14. ZAKON o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2022. GODINU





Proglašava se Zakon o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 28.3.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 31.3.2022. godine.

Broj 01-02-1-168-01/22
31. ožujka 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, v. r.







ZAKON
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2022. GODINU


I. OPĆE ODREDBE


Članak 1.
(Predmet Zakona)


Ovim Zakonom se uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, prioriteti plaćanja, opseg zaduživanja i garancija, upravljanje javnim dugom, te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze proračunskih korisnika, ovlaštenja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada), Federalnog ministarstva financija (u daljnjem tekstu: Ministarstvo financija) i federalnog ministra financija (u daljnjem tekstu: ministar financija) u izvršavanju Proračuna za tekuću godinu, kazne za neispunjenje obveza te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.


II. STRUKTURA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA


Članak 2.
(Sadržaj proračuna)


(1) Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela i kapitalnog proračuna.
(2) Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda, Račun kapitalnih primitaka i izdataka i Račun financiranja.
(3) Poseban dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika, iskazanih po vrstama, raspoređenih u tekuće izdatke i kapitalne investicije.
(4) Kapitalni proračun čine izdvajanja za kapitalne investicije po godinama i izvorima financiranja.


Članak 3.
(Sadržaj Računa prihoda i rashoda)


Račun prihoda i rashoda Proračuna sastoji se od:
1) PRIHODA
- porezi
- pristojbe
- naknade
- doprinosi
- kazne
- ostali javni prihodi
- transferi
- donacije.
2) RASHODA
plaće i naknade troškova uposlenika
- doprinosi poslodavca i drugi doprinosi
- izdaci za materijal, sitni inventar i usluge
- tekući transferi i drugi tekući rashodi
- kapitalni transferi
- izdaci za kamate.
Račun kapitalnih primitaka i izdataka proračuna sastoji se od:
1) PRIMITAKA
- primici od prodaje nefinancijske imovine
2) IZDATAKA
- izdaci za nabavu nefinancijske imovine
- izdaci po osnovi rekonstrukcije i održavanja nefinancijske imovine.
Račun financiranja sastoji se od:
1) PRIMITAKA
- primici od financijske imovine
- primici od zaduživanja
2) IZDATAKA
- izdaci po osnovi danih pozajmica,
- izdaci za otplate dugova
- ostali izdaci po osnovi financijske imovine.


Članak 4.
(Raspodjela prihoda od neizravnih poreza)


Raspodjela prihoda od neizravnih poreza, koji se prenose na Jedinstveni račun Riznice Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: JRR) obavlja se između korisnika u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), na temelju odnosa i kriterija raspodjele utvrđene u Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15).


III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA


Članak 5.
(Odgovornost proračunskih korisnika)


(1) Rukovoditelji proračunskih korisnika odgovorni su za potpunu i blagovremenu naplatu svih prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, za njihovu uplatu u proračun i za izvršavanje svih rashoda i izdataka sukladno namjenama.
(2) Rukovoditelji proračunskih korisnika provode sve zakonom propisane radnje radi naplate potraživanja na temelju ugovora ili bilo kojeg drugog potraživanja na temelju javnih prihoda.
(3) Rukovoditelji proračunskih korisnika odgovorni su za zakonito, namjensko, efikasno i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.


Članak 6.
(Korištenje odobrenih sredstava)


Proračunski korisnici odobrena sredstva mogu koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom, a sukladno svom godišnjem financijskom planu i po dinamici utvrđenoj tromjesečnim i mjesečnim planovima koje odobrava ministar financija na temelju plana novčanih tokova, putem kojih se projiciraju sve uplate i isplate s JRR.


Članak 7.
(Operativni planovi)


(1) Ministarstvo financija, na temelju usvojenog Proračuna i godišnjeg plana novčanih tokova, iskazanih po mjesecima, dostavlja proračunskim korisnicima instrukciju za izradu prijedloga operativnih planova rashoda i izdataka.
(2) Proračunski korisnici su dužni dostavljati prijedloge godišnjih, kvartalnih i mjesečnih operativnih planova u skladu s instrukcijom Ministarstva financija.
(3) Ministarstvo financija izvijestit će proračunske korisnike o odobrenim operativnim proračunima.
(4) Proračunski korisnici mogu stvarati obveze do visine sredstava odobrenih operativnim proračunom, a u skladu s instrukcijom Ministarstva financija.
(5) Rashodi i izdaci svakog proračunskog korisnika ne mogu prelaziti iznose alociranih proračunskih sredstava odobrenih za svaki mjesec ili drugo vremensko razdoblje, koje je utvrdilo Ministarstvo financija, osim uz suglasnost Ministarstva financija.


