348. сједница Владе ФБиХ

 • 26.01.2023.
 • 348. сједница Владе ФБиХ

  За побољшање енергетске ефикасности у јавним објектима  одобрено више од милион КМ преосталих од поврата ПДВ-а 

  Влада Федерације БиХ је, на данашњој сједници у Сарајеву, Федералном министарству просторног уређења одобрила кориштење средстава од поврата ПДВ-а у висини од 1.073.751 КМ за наставак провођења мјера енергетске ефикасности у објектима јавног сектора у ФБиХ. Ријеч је о Пројекту „Додатно финансирање енергетске ефикасности у БиХ“, који се односи на улагања у енергетску ефикасност у школама, болницама и другим јавним објектима, а што је једна од битних мјера Федералне владе. 

  Одобрена средства бит ће кориштена за додатне активности, као што су радови на објектима од значаја за Федерацију БиХ и кантоне, те за консулатнске услуге и робе.

  Иначе, ово федерално министарство мјере „Енергетске ефикасности у БиХ“ за Федерацију континуирано проводи путем Имплементационе јединице, те уз координацију са кантоналним министарствима здравства и образовања.

  Објекти које су одабрали Федерација и кантони од интереса су како за здравствени тако и образовни систем, те су због њихове старости неопходне инвестиције. Вриједност инвестиције у моменту уговарања знатно се повећава.

  Данашњом одлуком одобрена је расподјела средстава која су остала неалоцирана, а с циљем пуне имплементације „Додатног финансирања Енергетске ефикасности у БиХ“, те других међународних пројеката за побољшање енергетске ефикасности. Наиме, у складу са Законом о порезу на додатну вриједност, током проведбе међународних кредитних средстава остварена је могућност поврата ПДВ-а у оквиру пројеката. Управа за индиректно опорезивање БиХ закључно са 30. новембром прошле године донијела је рјешења о поврату ПДВ-а у укупном износу од 5.735.878 КМ. Ранијим одлукама Владе ФБиХ извршена је алокација укупно 4.662.126 КМ на Компоненте 1 и 2 пројеката.

  Федерално министарство просторног уређења путем Имплементационе јединице ће о утрошку ових средстава извјештавати Управни одбор Пројекта.

  Настављен раст порезних прихода и доприноса

  Влада ФБиХ је, на приједлог Федералног министарства финансија, прихватила преглед наплате порезних прихода и доприноса на територији Федерације БиХ за децембар 2022. године и цијелу протеклу годину.

  У посљедњем мјесецу прошле године укупни ниво остварења прихода по основу ових категорија износио је 875,2 милиона КМ, што је за 6,1 посто више у поређењу с децембром 2021. године.

  На нивоу кумулатива у периоду од 1. јануара до 31. децембра прошле године, укупни приходи по основу индиректних и директних пореза, те социјалних доприноса у Федерацији БиХ, износили су 9.409,2 милиона КМ, што је за 15,3 посто више него 2021. године. Позитиван појединачни тренд кретања забиљежен је код сваке обухваћене категорије прихода, изузев намјенске цестарине за изградњу аутоцеста и изградњу и реконструкцију других цестa. 

  Расположиви дио прихода од индиректних пореза са Јединственог рачуна за буџете свих корисника у Федерацији БиХ, у децембру 2022. године остварен је у укупном износу од 310,1 милион КМ, што је за 27,7 милиона КМ више у односу на исти мјесец 2021. године.

  Расподјела прихода од индиректних пореза корисницима у Федерацији БиХ извршена је према методологији прописаној Законом о припадности јавних прихода у ФБиХ.

  Тако је у децембру 2022. године Буџету ФБиХ распоређено 112,2 милиона КМ, што је у односу на исти мјесец 2021. године више за десет милиона КМ. Укупан дио ових прихода за расподјелу кантоналним буџетима износио је 158,9 милиона КМ и већи је за 14,2 милиона КМ. Расположиви приходи од индиректних пореза за расподјелу опћинским/градским буџетима у децембру 2022. износили су 26,1 милион КМ и већи су за 2,3 милиона КМ у односу на децембар претходне године.

  На нивоу кумулатива за 2022. годину, укупно расположиви приходи од индиректних пореза износили су 3.551 милион КМ и већи су за 15,9 посто у односу на 2021. годину.

  Укупна наплата прихода по основу обавезних социјалних доприноса у просинцу 2022. године износила је 433,9 милиона КМ и већа је за 4,7 посто у поређењу са децембром 2021. године. На нивоу  прошлогодишњег кумулатива, ови приходи биљеже наплату од 4.401,2 милиона КМ, што је за 12,7 посто више у односу на 2021. годину.

