331. сјецница Владе ФБиХ

 • 15.09.2022.
 • 331. сјецница Владе ФБиХ

  На иницијтиву премијера и допремијерке: Успоставља се програм новчане помоћи незапосленим особама у ФБиХ

  На приједлог премијера и допремијерке Федерације БиХ, Влада Федерације БиХ је, на данашњој сједници у Сарајеву, изразила опредјељење за успоставом програма новчане помоћи незапосленим особама у оквиру Буџета Федерације БиХ за 2022. годину. То ће бити извршено измјеном, односно допуном Уредбе о помоћи становништву усљед раста индекса потрошачких цијена.

  Уред премијера задужен је да за наредну сједницу Владе Федерацје БиХ припреми измјену, односно допуну ове уредбе.

  Влада је задужила Федерални завод за запошљавање, Федерално министарство за питања бораца и инвалида одбрамбено-ослободилачког рата и Федерално министарство рада и социјалне политике да, у року од пет дана, припреме листу незапослених особа са евиденција служби за запошљавање на дан 31. аугуст 2022. године, а из које ће бити искључене особе које су право оствариле по основу Поглавља ИИИ и Поглавља ИВ Уредбе  о помоћи становништву усљед раста индекса потрошачких цијена.

  Финансијска средства потребна за реализацију ове мјере бит ће осигурана у оквиру Буџета ФБиХ за 2022. годину.

  Федерално министарство финансија задужено је да осигура, путем прерасподјеле средстава између буџетских корисника, довољан износ средстава у текућој резерви Владе Федерације БиХ за имплементацију програма помоћи незапосленим особама.

  Допуна Одлуке за кориштење земљишних честица на Коридору Вц

  Влада Федерације БиХ је на приједлог Федералног министарства промета и комуникација допунила Одлуку о давању сагласности за кориштење земљишних честица јавног добра за потребе изградње аутоцесте на Коридору Вц, дионица Путниково Брдо – Медаково.

  Допуна се односи на додавање нових земљишних честица ради њихове експропријације.

  У образложењу Федералног министарства промета и комуникација наведено је да је ова одлука допуњена на иницијативу ЈП Аутоцесте Федерације БиХ д.о.о. Мостар у којој су побројане нове честице јавног добра, а које нису обухваћене раније донесеним одлукама Владе Федерације БиХ.

  Како би се могао довршити процес експропријације, а ради несметаног уласка у посјед и почетка радова на изградњи дионице Путниково Брдо - Медаково, допуњена је ова одлуку.

  Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеним новинама Федерације БиХ.

  Аутоцеста на Коридору Вц: Допунити Одлуку о доношењу Просторног плана

  Влада ФБиХ је на приједлог Федералног министарства просторног уређења Парламенту ФБиХ упутила Приједлог за допуну Одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебних обиљежја од значаја за Федерацију БиХ „Аутоцеста на Коридору Вц” за период од 20 година.

  Тиме је, на иницијативу овог федералног министарства, предложен став да коначни обухват Просторног плана може бити мијењан ако из објективних разлога није могућа реализација планираних, или ако се укаже потреба за новим путним објектима, као што су петље, наплата путарине, одморишта и друго, те ако њихова реализација не захтијева промјену трасе аутоцесте. 

  Како је образложило Федерално министарство просторног уређења, ЈП Аутоцесте ФБиХ доставило је Министарству Елаборат оптимизације пратећих објеката аутоцесте на Коридору Вц, уз молбу за покретање поступка допуне Просторног плана, односно Одлуке о његовом провођењу. Елаборат обрађује врсту и обим оптимизације пратећих објеката.

  Наиме, приликом израде Просторног плана и његовог усвајања 2017. године дефинисана је траса аутоцесте на Коридору Вц с попратним одмориштима и петљама. Просторним планом, предвиђена су укупно 23 чворишта (петље, интеррегионална чворишта) чији је положај условљен низом просторних, техничких и других елемената.

  Такођер је образложено да је у фази реализације, односно изградње аутоцесте, уочен низ нових околности. Наиме, планска опредјељења из развојних докумената нижег нивоа указују потребу формирања нових чворишта на аутоцести с циљем омогућавања квалитетнијег развоја подручја кроз које пролази траса аутоцесте и побољшања интеракцијских спрега центара свих нивоа. Стога се, у складу с новим подацима о стопама раста просјечног годишњег дневног саобраћаја (ПГДС) појединим дионицама аутоцесте и прикључних цеста, наметнула потреба за новим путним објектима на локалитетима који нису дефинисани Просторним планом.

