349. сједница Владе ФБиХ

 • 02.02.2023.
 • 349. сједница Владе ФБиХ

  Сагласност на продужење забране извоза одређених дрвних сортимената

  На приједлог Федералног министарства енергије, рударства и индустрије, Влада Федерације БиХ је, на данашњој сједници у Мостару, утврдила мишљење којим је сагласна с Приједлогом одлуке о привременој забрани извоза одређених шумских сортимената, а коју је Министарство вањске трговине и економских односа БиХ доставило 26.1.2023. године.

  Овом одлуком, чија примјена је предложена до 31.5.2023. године, привремено се забрањује извоз одређених шумских дрвних сортимената с циљем осигуравања неопходних количина за прерађивачку индустрију и отклањања пријетње од озбиљне или непоправљиве штете за шуме у Босни и Херцеговини.

  Привремена забрана се односи на извоз шумских дрвних сортимената сврстаних у једанаест тарифних ознака, а које укључују необрађено дрво.

  Како је образложило ово државно министарство приједлог ове одлуке је израђен на основу консултација и састанака с надлежним ентитетским институцијама.

  Одлуком је предложено да њеним ступањем на снагу престаје да важи Одлука о привременој забрани извоза одређених шумских сортимената и производа од дрвета која је у примјени била до 31.1.2023. године. Том одлуком је, такођер привремено, био забрањен извоз истих дрвних сортимената. Дакле, доношењем нове Одлуке привремена забрана извоза за ове сортименте била би продужена до краја маја 2023. године.

  У oбразложењу новопредложене одлуке такођер је наведено да БиХ има развијену дрвопрерађивачку индустрију која запошљава велики број радника, а чији опстанак зависи од уредног снабдијевања одређеним дрвним сортиментима. Стога, шумски дрвни сортименти представљају есенцијалну и стратешку робу за БиХ. При томе је посебно битно да буде осигурано еколошки и економски одрживо управљање шумским ресурсима.

  Мања накнада за покривање телекомуникацијским сигналом на дионицама аутоцесте и брзих цеста

  На приједлог Федералног министарства промета и комуникација, Влада ФБиХ је донијела Уредбу о измјени Уредбе о мјерилима за обрачун накнаде за кориштење цестовног земљишта и накнаде за обављање пратећих дјелатности на аутоцестама и брзим цестама у Федерацији БиХ.

  Измјеном је прописана да се висина накнаде за покривање телекомуникацијским сигналом за телеком оператере у тунелима на дионицама аутоцесте утврђује мјесечно у конвертибилним маркама по дужном метру самозрачећег кабла за радио сигнал, те да ова накнада за аутоцесте сада износи 0,05 КМ, а за брзе цесте 0,03 КМ по дужном метру.

  Како је образложено, примјена Уредбе у протеклом периоду је показала да висина накнада за покривање телекомуникацијским сигналом самозрачећег кабла за радио сигнал за телеком оператере у тунелима на дионицама аутоцесте због висине није показала интерес телеком оператера. С обзиром да они нису прихватили кориштење телекомуникацијске опреме у тунелима по досад утврђеним висинама накнаде, одредба члана 15. Уредбе је измијењена.

  Измјеном Уредбе, висина накнаде је коригована и учињена прихватљивом телеком оператерима. Уједно, ЈП Аутоцесте ФБиХ д.о.о. Мостар ће моћи остваривати приход од ове услуге, што до сада није био случај, а корисницима аутоцесте ће бити пружена већа сигурност и боље услуге.

  Дата сагласност на финансијски план Фонда за заштиту околиша ФБиХ за 2023. годину

  Влада ФБиХ је, на приједлог Федералног министарства околиша и туризма, дала сагласност на Финансијски план Фонда за заштиту околиша Федерације БиХ за 2023. годину, у износу од 74.710.259 КМ. Програм је урађен у складу са Стратегијом заштите околиша ФБиХ 2022-2032., Стратегијом управљања водама 2010-2022., Федералним планом управљања отпадом 2012-2017., НЕАП-ом (Акционим планом за заштиту околиша БиХ), те другим релевантним прописима. Федерална стратегија заштите околиша примарно је базирана на начелу одрживог развоја и смјерницама правних стечевина Европске уније.

  Планираним улагањима Фонд осигурава услове за побољшање стања околиша, развој домаћег тржишта за финансирање пројеката заштите околиша, енергијске ефикасности, као и осигурање додатних средстава за улагање у подручја која имају посебно значење за одрживи привредни развој.

