Донесен План управљања водама за водно подручје Јадранског слива 2022-2027.

 • 24.11.2022.
 • Донесен План управљања водама за водно подручје Јадранског слива 2022-2027.

  На приједлог Федералног министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства, Влада Федерације БиХ данас је донијела Одлуку о доношењу Плана управљања водама за водно подручје Јадранског мора у ФБиХ за период од 2022. до 2027. године.

  Влада ФБиХ донесени план подноси Вијећу министара БиХ ради усвајања у складу с процедуром прописаном одговарајућим законом Босне и Херцеговине.

  Федерално министарство обавјештава Министарство вањске трговине и економских односа БиХ и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске о доношењу Плана управљања водама, а Агенција за водно подручје Јадранског мора Мостар (АВП Јадранско море) о томе обавјештава органе, институције, подузећа, правне особе и друга тијела укључена у поступак консултирања јавности.

  Институције и правне особе задужене Планом за извршење Програма мјера из члана 26. Закона о водама, дужне су на захтјев АВП-а достављати све податке и информације потребне у сврху израде двогодишњих извјештаја о провођењу програма мјера. О провођењу тог програма Федерално министарство извјештава Владу ФБиХ, а Влада сваке двије године Парламент ФБиХ.

  Федерално министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства и АВП Јадранско море задужени су да План управљања водама објаве на својим wеб страницама.

  Како је наведено у образложењу, опћи циљеви управљања водама су постизање доброг еколошког потенцијала површинских и стања подземних вода, односно водних и за воду везаних екосистема. Такођер, циљ је умањење штета узрокованих дјеловањем вода, као и осигурање потребних количина воде одговарајуће квалитете за разне намјене, те потицање одрживог кориштења вода, узимајући у обзир дугорочну заштиту расположивих извора и њихову квалитету.

  У Програму мјера планови управљања водама обједињују обавезе испуњавања циљева које одређује Оквирна директива о водама ЕУ и регулатива Федерације БиХ из подручја управљања водама, што укључује и испуњавање више пратећих директива Европске уније.

  Истакнуто је и да су, у складу са одредбама Закона о водама, проведене јавне консултације у процесу израде овог плана.