Arhiva javnih nabavki

2024. godina

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga-usluge stručnog usavršavanja za potrebe Generalnog sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
05.Apr.2019.
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba-nabavka serverske i mrežne opreme za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH (LOT 2-nabavka mrežne opreme)
24.Jan.2019.
Plan javnih nabavki Vlade Federacije BiH-Generalnog sekretarijata Vlade FBiH sa izmjenama i dopunom-01_11_2019.
11.Jan.2019.
Obrasci praćenja provedbe ugovora - okvirnog sporazuma
31.Dec.2018.
Odluka o dodjeli Ugovora trećerangiranom ponuđaču za javnu nabavku roba-kompjuterska oprema i kancelarijske mašine za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
19.Dec.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba-nabavka licenci i produženje važenja postojećih licenci za potrebe Gen sek (LOT 2- PRODUŽENJE VAŽENJA POSTOJEĆIH LICENCI)
14.Dec.2018.
Odluka o dodjeli Ugovora drugorangiranom ponuđaču za javnu nabavku roba-kompjuterska oprema i kancelarijske mašine za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
12.Dec.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba-nabavka licenci i produženje važenja postojećih licecnci za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH (LOT 1- LICENCE)
11.Dec.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba-serverske i mrežne opreme za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH (LOT 2-mrežna oprema)
10.Dec.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba-nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
03.Dec.2018.