16. ZAKON o vanrednom usklađivanju penzija ostvarenih po Zakonu o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine

Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZVANREDNOM USKLAĐIVANJU MIROVINA OSTVARENIH PO ZAKONU O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA BOSNE I HERCEGOVINE

Proglašava se Zakon o izvanrednom usklađivanju mirovina ostvarenih po Zakonu o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 30.11.2021. godine i na sjednici Doma naroda od 24.3.2022. godine.

Broj 01-02-1-171-01/22
31. ožujka 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, v. r.ZAKON
O IZVANREDNOM USKLAĐIVANJU MIROVINA OSTVARENIH PO ZAKONU O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA BOSNE I HERCEGOVINE


Članak 1.
(Predmet zakona)


Ovim zakonom uređuje se način i postupak usklađivanja mirovina, koje profesionalna vojna lica na službi u Oružanim snagama BiH ostvaruju na temelju poglavlja V Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon o službi), počevši od 01.01.2006. godine, a prava ostvaruju kod Fonda PIO/MIO Federacije BiH.


Članak 2.
(Korisnici prava)


Visine mirovina u isplati, sukladno ovom zakonu, primjenjuju se na sva profesionalna vojna lica koji ostvaruju mirovinu po poglavlju V Zakona o službi, od dana njegove primjene 01.01.2006. godine.


Članak 3.
(Izvanredno usklađivanje)


(1) Korisnicima prava na mirovinu iz članka 2. ovog zakona, određuje se visina mirovine u isplati na način i po postupku utvrđenim ovim zakonom.
(2) Korisnicima prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, koji su prava ostvarili po propisima koji su primjenjivani do stupanja na snagu Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 13/18), ta prava se osiguravaju i dalje, u dostignutom iznosu posljednje isplaćene mirovine, odnosno mirovine usklađene s posljednjim koeficijentom prije stupanja na snagu Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju i dalje će se usklađivati po odredbama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju.
(3) Korisnici prava na mirovinu iz članka 4. stavak (5) Zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja obrambeno-osloboditeljskog rata ("Službene novine Federacije BiH", broj 41/13) zadržavaju dostignutu visinu mirovine u isplati koja im je bila utvrđena sukladno članku 2. stavak (3) točka c) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja obrambeno-osloboditeljskog rata ("Službene novine Federacije BiH", broj 90/17) i dalje će se usklađivati po odredbama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju.
(4) Korisnicima prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja kojima je priznat poseban staž iz članka 36. stavak (1) Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine FBIH", broj 13/18), a koji su pravo na mirovinu ostvarili od 01.03.2018. godine, zakonski iznos mirovine se uvećava u visini isplatnog koeficijenta 1,29 i dalje će se usklađivati po odredbama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju.


Članak 4.
(Najviša i najniža mirovina)


Na korisnike prava iz članka 2. ovog zakona primjenjuju se odredbe o visini najniže i najviše mirovine sukladno važećem Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju u vrijeme priznavanja prava na mirovinu.


Članak 5.
(Isplata mirovina)


(1) Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje provodi postupak određivanja visine mirovine sukladno odredbama ovog zakona.
(2) Isplata mirovina korisniku prava iz članka 3. pripada od prvog sljedećeg mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.


Članak 6.
(Prijelazne i završne odredbe)


Na sva pitanja koja nisu regulirana ovim zakonom i Zakonom o službi u oružanim snagama BiH primjenjuju se odredbe Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju.


Članak 7.
(Stupanje na snagu)


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, v. r.


Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, v. r.