  Како је истакнуто у финансијском плану, Фонд у 2023. години планира издвојити средстава за пласмане по основу текућих трансфера за програме и пројекте. У плану су и трасфери кантонима за ове намјене, а по основу Закона о Фонду за заштиту околиша ФБиХ и Уредбе о управљању отпадом.

  Такођер, како се наводи у плану, сарадња Фонда с домаћим и међународним финансијским институцијама и тијелима с циљем прибављања додатних средстава ради заједничког улагања у пројекте и програме из области рада Фонда, један је од приоритетних задатака у наредном периоду. Уз пројекте од значаја за ФБиХ донесене по одлукама Владе ФБиХ, између осталога, издвајају се улагања у програме суфинансирања пројеката са међународним институцијама, а међу којима је и повећање улагања у јавне објекте с ниском стопом емисије угљика у БиХ.

  Финансијски план за 2023. годину с процјеном од 2024. до 2026. године, темељи се на прописаним изворима финансирања из накнада које наплаћује Фонд на основу Закона о Фонду за заштиту околиша ФБиХ, Закона о водама, Закона о управљању отпадом и подзаконским актима, а узимајући прије свега у обзир већ преузете обавезе на основу закључених уговора и одобрених средстава с корисницима.

  Како је образложено, прикупљање ванбуџетских прихода по принципу “загађивач плаћа”, у складу са законима, подзаконским актима и правилницима, основни је циљ Фонда, јер се њиховим остварењем омогућава суфинансирање програма и пројеката заштите околиша и спречавање даљег загађења, санацију постојећих загађења, те одрживо кориштење природних ресурса. Остварење ових циљева реализује се у сарадњи с федералним министарствима околиша и туризма, затим пољопривреде, водопривреде и шумарства, енергије, рударства и индустрије, те просторног уређења, као и кантоналним министарствима и инспекцијама надлежним за околиш.

  Изјашњења, уредба и извјештаји

  Влада ФБиХ је данас, на приједлог федералних министарстава финансија и правде, утврдила мишљења и изјашњења о приједлозима и иницијативама за измјенама и допунама закона које су поднијели посланици у Представничком дому Парламента ФБиХ. Ријеч је о мишљењима на предложене измјене и допуне Закона о порезу на доходак и Закона о доприносима, које су предложили Адмир Чавалић и Ирфан Дурић, те о изјашњењу на иницијативу Кенеле Зуко за допуну Приједлога закона о порезу на доходак у ФБиХ. Влада је утврдила и изјашњење о иницијативи Ирфана Ченгића за измјене и допуне Закона о стварним правима.

  Данас је донесена Уредба о Служби за заједничке послове органа и тијела ФБиХ.

  Влада Федерације БиХ се упознала са информацијом Радне групе која је имала задатак да изврши анализу Уредбе о критеријима за утврђивање корисника и начину расподјеле дијела прихода остварених по основу накнада за приређивање игара на срећу.

  Усвојени су извјештаји о раду за прошлу годину Комисије за административна питања Владе ФБиХ, Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове, Федералног хидрометеоролошког завода, Федералног агромедитеранског завода Мостар и Полицијског одбора за полицијске службенике ФБиХ.

  Такођер је усвојен завршни извјештај о имплементацији Гендер акционог плана Босне и Херцеговине 2018-2022. у Федерацији БиХ.

  Влада је потврдила и да је ЈП БХ Пошта д.о.о. Сарајево доставила извјештај о раду Надзорног одбора овог привредног друштва за ИВ квартал 2022. године.

  Кадровска рјешења

  Влада ФБиХ је Скупштини привредног друштва УНИС Гинеx д.д. Горажде дала претходне сагласности за разрјешење вршиоца дужности члана Надзорног одбора овог привредног друштва уиме државног капитала, те за именовање на ову дужност Мирсада Дучића, до окончања конкурсне процедуре, а најдуже до три мјесеца.

  На приједлог Федералног министарства унутрашњих послова данас је донесено Рјешење којим се Енсад Корман, главни инспектор, овлашћује да руководи радом Федералне управе полиције у саставу ФМУП-а, у трајању од три мјесеца од дана доношења овог рјешења, колико је потребно за провођење поступка и именовање директора Федералне управе полиције.