Članak 8.
(Rok za dostavljanje planova)


(1) Proračunski korisnici su dužni Ministarstvu financija dostavljati tromjesečne financijske planove za izvršenje Proračuna 15 dana prije početka tromjesečja. Tromjesečni planovi su okvirni planovi.
(2) Proračunski korisnici su dužni Ministarstvu financija do 25. u tekućem mjesecu dostavljati prijedlog mjesečnog operativnog plana za sljedeći mjesec po ekonomskim kodovima utvrđenim u Proračunu za proračunskog korisnika.
(3) Ako proračunski korisnik Ministarstvu financija ne podnese prijedlog mjesečnog operativnog plana u roku iz stavka (2) ovoga članka, mjesečni operativni plan za tog proračunskog korisnika utvrđuje Ministarstvo financija.


Članak 9.
(Izvršavanje proračuna po prioritetima)


Proračun se izvršava po sljedećim prioritetima:
1. servisiranje vanjskog i unutarnjeg duga Federacije
2. isplata mirovina
3. transfer za braniteljske invalidnine, druga braniteljska davanja i invalidnine za neratne invalide i civilne žrtve rata
4. plaće i naknade troškova svih zaposlenih
5. transfer za poljoprivredu i razvojne projekte
6. transfer za raseljene i izbjegle osobe
7. tekući transferi kantonima i nižim razinama vlasti, javnim poduzećima i kapitalne investicije
8. ostalo.


Članak 10.
(Sredstva tekuće pričuve)


(1) Sredstva tekuće pričuve, planirana u proračunu, koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu planirana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine utvrdi da za njih nisu planirana dovoljna sredstva, jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti te u drugim slučajevima kada o tome odluči Vlada.
(2) Proračunska izdvajanja za tekuću pričuvu ne smiju preći 3% planiranih prihoda, bez namjenskih prihoda, vlastitih prihoda i bez primitaka.


Članak 11.
(Korištenje sredstava tekuće pričuve)


(1) Korištenje sredstava tekuće pričuve odobrava Vlada, na prijedlog Ministarstva financija.
(2) Premijer koristi sredstva iz tekuće pričuve Proračuna do iznosa od 75.000 KM.
(3) Zamjenici premijera koriste sredstva tekuće pričuve Proračuna do iznosa od 40.000 KM.
(4) Izvješća o utrošku financijskih sredstava iz tekuće pričuve podnose se Vladi periodično u skladu s Pravilnikom o financijskom izvještavanju i godišnjem obračunu proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/14, 14/15, 4/16, 19/18 i 3/21).


Članak 12.
(Prijenos neutrošenih sredstava)


Ako se tijekom godine na temelju propisa smanji nadležnost proračunskog korisnika, zbog čega se smanjuju i sredstva ili ako se ukine proračunski korisnik, neutrošena sredstva za njegove rashode i izdatke prenose se u tekuću pričuvu ili proračunskom korisniku koji preuzima njegove poslove, o čemu odluku donosi Vlada.


Članak 13.
(Realizacija doznačenih transfera ili zajmova)


Rashode ili opterećenja proračunskih ekonomskih kodova koja se plaćaju iz doznačenih transfera ili zajmova danih proračunskim korisnicima ne mogu se realizirati bez instrukcija Ministarstva financija, a na temelju prethodno dostavljenog zahtjeva korisnika.


Članak 14.
(Uplata javnih prihoda)


Svi javni prihodi koji pripadaju Proračunu, obavezno se uplaćuju na JRR, koji je pod isključivom nadležnošću Ministarstva financija sukladno Zakonu o Riznici u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/16 i 3/20).


Članak 15.
(Korištenje aproprijacija)


(1) Neiskorištene aproprijacije evidentirane na ekonomskim kodovima 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih, 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi, 613000 - Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge, 614000 - Tekući transferi i drugi tekući rashodi, 615000 - Kapitalni transferi, 616000 - Izdaci za kamate, 821000 – Izdaci za nabavu stalnih sredstava i 823000 – Izdaci za otplate dugova, ističu 31. siječnja naredne fiskalne godine.
(2) Aproprijacije se mogu prenositi u narednu fiskalnu godinu za financiranje kapitalnih projekata iz posebnih fondova.
(3) Aproprijacije u svrhe financiranja višegodišnjih kapitalnih projekata, prenose se u narednu fiskalnu godinu prema iznosima i vremenskom rasporedu utvrđenom u Dokumentu okvirnog proračuna.


Članak 16.
(Povrat javnih prihoda)


Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na temelju rješenja koje donosi Ministarstvo financija sukladno Pravilniku o procedurama za povrat, preknjižavanje pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda s Jedinstvenog računa Riznice Federacije Bosne i Hercegovine i postupku umanjenja obveza ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/18 i 16/20).


