir Mujanović imenuje za člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini - FIPA, na period od dvije godine.

  Danas je doneseno Rješenje kojim se Željko Škarica imenuje za koordinatora za reformu javne uprave uime Vlade Federacije BiH. Prethodno je razrješen dužnosti dosadašnji koordinator, zbog stjecanja zakonom propisanih uslova za penziju.

  Za učešće u radu i odlučivanju na predstojećim skupštinama privrednih društava danas su opunomoćeni  Sanela Milavić-Repak (BH Telecom d.d. Sarajevo) i Jasmina Pašić (JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar).