16. ЗАКОН о ванредном усклађивању пензија остварених по Закону о служби у Оружаним снагама Босне и Херцеговине

На основу члана IV.B.7. а)(IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим


УКАЗ


О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ВАНРЕДНОМ УСКЛАЂИВАЊУ ПЕНЗИЈА ОСТВАРЕНИХ ПО ЗАКОНУ О СЛУЖБИ У ОРУЖАНИМ СНАГАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Проглашава се Закон о ванредном усклађивању пензија остварених по Закону о служби у Оружаним снагама Босне и Херцеговине, који је усвојио Парламент Федерације Босне и Херцеговине на сједници Представничког дома од 30.11.2021. године и на сједници Дома народа од 24.03.2022. године.

Број 01-02-1-171-01/22
31. марта 2022. године
Сарајево


Предсједник
Маринко Чавара, с. р.ЗАКОН
О ВАНРЕДНОМ УСКЛАЂИВАЊУ ПЕНЗИЈА ОСТВАРЕНИХ ПО ЗАКОНУ О СЛУЖБИ У ОРУЖАНИМ СНАГАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ


Члан 1.
(Предмет закона)


Овим законом уређује се начин и поступак усклађивања пензија, које професионална војна лица на служби у Оружаним снагама БиХ остварују на основу поглавља V Закона о служби у Оружаним снагама Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Закон о служби), почевши од 01.01.2006. године, а права остварују код Фонда ПИО/МИО Федерације БиХ.


Члан 2.
(Корисници права)


Висине пензија у исплати, у складу с овим законом, примјењују се на сва професионална војна лица који остварују пензију по поглављу V Закона о служби, од дана његове примјене 01.01.2006. године.


Члан 3.
(Ванредно усклађивање)


(1) Корисницима права на пензију из члана 2. овог закона, одређује се висина пензије у исплати на начин и по поступку утврђеним овим законом.
(2) Корисницима права из пензијског и инвалидског осигурања, који су права остварили по прописима који су примјењивани до ступања на снагу Закона о пензијском и инвалидском осигурању ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 13/18), та права се обезбјеђују и даље, у достигнутом износу посљедње исплаћене пензије, односно пензије усклађене са посљедњим коефицијентом прије ступања на снагу Закона о пензијском и инвалидском осигурању и даље ће се усклађивати по одредбама Закона о пензијском и инвалидском осигурању.
(3) Корисници права на пензију из члана 4. став (5) Закона о пријевременом повољнијем пензионисању бранилаца одбрамбено-ослободилачког рата ("Службене новине Федерације БиХ", број 41/13) задржавају достигнуту висину пензије у исплати која им је била утврђена у складу са чланом 2. став (3) тачка ц) Закона о измјенама и допунама Закона о пријевременом повољнијем пензионисању бранилаца одбрамбено-ослободилачког рата ("Службене новине Федерације БиХ", број 90/17) и даље ће се усклађивати по одредбама Закона о пензијском и инвалидском осигурању.
(4) Корисницима права из пензијског и инвалидског осигурања којима је признат посебан стаж из члана 36. став (1) Закона о пензијском и инвалидском осигурању ("Службене новине ФБИХ", број 13/18), а који су право на пензију остварили од 01.03.2018. године, законски износ пензије се увећава у висини исплатног коефицијента 1,29 и даље ће се усклађивати по одредбама Закона о пензијском и инвалидском осигурању.


Члан 4.
(Највиша и најнижа пензија)


На кориснике права из члана 2. овог закона примјењују се одредбе о висини најниже и највише пензије у складу са важећим Законом о пензијском и инвалидском осигурању у вријеме признавања права на пензију.


Члан 5.
(Исплата пензија)


(1) Федерални завод за пензијско и инвалидско осигурање проводи поступак одређивања висине пензије у складу са одредбама овог закона.
(2) Исплата пензија кориснику права из члана 3. припада од првог наредног мјесеца од дана ступања на снагу овог закона.


Члан 6.
(Прелазне и завршне одредбе)


На сва питања која нису регулисана овим законом и Законом о служби у оружаним снагама БиХ примјењују се одредбе Закона о пензијском и инвалидском осигурању.


Члан 7.
(Ступање на снагу)


Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Предсједавајући
Дома народа
Парламента Федерације БиХ
Томислав Мартиновић, с. р.


Предсједавајући
Представничког дома
Парламента Федерације БиХ
Мирсад Заимовић, с. р.