Članak 17.
(Preraspodjela sredstava)


(1) Ministar financija, na zahtjev proračunskog korisnika, jednom kvartalno donosi rješenje o preraspodjeli sredstava. Ukupan iznos preraspodjele sredstava na ekonomskim kodovima tijekom fiskalne godine ne može biti veći od 10% ukupno odobrenih rashoda i izdataka za tog proračunskog korisnika.
(2) Preraspodjela sredstava vrši se na ekonomskim kodovima 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih, 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi, 613000 - Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge i 820000 – Kapitalni izdaci, a na ekonomskim kodovima 614000 - Tekući transferi i drugi tekući rashodi, 615000 - Kapitalni transferi i 616000 - Izdaci za kamate, preraspodjela sredstava vrši se samo u okviru ovih ekonomskih kodova.
(3) Preraspodjelom sredstava ne mogu se umanjivati ekonomski kodovi 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih i 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi, osim u okviru ovih ekonomskih kodova, te u slučaju kada se preraspodjela na ovim ekonomskim kodovima vrši između proračunskih korisnika.
(4) Preraspodjelom sredstava ne mogu se umanjivati odnosno povećavati ekonomski kodovi projekta 613900 – Ugovorene usluge i druge posebne usluge – Izdaci za izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju i 614800 – Drugi tekući rashodi – Izdaci za izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju, osim u okviru ova dva ekonomska koda, te u slučaju kada se preraspodjela na ovim ekonomskim kodovima vrši između proračunskih korisnika.
(5) Preraspodjelom sredstava ne mogu se umanjivati odnosno povećavati ekonomski kodovi projekta 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge – Izdaci za izmirenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju – Izvansudska nagodba i 614800 – Drugi tekući rashodi – Izdaci za izmirenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju - Izvansudska nagodba, osim u okviru ova dva ekonomska koda, te u slučaju kada se preraspodjela na ovim ekonomskim kodovima vrši između proračunskih korisnika.
(6) Preraspodjelom sredstava ne mogu se umanjivati sredstava na pozicijama izdvojenih projekata unutar ekonomskih kodova 613000 - Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge i 821000 – Izdaci za nabavu stalnih sredstava, osim u slučaju kada se preraspodjela na ovim ekonomskim kodovima vrši unutar istih projekata ili kada se preraspodjela vrši između proračunskih korisnika.
(7) Ograničenja iz stavka (2) i (3) ovoga članka ne odnose se na Parlament Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Parlament).
(8) Uz zahtjev za preraspodjelu odobrenih sredstava, proračunski korisnik mora priložiti odgovarajuću dokumentaciju na temelju koje se Ministarstvu financija daju na uvid razlozi za dodatnim sredstvima na proračunskoj stavci koja se povećava do kraja godine, odnosno razlozi za smanjenje odobrenih proračunskih stavki.


Članak 18.
(Sredstva za plaće i naknade)


(1) Sredstva na ekonomskom kodu 611100 - Bruto plaće i naknade plaća osiguravaju se proračunskim korisnicima na temelju Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 45/10, 111/12 i 20/17), Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/10), Zakona o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužitelja u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 72/05, 22/09 i 55/13) i Odluke o jedinstvenim baznim kriterijima za sistematizaciju radnih mjesta i utvrđivanje platnih razreda u Uredu za reviziju Institucija BiH, Uredu za reviziju institucija u Federaciji BiH i Glavnoj službi za reviziju javnog sektora RS ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/06).
(2) Osnovica za obračun plaće u visini od 330 KM primjenjivat će se od 1. 1. 2022. Bod za obračun plaće, usljed porasta indeksa potrošačkih cijena u Federaciji, utvrđuje se u iznosu od 1,05 i primjenjivat će se od 1. 3. 2022.
(3) Sredstva s ekonomskog koda 611200 - Naknade troškova zaposlenih osiguravaju se proračunskim korisnicima na temelju Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 45/10, 111/12 i 20/17), Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/10), Uredbe o naknadama koje pripadaju članovima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovim savjetnicima koje nemaju karakter plaće ("Službene novine Federacije BiH", br. 87/10, 22/11, 45/13 i 9/16), Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće ("Službene novine Federacije BiH", br. 63/10, 22/11, 66/11 i 51/12) i Zakona o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužitelja u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 72/05, 22/09 i 55/13).


Članak 19.
(Službena putovanja)


Visina dnevnica i ostalih troškova koji nastaju u vezi sa službenim putovanjima za sve proračunske korisnike određuje se na temelju Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja ("Službene novine Federacije BiH", br. 44/16 i 50/16).


Članak 20.
(Obvezno osiguranje)


Sredstva za obvezno osiguranje proračunskim korisnicima osiguravaju se u skladu sa Zakonom o osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/17).


Članak 21.
(Nabava roba, radova i usluga)


Nabava roba, radova i usluga obavlja se u skladu sa Zakonom o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14).


