HRONOLOŠKI REGISTAR ZAKONA OBJAVLJENIH U "SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2013. GODINI

 • 01.01.2013.
 • «Službene novine Federacije BiH», broj 7/13 /25.1.2013./

  1. ZAKON o dopunama Zakona o poljoprivredi (bosanski jezik)
   ZAKON o dopunama Zakona o poljoprivredi (hrvatski jezik)
  2. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (hrvatski jezik)
  3. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o Poreskoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o Poreskoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  4. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)  
   «Službene novine Federacije BiH», broj 8/13 /30.1.2013./
  5. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  6. ZAKON o autoputu na Koridoru Vc (bosanski jezik)
   ZAKON o autoputu na Koridoru Vc (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 14/13 /20.2.2013./
  7. ZAKON o izmirenju obaveza Federacije Bosne i Hercegovine prema Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
   ZAKON o izmirenju obveza Federacije Bosne i Hercegovine prema Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
  8. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 20/13 /13.3.2013./
  9. ZAKON o zaštiti od nasilja u porodici (bosanski jezik)
   ZAKON o zaštiti od nasilja u obitelji (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 28/13 /10.4.2013./
  10. ZAKON o dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode (bosanski jezik)
   ZAKON o dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode (hrvatski jezik)
   “Službene novine Federacije BiH”, broj  41/13/29.5.2013./
  11. ZAKON o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca Odbrambeno-oslobodilačkog rata (bosanski jezik)
   ZAKON o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja Domovinskog rata (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 43/13 /05.6.2013./
  12. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim upravnim pristojbama i Tarifi federalnih upravnih pristojbi (hrvatski jezik)
  13. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnom ispitu (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnom ispitu (hrvatski jezik)
  14. ZAKON o sestrinstvu i primaljstvu (bosanski jezik)
   ZAKON o sestrinstvu i primaljstvu (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 55/13 /17.7.2013./
  15. ZAKON o elektronskom dokumentu (bosanski jezik)
   ZAKON o elektronskom dokumentu (hrvatski jezik)
  16. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 56/13 /19.7.2013./
  17. ZAKON o liječništvu (bosanski jezik)
   ZAKON o liječništvu (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 65/13 /23.8.2013./
  18. Budžet FERK-a za 2013. godinu (bosanski jezik)
   Proračun FERK-a za 2013. godinu (hrvatski jezik)
  19. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o leasingu (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o leasingu (hrvatski jezik)
  20. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (hrvatski jezik)
  21. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 66/13 /28.8.2013./
  22. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o bankama (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o bankama (hrvatski jezik)
  23. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  24. ZAKON o poljoprivrednim savjetodavnim službama (bosanski jezik)
   ZAKON o poljoprivrednim savjetodavnim službama (hrvatski jezik)
  25. ZAKON o stočarstvu (bosanski jezik)
   ZAKON stočarstvu (hrvatski jezik)
  26. ZAKON o stvarnim pravima (bosanski jezik)
   ZAKON o stvarnim pravima (hrvatski jezik)
  27. ZAKON o zaštiti prirode (bosanski jezik)
   ZAKON o zaštiti prirode (hrvatski jezik)
  28. ZAKON o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 67/13 /30.8.2013./
  29. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o agencijama i unutarnjim službama za zaštitu ljudi i imovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 70/13 /11.9.2013./
  30. ZAKON o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (bosanski jezik)
   ZAKON o korištenju obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 75/13 /27.9.2013./
  31. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (hrvatski jezik)
  32. ZAKON o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti (bosanski jezik)
   ZAKON o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti (hrvatski jezik)
  33. ZAKON o dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o dopunama Zakona o unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 77/13 /4.10.2013./
  34. ZAKON o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 91/13 /20.11.2013./
  35. ZAKON o izmjeni Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjeni Zakona o izmirenju obveza po osnovi računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  36. ZAKON o izmjenama Zakona o izmirenju obveza Federacije Bosne i Hercegovine prema Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)  
   ZAKON o izmjenama Zakona o izmirenju obveza Federacije Bosne i Hercegovine prema Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 92/13 /22.11.2013./
  37. AUTENTIČNO tumačenje odredbi člana 5. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/98, 36/99 i 33/04) (bosanski jezik)
   IZVORNO tumačenje odredaba članka 5. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/98, 36/99 i 33/04) (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 99/13 /13.12.2013./
  38. BUDŽET Federacije Bosne i Hercegovine za 2014.godinu (bosanski jezik)
   PRORAČUN Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (hrvatski jezik)
  39. ZAKON o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (bosanski jezik)
   ZAKON o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 100/13 /18.12.2013./
  40. ZAKON o izmjenama Zakona o stvarnim pravima (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama Zakona o stvarnim pravima (hrvatski jezik)
  41. ZAKON o zaštiti žiranta u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o zaštiti jamca u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 102/13 /25.12.2013./
  42. ZAKON o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  43. AUTENTIČNO tumačenje člana 4. Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 72/05, 22/09 i 55/13) (bosanski jezik)
   IZVORNO tumačenje članka 4. Zakona o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 72/05, 22/09 i 55/13) (hrvatski jezik)