333. сједница Владе ФБиХ

 • 06.10.2022.
 • 333. сједница Владе ФБиХ

  Утврђен Нацрт закона о јединственим начелима и оквиру материјалне подршке лица са инвалидитетом

  Влада ФБиХ је на данашњој сједници у Сарајеву, утврдила Нацрт закона о јединственим начелима и оквиру материјалне подршке лица са инвалидитетом, те упутила га у даљњу парламентарну процедуру.

  Овим законом утврђују се дефиниције лица са инвалидитетом и самог инвалидитета, јединствена начела и институционални модел за оцјену степена инвалидитета, оквир и јединствен приступ материјалне подршке лица са инвалидитетом. Такођер, утврђују се основна права, обим и услови под којима се остварују, основица за та права, те финансирање, сврха исплате новчаних накнада за призната права, поступак за остваривање основних права, надзор над примјеном закона и друга питања од значаја за остваривање основних права лица са инвалидитетом на подручју ФБиХ.

  Лице са инвалидитетом, у смислу овог закона, јесте оно код којег постоје трајне промјене у здравственом стању, односно трајно оштећење организма које је проузроковано болешћу (урођеном или стеченом) или повредом и које се не може отклонити лијечењем или мјерама медицинске заштите, а које је због таквог стања у интеракцији с различитим баријерама онемогућено, под једнаким условима равноправно са осталим члановима друштва, судјеловати у свим сегментима живота. То су дјеца и одрасли који су слијепи и слабовиди, глухи и наглухи, с поремећајима у говору и гласу, с тјелесним оштећењима и трајним сметњама у физичком развоју, затим са сметњама у психичком развоју (лаког, умјереног, тежег и тешког степена), те лица с комбинованим сметњама (вишеструко ометена у развоју).

  Инвалидитет може бити ментални (ментална обољења), интелектуални (сметње у интелектуалном развоју и функционисању), физички (тјелесна оштећења) и сензорни (чулна оштећења).

  Поред права утврђених овим законом, органи и институције у чијој је надлежности заштита и остваривање права лица са инвалидитетом, могу у својим посебним законима уградити јединствена начела из овог закона, те утврдити и друга права која ће бити у функцији унапређења положаја лица са инвалидитетом у друштву.

  Оцјену о проценту инвалидитета доноси Институт за медицинско вјештачење здравственог стања.

  Лица са инвалидитетом имају права на личну инвалиднину, додатак за његу и помоћ од другог лица, ортопедски додатак, помоћ у трошковима лијечења и набавци ортопедских помагала, оспособљавање за рад, приоритетно запошљавање под једнаким условима, новчану и другу материјалну помоћ, смјештај у другу породицу и у установу социјалне заштите, те на услуге социјалног и другог стручног рада, као и на кућну његу и помоћ у кући.

  Ради остваривања основних права утврђених овим законом, лица са инвалидитетом се разврставају према утврђеном проценту оштећења организма у двије групе: у првој су лица са инвалидитетом са 100 посто, а у другој са 90 посто оштећења организма.

  Лица са инвалидитетом код којих је утврђен степен оштећења организма у висини од 60, 70 и 80 посто могу остваривати права из овог закона, која су регулисана прописима из области социјалне и здравствене заштите, запошљавања, те кантоналним прописима у погледу висине новчаних износа, услова њиховог остваривања и поступка за њиховим остваривањем.

  Лична инвалиднина одређује се у мјесечном износу, сразмјерно степену оштећења организма према налазу, оцјени и мишљењу Института.

  Мјесечни износи личне инвалиднине одређују се у проценту од основице дефинисане у члану 18. овог закона и то за прву гупу 40 посто, а за другу 30 посто. Мјесечни износ накнаде за његу и помоћ од другог лица одређује се у проценту од основице и то за прву групу 100 посто, а за другу 50 посто од основице.

  Основица за обрачун висине мјесечних новчаних накнада по овом закону износи 80 посто најниже плаће у ФБиХ, а њену висину утврђује својим актима Влада ФБиХ у складу са Законом о раду. Основица се усклађује са измјенама висине најниже плаће. Уколико се због усклађивања мијењају висине новчаних накнада за призната права, корисницима се неће издавати нова рјешења, али ће им бити исплаћене накнаде у складу са измијењеним износима.

  Новчана средства за исплату признатих права лица са инвалидитетом се у цијелости осигуравају у федералном буџету.

  Како је образложило Федерално министарство рада и социјалне политике, провођење овог закона захтијеваће додатна финансијска издвајања из федералног буџета. Узимајући у обзир број корисника, измијењену основицу, задржане проценте од основице, за провођење овог закона је потребно осигурати око 260.000.000 КМ, односно на годишњем нивоу додатних 118.000.000 КМ у федералном буџету поред оних који се редовно осигуравају за исплату тих накнада.

  Утврђен Нацрт закона о заштити менталног здравља

  Влада Федерације БиХ је, на данашњој сједници у Сарајеву, на приједлог Федералог министарства здравства, утврдила Нацрт закона о заштити менталног здравља и упутила га у даљњу парламентарну процедуру.

  Основни циљ доношења овог закона је омогућавање провођења међународно утврђених стандарда заштите менталног здравља свих грађана на бази једнакости и равноправности. Такођер, циљ је грађанима Федерације БиХ осигурати право на заштиту путем мјера промоције менталног здравља и превенције менталних поремећаја, дијагностике, лијечења и психосоцијалне рехабилитације.

  Овим новим законом се на једном мјесту регулира заштита менталног здравља на сва три нивоа организације здравствене заштите (примарна, секундарна и терцијарна). Закон први пут децидно утврђује начела на којима се цијели овај систем треба заснивати, те утврђује сет права особама с менталним поремећајима, што до сада није био случај.  

  Након свих анализа, оцијењено је да досадашњи важећи правни оквир који у ФБиХ постоји од 2001. године кроз провођење Закона о заштити особа са душевним сметњама јесте добра основа заштите, али је у свјетлу савремених стандарда недовољан. То првенствено због чињенице да фокус ставља на заштиту особа у болничком третману, а не бави се питањем здравствене заштите на примарном нивоу.

  Тако, напримјер, постојећим законским рјешењима нису обухваћене области као што су промоција здравља и превенција болести. Постоје и законске одредбе које је требало унаприједити и детаљније дефинирати, те питања која нису адресирана, као што су попис права особа са менталним поремећајима, стандарди заштите на свим нивоима здравствене заштите, отпуст из здравствене установе, мјере присиле, поступање са неурачунљивим починитељима протуправног дјела, континуитет здравствене заштите, координирана брига, социјална инклузија, као и супервизија у стручном раду. Сва та питања обухваћена су и уређена у данас утврђеном тексту закона.

  У складу са уставним надлежностима, овај текст закона у форми преднацрта је прошао процедуре давања мишљења кантона и надлежних тијела у Влади ФБиХ, те других заинтересираних субјеката. Заједничким залагањем свих надлежних тијела сврха будућег закона о заштити менталног здравља са свим предвиђеним подзаконским актима и механизмима надзора, јесте унапређење пружања заштите, а посебно помоћи и бриге за особе са менталним поремећајима и њихово укључење у друштво.

  Потицаји за куповину електричних возила за 33 корисника за први квартал 

  Влада ФБиХ данас је на приједлог Федералног министарства енергије, рударства и индустрије донијела одлуку о избору 33 корисника потицаја за куповину електричних аутомобила, у укупном износу од 175.000 КМ за први квартал, односно период од 3. јуна до 31. аугуста ове године.

  Овај избор извршен је након проведеног Јавног позива по Програму утрошка средстава текућих трансфера појединцима. Јавни позив који је објављен 3. јуна и отворен је до 12. децембра ове године, или до утрошка расположивих финансијских средстава. Комисија за селекцију пријава има задатак да прегледа пристигле захтјеве, сачини листу формално исправних захтјева и квартално (једном у три мјесеца) припреми приједлог одлуке о избору корисника са предложеним износима потицаја за додјелу.

  Подсјетимо, намјена Програма који је Федерална влада усвојила 19. маја ове године је додјела субвенција за куповину нових аутомобила, регистрираних у Федерацији БиХ за период од 1. јануара до 12. децембра 2022., а који имају искључиво електрични погон (електрични аутомобили) и аутомобила која уз мотор са унутрашњим сагоријевањем, покреће и електрични погон (хибридни аутомобили). Тако је осигурано да из Буџета ФБиХ за 2022. годину буде субвенционирана куповина електричних возила са укупно 1.000.000 КМ.

  Висина износа који се додјељује за електричне аутомобиле је 10.000, а за хибридне електричне “плуг-ин” и хибридне “фулл хyбрид” аутомобиле 5.000 марака.

  Данашњом одлуком за додјелу потицаја у првом кварталу, за 31 изабраног корисника одобрено је по 5.000 КМ за куповину “фулл хyбрид” и “плуг-ин”, а по 10.000 КМ за два апликанта за електричне аутомобиле.

  Након првог квартала, Комисија за селекцију је констатовала да је пристигло укупно 48 захтјева за додјелу потицаја. Њих14 одбијено је због неиспуњавања увјета Јавног позива, а једном апликанту је упућен захтјев за допуну документације и уколико је достави бит ће обухваћен одлуком за други квартал. Ова одлука бит ће објављена у Службеним новинама Федерације, те wеб страници Федералног министарства енергије, рударства и индустрије.

  Из Текуће резерве издвојено 450.000 КМ

  Влада ФБиХ је, реализирајући иницијативе прихваћене на прошлој сједници, данас донијела три одлуке о издвајању средстава из текуће резерве Буџета ФБиХ за 2022. годину.

  Тако је износ од 50.000 КМ издвојен за Међурелигијско вијеће у Босни и Херцеговини. Ова средства одобрена су у сврху осигурања континуираног рада Међурелигијског вијећа у БиХ, односно извршавања обавезе утврђене чланом 4. Протокола о сарадњи између Владе ФБиХ и Међурелигијског вијећа у БиХ од 3.2.2011. године.

  За Меџлис Исламске заједнице Градачац за одржавање и реконструкцију џамија / културно-хисторијских споменика, и то џамије Хусеин-капетана Градашчевића и најстарије џамије у Свирцу, издвојено је 200.000 КМ.

  Такођер, 200.000 КМ издвојено је и за Царитас Врхбосанске надбискупије за финансијску подршку у довршетку изградње Царитасова дома за старије и немоћне „Др. Иван Еванђелист Шарић“ и дјечијег вртића „Св. обитељ“ Кисељак.

  За реализацију ових одлука задужени су Федерално министарство финансија и Генерални секретаријат Владе ФБиХ, свако у оквиру својих надлежности.

  Више од 8 милиона КМ за увезивање радног стажа за 200 радника у рудницима угља 

  Влада ФБиХ на данашњој је сједници, на приједлог Федералног министарства енергије, рударства и индустрије, одобрила више од осам милиона КМ за увезивање радног стажа за укупно 200 радника у пет рудника у Концерна Електропривреде БиХ.

  Овом одлуком Федерална влада је за 57 радника који су стекли услове за пензионисање одобрила средства у износу од 2.435.008,98 КМ. Тако је Руднику угља Крека д.о.о. Тузла одобрено 530.085,22 КМ за пензионисање 22 радника, Руднику мрког угља Какањ д.о.о. Какањ 192.055,99 КМ за пет њих, РМУ Бреза д.о.о. Бреза 478.056,51 КМ за девет, РМУ Зеница д.о.о. Зеница 849.790,89 КМ за 15 радника, те РМУ Абид Лолић д.о.о. Травник - Била средства у износу од 385.020,37 КМ за пензионисање шест радника.

  Такођер је одобрено 5.607.461,04 КМ за увезивање радног стажа за 143 радника, који нису стекли услове за пензионисање, али им је уплата одређена у складу са судским пресудама. Међу њима је 113 радника РМУ Зеница, за које је одобрено 4.729.220,29 КМ, те 30 њих из РМУ Бреза с укупним износом од 878.240,75 КМ.

  Средства за провођење ове одлуке осигурана су ранијом одлуком ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево о одобравању позајмица зависним друштвима - рудницима угља.

  За реализацију одлуке задужени су ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево, зависна друштва—рудници угља у Концерну ЕП БиХ, Федерални завод за пензијско и инвалидско осигурање и Порезна управа ФБиХ.

  Влада ФБиХ данас је, такођер, усвојила информацију Федералног министарства енергије, рударства и индустрије о провођењу активности за пријем радника у руднике мрког угља Ђурђевик д.о.о. Ђурђевик, Зеница д.о.о. - Зеница и Какањ д.о.о. Какањ, који послују у саставу Концерна ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево.

  Влада је дала сагласност за пријем укупно 69 радника на одређено радно вријеме до шест мјесеци, од чега 58 у Ђурђевику, десет у Зеници и једног у Какњу.

  Подржана иницијатива да се кредитним задужењем реализира пројект ВЕ „Поклечани“

  Влада Федерације БиХ подржала је иницијативу да кредитним задужењима буду осигурана средства у укупном износу до 150 милиона еура за реализацију пројекта Вјетроелектране „Поклечани“. Ријеч је о кредитима до по 75.000.000 еура код Европске инвестицијске банке (ЕИБ) и КфW-а.

  Прихваћене су информације о овим кредитима као основи за вођење преговора.

  У информацији је обраложено да се Електропривреда ХЗХБ д.д. Мостар 14.7.2022. године обратила Федералном министарству финансија захтјевом за покретање поступка за стварање обавеза по основу вањског државног дуга код ЕИБ-а и КфW-а у укупном износу до 150.000.000 еура за финансирање овог пројекта.

  Наведено је да се предвиђа изградња 20 вјетротурбина јединичне снаге до 6,6 МW, укупне инсталиране снаге 132 МW и очекиване годишње производње од око 436,96 ГWх електричне енергије.

  Међу користима овог пројекта наведено је да би његовом реализацијом дошло до повећања производње електричне енергије из обновљивих извора, а што би допринијело укупном смањењу ЦО2, што значи да не утјече негативно на природну средину.

  ЈП ЕП ХЗХБ д.д. Мостар ће изградњом ове вјетроелектране проширити производне капацитете за 14,6 посто, те повећати годишњу производњу за приближно 20 посто, а у исто вријеме редуцирати овисност о хидролошким условима и цијенама електричне енергије на тржишту. Такођер, реализацијом овог пројекта ће се повећати и економска конкурентност, што резултира конкурентнијим цијенама електричне енергије.

  У информацији је истакнуто да је, по пријему захтјева ЈП ЕП ХЗХБ д.д. Мостар за покретање иницијативе за задуживање по овом пројекту, Федерално министарство финансија процијенило кредитну способност овог јавног подузећа. Такођер, пројект ВЕ „Поклечани“ је уврштен у Програм јавних инвестиција ФБиХ 2022-2024. године, што је основа за покретање иницијативе за задужење.

  Влада ФБиХ је данашњим закључцима задужила Федерално министарство финансија, Електропривреду ХЗХБ д.д. Мостар и Федерално министарство енергије, рударства и индустрије да у тим за преговоре о кредитима именују своје овлаштене представнике.

  Коначне одлуке о задужењу бит ће донесене по окончању преговора са ЕИБ-ом и КфW-ом с којим ће бити утврђени коначни услови кредитних задужења, за која је крајњи дужник Електропривреда ХЗХБ д.д. Мостар.

  Федерално министарство финансија ће Влади ФБиХ поднијети информацију о преговорима, као и текст усаглашених уговора између Босне и Херцеговине и ЕИБ-а, односно КфW-а.

  Федерално министарство финансија задужено је да данашње закључке достави Министарству финансија и трезора БиХ ради провођења даље процедуре у вези с кредитним задужењима.

  Поступак издавања енергетских дозвола за изградњу пет соларних електрана

  Влада ФБиХ је усвојила информације Федералног министарства енергије, рударства и индустрије о активностима и дала претходне сагласности у поступку издавања енергетских дозвола привредном друштву ЕЦО-WАТ д.о.о. Кисељак за изградњу пет фотонапонских електрана (А1, А2, А3, А4 и А5).

  Свака од ових соларних електрана је инсталисане називне и одобрене снаге прикључења од по 4,999 МW, те планиране годишње производње електричне енергије од по 7.150,086 МWх. Фотонапонске електране ће, како је планирано, бити грађене на локалитету опћине Столац, у Пословној зони Ходово.

  Влада је задужила Федерално министарство енергије, рударства и индустрије да приступи активностима прописаним Уредбом о поступку, критеријима, форми и садржају захтјева за издавања енергетске дозволе за изградњу нових и реконструкцију постојећих производних постројења на издавању енергетских дозвола.

  Донесени закључци Владе Федерације БиХ ступају на снагу даном доношења.

  Колективно преговарање за дјелатност рударства у ФБиХ

  Влада ФБиХ се упознала са информацијом Федералног министарства енергије, рударства и индустрије о колективном преговарању за подручје дјелатности рударства у ФБиХ.

  Влада је задужила Управа ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево да, заједно са Управом Рудника мрког угља Бановићи д.д. Бановиéи, у року од три дана од доношења закључка формира тим којим ће предсједавати представник ЕПБиХ. У тим ће бити укључени представници управа рудника из састава концерна Електропривреде, Уреда премијера ФБиХ, Федералног министарства енергије, рударства и индустрије и Федералног министарства рада и социјалне политике.

  Управа ЕПБиХ задужена је и да отпочине и води консултације са овлаштеним представницима репрезентативних синдиката с циљем припрема преговора за закључење колективног уговора.

  Ова управа је задужена да усуглашен и парафиран текст колективног уговора достави Федералном министарству енергије, рударства и индустрије на даље поступање.

  Одобрена исплата дуговања упосленицима Федералне управе полиције

  Влада Федерације БиХ, након што је усвојила информацију Федералне управе полиције о начину реализације рјешења о извршењу на име углавничених камата, донијела је закључак којим се тој управи у 2022. години одобрава исплата укупно 800.107 КМ. Ријеч је о исплати потраживања упосленицима, умировљеницима и њиховим законским насљедницима, као и њиховим пуномоћницима на име углавничених камата.

  Ова потраживања упосленика ФУП-а досуђена су пресудама надлежног суда, донесеним у периоду од 2011. до 2013. године. Потраживања су настала као резултат непоштивања рокова утврђених уговорима о вансудској нагодби, а пресудама је у периоду 2011.-2013. година, између осталог, била уговорена исплата главнице и трошкова спора у двије рате, у роковима и на начин дефиниран уговорима.

  Средства за исплату ових дуговања обезбијеђена су у Буџету Федералне управе полиције за 2022. годину, а закључак ступа на снагу даном доношења. 

  Енергетска ефикасност: пренос сталних средстава на 27 крајњих корисникa 

  Влада ФБиХ је, на приједлог Федералног министарства просторног уређења, одобрила да крајњим корисницима буду пренесена стална средства на објектима у износу од 14.278.470,21 КМ с ПДВ-ом, а набављена у оквиру проведбе пројекта "Енерегетска ефикасност у БиХ - додатно финансирање".

  Средства ће бити пренесена на 27 крајњих корисника у ФБиХ, односно 17 школа, три факултета, шест здравствених установа и једну полицијску академију.

  Федерално министарство просторног уређења задужено је да, на основу ове одлуке, с крајњим корисницима сачини уговоре о преносу сталних средстава, а ранији корисници да додијељена стална средства и извршене грађевинске радове књиговодствено евидентирају, сагласно рачуноводственим прописима у ФБиХ.

  На приједлог истог федералног министарства, Влада је донијела и Одлуку о успостављању софтверског алата за израчун енергетских карактеристика зграда у поступку провођења енергетског аудита (анализира постојеће потрошње и енергетског својства зграде, те одређивања исплативости инвестиције и мјере уштеде енергије) који ће бити примјењиван у ФБиХ.

  Одлуке, информације, закључци

  Данашњом Одлуком, Влада ФБиХ је дала сагласност на Приједлог уговора о сарадњи између Владе ФБиХ и Међународне финансијске корпорације (ИФЦ).

  Влада ФБиХ је, на приједлог Федералног министарства промета и комуникација, измијенила Уредбу о наплати накнаде за кориштење аутоцесте А1, којом је утврђена наплата и висина накнаде за кориштење њених изграђених дионица, али без повећања висине накнаде за кориштење аутоцесте, односно цестарине.

  Влада ФБиХ је усвојила информацију Федералног министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства о господарењу шумама у ФБиХ у 2021. години и плановима за 2022.

  На приједлог Федералног министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства, Влада ФБиХ је донијела Одлуку о покретању процеса израде Средњорочне стратегије пружања савјетодавних услуга у Федерацији БиХ 2023-2030. година. Ово је секторски стратешки документ Федерације БиХ који дефинише и усмјерава развој пољопривредних савјетодавних служби на свим нивоима власти у ФБиХ и унапређује пољопривредне савјетодавне дјелатности и пружање савјетодавних услуга у пољопривреди и руралном развоју.

  Влада је примила на знање извјештај Надзорног одбора ЈП Национални парк „Уна“ за период од 1.4. до 30.6.2022. године, те усвојила извјештај о раду Федералног министарства унутрашњих послова за прво полугодиште ове године, који ће бити поднесен предсједнику и потпредсједницима ФБиХ и Парламенту ФБиХ.

  Прихваћена је информација Федералног завода за запошљавање о резултатима реализације Програма дугорочних пласмана за подстицај запошљавања из средстава револвинга (стања на дане 31.3. и 30.6.2022. године).

  Влада је данас прихватила и информацију Федералног министарства рада и социјалне политике о евиденцији приступа и преноса података о исплатама готовинских накнада појединцима на које се не уплаћују доприноси од стране федералних, кантоналних, градских/опћинских органа и других институција које дјелују у ФБиХ у Јединствени регистар корисника готовинских накнада на које се не уплаћују доприноси за 2019., 2020. , 2021. и првих шест мјесеци 2022. године.

  Федерална влада је данас потврдила своју опредијељеност за вођење преговора с репрезентативним синдикатом за утврђивање основице и бода за обрачун плаћа, у складу са Законом о плаћама и накнадама у органима власти ФБиХ, те задужила федералне министре правде, финансија и рада и социјалне политике, као и Уред премијера ФБиХ да именују представнике који ће преговарати у име Владе ФБиХ.

  Кадровска рјешења

  Влада Федерације БиХ дала је претходне сагласности Надзорном одбору Развојне банке ФБиХ за разрјешење вршилаца дужности, те за именовање Луке Челана за потпредсједника Управе банке и Маје Хаџихалиловић за извршну директорицу за ризике банке након окончане конкурсне процедуре, и то на период до истека мандата предсједника Управе Развојне банке ФБиХ.

  Данас је дата претходна сагласност Скупштини УНИС Гинеxа д.д. Горажде за разрјешење члана Надзорног одбора овог привредног друштва уиме државног капитала, на лични захтјев. Такођер, претходна сагласност дата је овој скупштини за именовање Мехе Деље за вршиоца дужности члана Надзорног одбора уиме државног капитала до окончања конкурсне процедуре, а најдуже на три мјесеца.

  Разријешени су дужности предсједник и члан Надзорног одбора Клиничког центра Универзитета у Сарајеву због истека периода на који су именовани. Такођер, након окончања поступка избора именован је Надзорни одбор овог клиничког центра у саставу Измир Хаџиавдић (предсједник), Намик Џанковић и Босанко Хорозић (чланови), на период од четири године, с могућношћу поновног избора, а највише за још један мандатни период.

  Разријешен је и привремени Управни одбор Јавне здравствене установе Универзитетски клинички центар Тузла. Након окончања поступка избора кандидата именован је Управни одбор ове јавне здравствене установе у саставу Јасмин Османчевић (предсједник), Аднан Муслимовић, Енес Гушић, Аднан Бехрем, Азра Гутић - Хоџић, Томислав Марић и Божо Јурић (чланови), на период од четири године.

  Влада ФБиХ донијела је Рјешење којим су за чланове Конкуренцијског вијећа Босне и Херцеговине из Федерације БиХ, на мандатни период од шест година, именовани Адиса Бегић и Иво Јеркић.

  За учешће у раду и одлучивању на Скупштини ЈП Међународни аеродром Сарајево д.о.о. Сарајево Влада је опуномоћила Амадеа Мандића.