Članak 22.
(Korištenje sredstava na razdjelu 12 glava 1201)


(1) Za financiranje političkih stranaka i koalicija izdvajaju se sredstva u iznosu od 0,08% u odnosu na ukupne prihode, bez primitaka.
(2) Sredstva utvrđena na razdjelu 12 glava 1201 Proračuna, ekonomski kod 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Za političke stranke i koalicije, koristit će se po programu koji donosi Vlada.
(3) Sredstva namijenjena za financiranje političkih subjekata raspoređuju se tako da 40% od predviđenog iznosa pripada političkim subjektima, koji su zastupljeni u Parlamentu, u jednakim iznosima, a 60% prema broju zastupnika u domovima Parlamenta, na dan dodjele mandata.
(4) Ukoliko je ugovorom između članica koalicije reguliran način raspodjele novčanih sredstava koja pripadaju koaliciji, sredstva koja na temelju stavka (3) ovoga članka pripadaju koaliciji Vlada raspoređuje na temelju odredbi ugovora.
(5) U slučaju da ugovorom između članica koalicije nije reguliran način raspodjele sredstava koja pripadaju koaliciji, te u slučaju prestanka ugovora odnosno prestanka odredbi kojim je reguliran način raspodjele sredstava, isti će se raspodijeliti na način kako je to određeno stavkom (3) ovoga članka o čemu odluku donosi Vlada.


Članak 23.
(Korištenje sredstava na razdjelu 16 glava 1601)


(1) Sredstva utvrđena na razdjelu 16 glava 1601 Proračuna, ekonomski kodovi:
a) 614100 - Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – KANTONI I OPĆINE
b) 615100 - Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – KANTONI I OPĆINE.
(2) Sredstva iz stavka (1) toč. a) i b) ovoga članka koristit će se na temelju Odluka o utvrđivanju kriterija i raspodjele sredstava općinama i gradovima koje donosi Vlada.
(3) Sredstva utvrđena na razdjelu 16 glava 1601 Proračuna, ekonomski kod 614100 - Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - KANTONI, koristit će se na temelju Odluke o utvrđivanju kriterija i raspodjele sredstava kantonima koju donosi Vlada.
(4) Sredstva utvrđena na razdjelu 16 glava 1601 Proračuna, ekonomski kod 822600 - Ostala domaća pozajmljivanja, koristit će se po odluci koju donosi Vlada.


Članak 24.
(Korištenje sredstava na razdjelu 17 glava 1701)


(1) Sredstva utvrđena na razdjelu 17 glava 1701 Proračuna, ekonomski kodovi:
a) 614200 – Tekući transferi pojedincima – Poticaj pojedincima pri kupovini električnih automobila;
b) 614300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Transfer Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH za zaštitu od evikcije sudskih sporova;
c) 614400 - Subvencije javnim poduzećima – Za uvezivanje radnog staža;
d) 614500 - Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – Za uvezivanje radnog staža;
e) 614500 - Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – Regresiranje kamata – Garancijski fond;
f) 615400 - Kapitalni transferi javnim poduzećima – OTF d.o.o. Sarajevo – Za povećanje kapitala NTF d.o.o. Ploče;
g) 822600 - Ostala domaća pozajmljivanja – Trajni revolving fond.
(2) Sredstva iz stavka (1) toč. a) do g) ovoga članka koriste se po programima koje donosi Vlada.


Članak 25.
(Korištenje sredstava na razdjelu 18 glava 1801)


(1) Sredstva utvrđena na razdjelu 18 glava 1801 Proračuna, ekonomski kodovi:
a) 614400 - Subvencije javnim poduzećima - Transfer željeznicama FBiH;
b) 614400 - Subvencije javnim poduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH-JP Aerodrom Mostar;
c) 614400 - Subvencije javnim poduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH-JP Aerodrom Tuzla;
d) 614400 - Subvencije javnim poduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH-JP Aerodrom Bihać;
e) 615400 - Kapitalni transferi javnim poduzećima – Unapređenje avio prometa Federacije BiH;
f) 615400 - Kapitalni transferi javnim poduzećima – Za sufinanciranje izgradnje željezničke infrastrukture;
g) 615400 - Kapitalni transferi javnim poduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH-JP Aerodrom Bihać.
(2) Sredstva iz stavka (1) toč. a) do g) ovoga članka koriste se po programima koje donosi Vlada.
(3) Sredstva utvrđena na razdjelu 18 glava 1801 Proračuna, ekonomski kodovi:
a) 615100 - Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta
b) 615400 - Kapitalni transferi javnim poduzećima – Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta.
(4) Sredstva iz stavka (3) toč. a) i b) ovoga članka koristit će se po programima koje donosi Vlada, a izvršavat će se s posebnog računa za upravljanje razvojnim sredstvima u okviru JRR. Neiskorištena sredstva iz Proračuna 2022. godine prenijet će se u narednu fiskalnu godinu.


Članak 26.
(Korištenje sredstava na razdjelu 20 glava 2001)


(1) Sredstva utvrđena na razdjelu 20 glava 2001 Proračuna, ekonomski kodovi:
a) 614100 - Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH - Za sufinanciranje troškova raseljenih lica;
b) 614100 - Tekući transfer drugim razinama vlasti i fondovima - Zdravstvena zaštita Roma u FBiH;
c) 614100 - Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Poduzimanje mjera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 iz nadležnosti FBiH;
d) 614100 - Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Agencija za kvalitetu i akreditaciju – AKAZ;
e) 614100 - Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH;
f) 614100 - Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Zavod za zdravstveno osiguranje i reosiguranje FBiH;
g) 614100 - Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine.
(2) Sredstva iz stavka (1) toč. a) do g) ovoga članka koriste se po programima koje donosi Vlada.
(3) Federalno ministarstvo zdravstva izvješćuje Vladu o realizaciji programa liječenja, učestalosti oboljenja i drugim važnim pokazateljima u vezi s implementacijom programa Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, utvrđenih Odlukom o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koji se pružaju osiguranim osobama na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 8/05, 11/07, 44/07, 97a/07, 33/08-ispr. i 52/08) kao i realizaciji sredstava Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, na način i u rokovima predviđenim Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18).


Članak 27.
(Korištenje sredstava na razdjelu 22 glava 2201)


Sredstva utvrđena na razdjelu 22 glava 2201 Proračuna, ekonomski kod 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Potpora udrugama potrošača, koriste se po programu koji donosi Vlada.


Članak 28.
(Korištenje sredstava na razdjelu 23 glava 2301)


(1) Sredstva utvrđena na razdjelu 23 glava 2301 Proračuna, ekonomski kodovi:
a) 614100 - Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja;
b) 614100 - Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Za projekt utopljavanija zgrada radi uštede energije;
c) 614100 - Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Za sanaciju šteta nastalih uslijed poplava i klizišta;
d) 614100 - Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Implementacija Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji BiH 2016-202;
e) 615100 - Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Sudjelovanje Vlade Federacije BiH u sufinanciranju kantonalnih i lokalnih zajednica - zaštita nacionalnih spomenika;
f) 615100 - Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Za izradu prostorno planskih dokumenata;
g) 615300 - Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama - BEEP-revolving fond.
(2) Sredstva iz stavka (1) toč. a) do g) ovoga članka koriste se po programima koje donosi Vlada.


Članak 29.
(Korištenje sredstava na razdjelu 24 glava 2401)


(1) Sredstva utvrđena na razdjelu 24 glava 2401 Proračuna, ekonomski kod 614500 - Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo, koriste se po programu koji donosi Vlada.
(2) Za sredstva utvrđena na razdjelu 24 glava 2401 Proračuna, ekonomski kod 614500 - Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu za 2022. godinu, Vlada će u skladu s ukazanom potrebom, na prijedlog resornog ministarstva, najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, donijeti Program utroška sredstava.


Članak 30.
(Korištenje sredstava na razdjelu 32 glava 3201)


(1) Sredstva utvrđena na razdjelu 32 glava 3201 Proračuna, ekonomski kodovi:
a) 614200 - Tekući transferi pojedincima - Za pomoć u liječenju boraca-branitelja;
b) 614200 – Tekući transferi pojedincima - Transfer za sufinanciranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija;
c) 614300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama;
d) 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Za podršku fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i braniteljsku populaciju;
e) 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Udruge proistekle iz posljednjeg obrambeno oslobodilačkog - domovinskog rata;
f) 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za obilježavanje značajnih datuma;
g) 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinanciranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i groblja;
h) 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Transfer Savezu logoraša BiH;
i) 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Transfer Hrvatskoj udruzi logoraša Domovinskog rata u BiH;
j) 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Transfer IDA – Istraživačko dokumentarne aktivnosti i zaštita žrtava svjedoka genocida.
(2) Sredstva iz stavka (1) toč. a) do j) ovoga članka koriste se po programima koje donosi Vlada.
(3) Sredstva utvrđena na razdjelu 32 glava 3201 Proračuna, ekonomski kod 615200 - Kapitalni transferi pojedincima – Automobili za invalide, koriste se na osnovu Uredbe o sufinanciranju nabave putničkih automobila za ratne vojne invalide 100% I. grupe ("Službene novine Federacije BiH", broj 77/21).


Članak 31.
(Korištenje sredstava na razdjelu 50 glava 5001)


(1) Sredstva utvrđena na razdjelu 50 glava 5001 Proračuna, ekonomski kodovi:
a) 614100 - Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima;
b) 614300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama;
c) 614500 - Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima;
d) 614500 - Subvencije privatnim poduzećima - Regresiranje kamata – Garancijski fond.
(2) Sredstva iz stavka (1) toč. a) do d) ovoga članka koriste se po programima koje donosi Vlada.


Članak 32.
(Korištenje sredstava na razdjelu 51 glava 5101)


(1) Sredstva utvrđena na razdjelu 51 glava 5101 Proračuna, ekonomski kodovi:
a) 614100 - Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Transfer za Implementaciju i uvođenje u prava neratnih invalida;
b) 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Provedba Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji;
c) 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Dječja nedjelja;
d) 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za organizacije civilnih invalida;
e) 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Sufinanciranje rada ustanova socijalne zaštite za zbrinjavanje na razini Federacije BiH;
f) 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja;
g) 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za financiranje i rad udruge umirovljenika na razini Federacije - Članak 125. Zakona PIO/MIO;
h) 6143 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Muslimansko dobrotvorno društvo "Merhamet;
i) 6143 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Caritas Vrhbosanske nadbiskupije;
j) 6143 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Caritas biskupije Mostar - Duvno i Trebinje – Mrkan;
k) 6143 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Srpsko humanitarno udruženje "Dobrotvor" i
l) 615300 - Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama - Ustanovama za zbrinjavanje na razini FBiH.
(2) Sredstva iz stavka (1) toč. a) do l) ovoga članka koriste se po programima koje donosi Vlada.
(3) Sredstva utvrđena na razdjelu 51 glava 5101 Proračuna, ekonomski kod 614100 - Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Projekat zapošljavanja, koristit će se na temelju podzakonskog akta koji će donijeti Vlada u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, a kojim će se propisati namjena dodjele sredstava, utvrditi kriteriji, kao i visina i način raspodjele sredstava.


Članak 33.
(Korištenje sredstava na razdjelu 52 glava 5201)


(1) Sredstva utvrđena na razdjelu 52 glava 5201 Proračuna, ekonomski kodovi:
a) 614100 - Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Transfer za kulturu od značaja za Federaciju;
b) 614100 - Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Transfer za sport od značaja za Federaciju;
c) 614100 - Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Transfer za fond za izdavaštvo;
d) 614100 - Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Transfer za kinematografiju;
e) 614100 - Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Transfer Fondaciji za bibliotečnu djelatnost;
f) 614100 - Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Transfer Fondaciji za glazbene, scenske i likovne umjetnosti;
g) 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa;
h) 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Transfer za mlade;
i) 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za institucije znanosti i kulture od značaja za BiH;
j) 614400 - Subvencije javnim poduzećima - Sufinanciranje rada JP Filmski Centar Sarajevo za očuvanje i zaštitu filmske građe.
(2) Sredstva iz stavka (1) toč. a) do j) ovoga članka koriste se po programima koje donosi Vlada.
(3) Sredstva utvrđena na razdjelu 52 glava 5201 Proračuna, ekonomski kodovi:
a) 615100 – Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Za izgradnju Hrvatskog narodnog kazališta Mostar;
b) 615100 - Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Izgradnja sportske dvorane Mostar;
c) 615100 - Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Izgradnja bazena Mostar.
(4) Sredstva iz stavka (3) toč. a) do c) ovoga članka doznačavat će se sukcesivno na osnovu programa utroška sredstava donesenih od strane Vlade.


Članak 34.
(Korištenje sredstava na razdjelu 53 glava 5301)


(1) Sredstva utvrđena na razdjelu 53 glava 5301 Proračuna, ekonomski kodovi:
a) 614200 - Tekući transferi pojedincima - Transfer za raseljene osobe i povratnike;
b) 614200 - Tekući transferi pojedincima - Tekući transferi za programe povratka u RS;
c) 614200 - Tekući transferi pojedincima - Tekući transfer za zajedničke međuentitetske i općinske projekte i projekte s nevladinim organizacijama;
d) 615100 - Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Podrška implementaciji održivom povratku izbjeglih i prognanih osoba s područja regije Srebrenica.
(2) Sredstva iz stavka (1) toč. a) do d) ovoga članka koriste se po programima koje donosi Vlada.


Članak 35.
(Korištenje sredstava na razdjelu 54 glava 5401)


(1) Sredstva utvrđena na razdjelu 54 glava 5401 Proračuna, ekonomski kodovi:
a) 614100 - Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Transfer za financiranje studentskog standarda;
b) 614100 - Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Transfer za financiranje obrazovanja;
c) 614100 - Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Transfer za Implementaciju Bolonjskog procesa;
d) 614100 - Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Transfer za završetak izgradnje zgrade SŠC u Travniku;
e) 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Transfer za Fond za studentske zajmove;
f) 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za oblast znanosti od značaja za Federaciju;
g) 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama -Transfer za razvoj institucija znanosti i poticaj NIR od značaja za Federaciju BiH;
h) 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za institucije znanosti i kulture od značaja za BiH;
i) 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za Fondaciju za mobilnost studenata i nastavnika.
j) 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za institucije nauke i kulture od značaja za Federaciju BiH - Hrvatska akademija za znanost i umjetnost BiH;
k) 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za institucije nauke i kulture od značaja za Federaciju BiH - Akademija nauka i umjetnosti BiH i
l) 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za institucije nauke i kulture od značaja za Federaciju BiH - Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti.
(2) Sredstva iz stavka (1) toč. a) do l) ovoga članka koriste se po programima koje donosi Vlada.


Članak 36.
(Korištenje sredstava na razdjelu 61 glava 6101)


(1) Sredstva utvrđena na razdjelu 61 glava 6101 Proračuna, ekonomski kodovi:
a) 614100 - Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Akcijski plan Strategije okoliša;
b) 614100 - Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH;
c) 614100 - Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima -Transfer NP "UNA".
(2) Sredstva iz stavka (1) toč. a) do c) ovoga članka koriste se po programima koje donosi Vlada.


Članak 37.
(Program utroška sredstava)


(1) Proračunski korisnici obavezno predlažu Vladi programe utroška sredstava iz čl. 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35. i 36. ovoga Zakona.
(2) Bitni elementi programa su: naziv programa, svrha programa, kriterij za raspodjelu sredstava, visina sredstava, izvori sredstava, kategorija korisnika sredstava te način i rokovi izvješćivanja.
(3) Proračunski korisnici obavezno uključuju načela gender odgovornog proračuna u programe utroška i izvješća o utrošenim sredstvima Proračuna iz čl. 26., 29., 31., 32., 33., 35. i 36. ovoga Zakona.
(4) O utrošenim sredstvima iz stavka (1) ovoga članka proračunski korisnici izvješćuju Ministarstvo financija periodično sukladno pravilniku iz članka 11. stavak (4) ovoga Zakona, a Ministarstvo financija Vladu sukladno Zakonu o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine.
(5) Izvješće o dodijeljenim sredstvima s listom korisnika iz stavka (1) ovoga članka kojima su sredstva dodijeljena, proračunski korisnici dužni su objaviti na internetskoj stranici ministarstva.


Članak 38.
(Upravljanje sredstvima u okviru programa o utrošku sredstava)


(1) Resorna ministarstva osiguravaju transparentnost i efikasnost upravljanja proračunskim sredstvima u svojim programima utroška sredstava iz čl. 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35. i 36. ovoga Zakona.
(2) Za financijska sredstva koja se dodjeljuju na revolving osnovi korisnicima proračunskih sredstava, nadležna resorna ministarstva su obvezna regulirati ročnost povrata financijskih sredstava na JRR.


Članak 39.
(Izvješćivanje o projektima iz Aneksa Proračuna)


(1) O planu i utrošku sredstava kojima se financira projekt iz Aneksa Proračuna za 2022. godinu Ministarstvo financija izvješćuju implementatori unosom podataka u Informacijski sustav za upravljanje javnim investicijama uspostavljen pri Ministarstvu financija-PIMIS sustav i putem potpisanog i ovjerenog propisanog obrasca "Informacija o projektu" (u daljnjem tekstu: IP obrazac).
(2) Uz IP obrazac dostavlja se i kvartalni plan povlačenja kreditnih sredstava kojima se financira projekt iz stavka (1) ovoga članka.


Članak 40.
(Platne transakcije)


(1) Prikupljanje javnih prihoda Proračuna vrši se preko računa javnih prihoda (depozitni račun).
(2) Obavljanje platnih transakcija vrši se preko transakcijskih računa koji su sastavni dio JRR, a otvara ih Ministarstvo financija.
(3) Potpisnici naloga platnih transakcija putem računa iz st. (1) i ( 2) ovoga članka su:
a) prvi potpisnik - ministar financija ili, u slučaju spriječenosti, osoba koju ovlasti Vlada iz Ministarstva financija ili Vlade
b) drugi potpisnik – premijer ili jedan od zamjenika premijera, uz suglasnost premijera.


Članak 41.
(Vlastiti prihodi)


(1) Prihodi koje korisnici ostvaruju obavljanjem vlastite djelatnosti moraju se uplaćivati na depozitni račun javnih prihoda Proračuna.
(2) Uplate na temelju ostvarenih vlastitih prihoda proračunskih korisnika evidentiraju se kao vlastiti prihod svakog proračunskog korisnika u Glavnoj knjizi Riznice.
(3) U skladu s tim, proračunski korisnici su obvezni prilikom izrade svog financijskog plana planirati rashode koji se pokrivaju iz vlastitih prihoda.


Članak 42.
(Namjenski prihodi)


(1) Proračunski korisnici kojima je Ministarstvo financija otvorilo podračune za prikupljanje namjenskih sredstava koji se uplaćuju na depozitni račun proračuna, sukladno Pravilniku o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 54/20, 55/20-ispr., 63/20, 88/20, 28/21, 56/21, 83/21 i 1/22), u svom financijskom planu planiraju prihode i rashode, odnosno primitke i izdatke za podračun, s tim da su ukupni prihodi/primici jednaki ukupnim rashodima/izdacima tijekom fiskalne godine.
(2) Namjenska sredstva raspoređuju se i izvršavaju za namjene utvrđene posebnim propisima. Iznimno, u svrhu održavanja tekuće likvidnosti i otplata duga, na temelju odluke Vlade tijekom 2022. godine privremeno se mogu vršiti prijenosi sredstava s posebnih/namjenskih transakcijskih računa na transakcijski račun Ministarstva financija u okviru JRR, a do iznosa koji ne ugrožava servisiranje redovnih obveza proisteklih iz posebnih propisa.
(3) Ukoliko se tijekom izvršavanja proračuna za 2022. godinu bude obavljao privremeni prijenos sredstava s posebnih računa iz stavka (2) ovoga članka, povrat tih sredstava mora biti izvršen najkasnije do 31. 12. 2022., a u slučaju potrebe i nepredviđenih okolnosti, do roka koji u svom zahtjevu odredi proračunski korisnik zadužen za utrošak tih sredstava.