  Наплата прихода од доприноса за пензионо и инвалидско осигурање у децембру 2022. године износила је 238,5 милиона КМ и веéа је за 4,8 посто у односу на исти мјесец претходне године. На нивоу кумулатива за 2022. годину, ови приходи зносе 2.459,1 милиона КМ и већи су за 12,8 посто у односу на 2021. годину.

  Мјесечна наплата прихода од доприноса за здравствено осигурање у децембру 2022. године износила је 176,4 милиона КМ, што је пораст за 4,6 посто у односу на децембар 2021. године. Укупни прошлогодишњи приходи по овој основи износили су 1.741 милион КМ и већи су за 12,7 посто.

  Укупна наплата прихода од доприноса за осигурање од незапослености у децембру 2022. године већа је за 5,5 посто у односу на исти мјесец претходне године. На нивоу кумулатива, наплата ове категорије прихода износи 201,1 милион КМ и већа је за 12,3 посто у односу на 2021. годину.

  Извјештаји и планови рада, рјешења и одлуке

  Федерална влада данас је усвојила извјештај о раду Комисије за рјешавање статусних питања чланова Владе ФБиХ и њихових савјетника за 2022. годину.

  Влада се упознала са информацијом о реализацији својих закључака у 2022. години.

  Прихваћени су и извјештаји о прошлогодишњем раду и пословању Јавне установе Федерална новинска агенција, те Уреда Владе ФБиХ за законодавство и усклађеност с прописима Европске уније и о проведби Уредбе о процјени утјецаја прописа.

  Такођер, данас је усвојен и извјештај о раду Уреда Владе ФБиХ за односе с јавношћу за 2022. годину. На приједлог овог уреда усвојен је и План комуникације Владе Федерације БиХ за 2023. годину с Комуникацијским акционим планом.

  Влада је усвојила и извјештај о прошлогодишњем раду Федералног завода за геологију, као и План рада овог завода за 2023. годину.

  Прихваћен је и План рада Финансијско-информатичке агенције за 2023. годину, те дата сагласност на Програм рада Института за медицинско вјештачење здравственог стања за 2023. годину.

  Влада ФБиХ је ЈП Аутоцесте ФБиХ, као кориснику експропријације, дозволила улазак у посјед некретнина прије исплате накнаде за некретнине потпуно експроприсане рјешењима Службе за градитељство и просторно уређење Опћине Жепче од 14.9.2022. године. Поступак експропријације је вођен ради изградње аутоцесте на траси Коридора Вц, дионица Медаково - Озимица, на подручју опћине Жепче, након што је одлуком Владе ФБиХ од 26.9.2019. године утврђен јавни интерес за изградњу ове дионице.

  Федерална влада дала је препоруку за пријем у држављанство Босне и Херцеговине Симони Оршолић, магистри примарног образовања, држављанки Републике Хрватске, с привременим боравком у Орашју, а рођеној у Словачкој.

  Влада ФБиХ се данас изјаснила о амандманима на Приједлог буџета ФБиХ за 2023. годину и Приједлог закона о извршењу Буџета ФБиХ за 2023. годину, уложеним на сједници Представничког дома Парламента ФБиХ.

  Кадровска рјешења

  Влада ФБиХ је Надзорном одбору Унион банке д.д. Сарајево дала претходне сагласности за разрјешње дужности два члана Управе ове банке, због истека мандата, као и за именовање на ове позиције, на мандатни период од четири године, Едина Мујагића (члан Управе за ризике) и Леона Бегића (члан Управе за операције).

  Претходна сагласност је дата и за именовање Вахидина Омановића за члана Надзорног одбора Развојне банке ФБиХ на период до истека мандата чланова овог надзорног одбора.

  Федерална влада је разријешила чланове Управног вијеће Завода за јавно здравство ФБиХ, те именовала Мирзу Терзу за привременог предсједника, а Марину Беру, Лејлу Пашић Ковач, Слађану Шарац и Аднана Максумића за привремене чланове овог управног вијећа.

  За учешће у раду и одлучивају на скупштинама привредних друштава данас су опуномоћени Зерина Коњхоџић (БХ Телецом д.д. Сарајево), Исмет Демировић (ЈП Жељезнице ФБиХ д.о.о. Сарајево) и Јасмина Пашић (РМУ Бановићи) д.д. Бановићи.