Hronološki registar zakona objavljenih u "Službenim novinama FBiH", u 2011. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR ZAKONA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2011. GODINI

 

«Službene novine Federacije BiH», broj 14/11 /30.3.2011./

 1. ZAKON o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (bosanski jezik)
  ZAKON o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (hrvatski jezik)
 2. Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (bosanski jezik)
  Proračun Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 42/11 /13.7.2011./
 3. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutarnjih obveza Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 4. ZAKON o izmjeni Zakona o obligacionim odnosima (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjeni Zakona o obligacijskim odnosima (hrvatski jezik)
 5. ZAKON o izmjeni Zakona o izmirenju obaveza na osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjeni Zakona o izmirenju obveza po osnovi računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 6. ZAKON o izmjeni Zakona o advokaturi (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjeni Zakona o odvjetništvu (hrvatski jezik)
 7. ZAKON o izmjenama Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima (hrvatski jezik)
 8. ZAKON o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju ostvarenu pod povoljnijim uvjetima (bosanski jezik)
  ZAKON o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu mirovinu ostvarenu pod povoljnijim uvjetima (hrvatski jezik)
 9. ZAKON o dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o dopunama Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 10. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)  
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju kaznenih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)  
  «Službene novine Federacije BiH», broj 44/11 /20.7.2011./
 11. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (hrvatski jezik)
 12. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 48/11 /1.8.2011./
 13. ZAKON o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije  (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju tražbina građana u postupku privatizacije (hrvatski jezik)
 14. ZAKON o izmjeni Zakona o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjeni Zakona o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja (hrvatski jezik)
 15. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju (hrvatski jezik)
 16. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave (hrvatski jezik)
 17. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 50/11 /8.8.2011./
 18. IZMJENE i dopune Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (bosanski jezik)
  IZMJENE i dopune Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (hrvatski jezik)
 19. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (hrvatski jezik)
 20. ZAKON o izmjenama Zakona o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama Zakona o ograničenoj uporabi duhanskih prerađevina (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 52/11 /12.8.2011./
 21. ZAKON o izmjenama Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama Zakona o sustavu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu (hrvatski jezik)
 22. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama  (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama  (hrvatski jezik)
 23. ZAKON o matičnoj evidenciji o osiguranicima, obveznicima uplate doprinosa i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (bosanski jezik) 
  ZAKON o matičnoj evidenciji o osiguranicima, obveznicima uplate doprinosa i korisnicima prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja (hrvatski jezik) 
  «Službene novine Federacije BiH», broj 65/11 /5.10.2011./
 24. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 80/11 /30.11.2011./
 25. ZAKON o Finansijsko-informatičkoj agenciji (bosanski jezik)
  ZAKON o Financijsko-informatičkoj agenciji (hrvatski jezik)
 26. ZAKON o izmjenama i dopuni Zakona o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopuni Zakona o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 81/11 /2.12.2011./
 27. ZAKON o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama (bosanski jezik)
  ZAKON o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 83/11 /9.12.2011./
 28. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji („Službene novine Federacije BiH“, br. 41/02 i 38/05) (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji („Službene novine Federacije BiH“, br. 41/02 i 38/05) (hrvatski jezik)