Članak 43.
(Neplanirani prihodi i donacije)


Uplaćene i/ili prenesene pomoći, donacije, vlastiti prihodi, namjenski prihodi, transferi za posebne namjene između korisnika javnih sredstava, kao i kreditna sredstva koja su doznačena na Jedinstveni račun riznice mogu se izvršavati do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, po odlukama Vlade, a na prijedlog proračunskog korisnika.


IV. ZADUŽIVANJE I UPRAVLJANJE DUGOM


Članak 44.
(Dug Federacije i gornje granice zaduženja)


(1) Financijske obveze preuzete u ime i za račun Federacije u skladu sa zakonom i drugim propisima čine dug Federacije.
(2) Sve obveze koje čine dug Federacije imaju jednak status i prioritetna su obveza Federacije za plaćanje.
(3) Sredstva potrebna za servisiranje duga Federacije koji dospijeva na naplatu do 15. siječnja 2023. godine će se planirati, rezervirati i isplatiti do 31. 12. 2022.
(4) Za prijedlog gornje granice zaduženja proračuna Federacije, kantona, jedinica lokalne samouprave i izvanproračunskih fondova nadležno i odgovorno je Fiskalno koordinacijsko tijelo Federacije.
(5) Iznos zaduživanja po osnovi dugoročnog vanjskog duga i zaduživanje na domaćem tržištu će se vršiti do visine iznosa planiranog na ekonomskom kodu 814000 – Primici od dugoročnog zaduživanja.
(6) U slučaju da se primici od dugoročnog zaduživanja ne ostvare u planiranom iznosu, Vlada može izvršiti prijevremenu naplatu ili prodaju nedospjelih potraživanja iz osnove odobrenih kredita krajnjim korisnicima i iznad planiranih iznosa primitaka, a maksimum do iznosa neostvarenih planiranih primitaka od dugoročnog zaduživanja.


Članak 45.
(Garancijski fond)


(1) Ukupna vrijednost Garancijskog fonda za 2022. godinu iznosi 59.766.590,50 KM, a čine ga ostvareni prihodi po osnovi premije u iznosu od 49.330.382 KM, prihodi po osnovi provizije u iznosu od 10.330.916,50 KM i prihodi ostvareni od obračunatih kamata na sredstva u fondu u iznosu od 105.292 KM.
(2) Iznos potencijalnih obveza po osnovi garancija Federacije za 2022. godinu iznosi 12.000.000 KM i isti iznos je planiran na razdjelu 16 glava 1601 Proračuna ekonomski kod 616500 – Izdaci za kamate vezane za dug po izdanim garancijama – Garancijski fond.
(3) Sredstva fonda mogu se investirati u skladu sa Zakonom o investiranju javnih sredstava ("Službene novine Federacije BiH", br. 77/04 i 48/08).
(4) Iz sredstava Garancijskog fonda isplaćuju se isključivo obveze po aktiviranim garancijama i ne mogu se koristiti u druge svrhe.


Članak 46.
(Financiranje deficita iz gotovinskog toka)


(1) Kratkoročni dug nastao zaduženjem radi privremenog financiranja deficita nastalog iz gotovinskog toka otplaćuje se u razdoblju od jedne godine i ni u jednom vremenskom razdoblju tijekom fiskalne godine ne može preći 5% ostvarenih prihoda bez primitaka u prethodnoj fiskalnoj godini.
(2) U izvanrednim okolnostima, visinu sredstava za financiranje deficita, nastalog iz gotovinskog toka, a koji ugrožava funkcioniranje financijskog sustava u Federaciji, odobrava Parlament, na prijedlog Vlade.


Članak 47.
(Upravljanje dugom)


(1) Za upravljanje dugom Federacije nadležno je Ministarstvo financija.
(2) Ministar financija odgovoran je, u ime Vlade, za računovodstvo i unutarnji nadzor transakcija zaduživanja i izmirenja duga.


V. KAZNENE ODREDBE


Članak 48.
(Kazne)


Odgovorna osoba proračunskog korisnika kažnjava se za prekršaj koji napravi, u skladu s odredbama čl. 102. i 103. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine.


VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 49.
(Prijenos nadležnosti proračunskog korisnika na drugu razinu vlasti)


Ako se tijekom fiskalne godine nadležnosti federalnog proračunskog korisnika prenesu u nadležnost Institucija Bosne i Hercegovine, neutrošena novčana sredstva za tog proračunskog korisnika prenose se u tekuću pričuvu Proračuna.


Članak 50.
(Primjena zakona)


U slučaju da drugi zakoni i propisi sadrže odredbe o načinu izvršavanja Proračuna i pravima i obvezama korisnika proračunskih sredstava, koje su u suprotnosti s ovim Zakonom, primjenjuju se odredbe ovoga Zakona.


Članak 51.
(Stupanje na snagu)


Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se za fiskalnu 2022. godinu.

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, v. r.


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, v. r.