  Између осталог је констатирано и да приликом израде главних пројеката, односно након анализе детаљних постојећих услова, нису били доступни сви елементи на основу којих је могуће детаљно позиционирати путни објекти поштујући важеће прописе и техничке стандарде. Такођер, приликом израде главних пројеката уочено је и да би нова рјешења била технички повољнија.

  Јавни интерес за изградњу додатних капацитета Међународног аеродрома Сарајево

  Влада ФБиХ је прихватила Елаборат ЈП Међународни аеродром Сарајево д.о.о. Сарајево као процјену постојања јавног интереса за изградњу додатних капацитета овог аеродрома методом концесије.

  Федерално министарство промета и комуникација задужено је да овај закључак и Елаборат достави Опћини Илиџа ради прибављања сагласности за провођење поступка додјеле ове концесије.

  Како је образложено, Федерално министарство промета и комуникација је 16.6.2022. године добило акт Владе ФБиХ којим је иницијатива за рјешавање подкапацитираности на Међународном аеродрому Сарајево враћен на допуну, односно дораду, а све у складу са, између осталог, мишљењем Комисије за концесије БиХ и ставом Владе ФБиХ.

  С обзиром да је Комисија за концесије, између осталог, констатирала да је предмет потребно допунити процјеном постојања јавног интереса за додјелу концесије, као и добивањем сагласности Опћине Илиџа, као локалне заједнице на чијем подручју би била додијељена концесија, Федерално министарство промета вратило је предмет на дораду Међународном аеродрому Сарајево.

  Након што је овај аеродром доставио Елаборат, Федерално министарство промета и комуникација констатирало је да он садржи све релевантне податке на основу којих је процијењено да постоји јавни интерес за изградњу додатних капацитета Међународног аеродрома Сарајева методом концесије.

  Информација о директним страним улагањима у ФБиХ у 2021. години

  Влада ФБиХ је усвојила информацију Федералног министарства трговине о директним страним улагањима у Федерацији БиХ за 2021. годину.

  У информацији је наведено да је, према подацима Централне банке БиХ, стање директних страних улагања (ДСУ) у раздобљу од 2012. до 2021. године у Федерацији БиХ износило 10.221,9 милиона КМ.

  У 2021. години директна страна улагања у Босни и Херцеговини износила су 971,2 милиона КМ, од којих се на Федерацију БиХ односи 825,6 милиона КМ. 

  Такођер, у прошлој години био је значајно већи прилив улагања у ФБиХ у односу на 2020. годину који су, према ревидираним подацима, износили 447,2 милиона КМ.

  Водећих пет земаља инвеститора по износу улагања у 2021. години у Федерацији БиХ, чији збирни износ улагања износи 595 милиона КМ, биле су Швицарска (223,1 милион КМ), Турска (146,6 милиона КМ), Њемачка (91,3 милиона КМ), Аустрија (70,8 милиона КМ) и Хрватска (63,3 милиона КМ).

  Истовремено је укупно смањење страног капитала настало његовом продајом, уступањем цјелокупног или дијела капитала и брисања из регистра износило 83,4 милиона КМ.

  Када је ријеч о директним страним улагањима према дјелатности, највеће инвестиције од 166,5 милиона КМ односиле су се на трговину на мало (осим трговине моторним возилима и мотоциклима) и од 107,5 милиона КМ на производњу готових металних производа (осим машина и опреме).

  Ослобађање Жељезница ФБиХ плаћања путарине на дизел горива

  Влада Федерације БиХ утврдила је приједлог Управном одбору Управе за индиректно опорезивање за ослобађање ЈП Жељезнице Федерације БиХ д.о.о. Сарајево плаћања путарине за дизел горива која се користе за погон шинских возила у 2023. години у количини од 2.868.000 литара.

  Разлог за доношење ове одлуке је захтјев ЈП Жељезнице Федерације БиХ д.о.о. Сарајево од 13.7.2022. године, по којем планске потребе за дизел горивом које ће се користити  у 2023. години износе 2.868.000 литара и које су остале у приближно истом нивоу као и у 2022. години. 

  ЈП Жељезнице Федерације БиХ овим се путем законски ослобађају од плаћања путарине, чиме ће бити смањени трошкови пословања овог привредног субјекта од стратешког значаја за Федерацију БиХ.Иначе, укупани финансијски ефект ослобађања од плаћања путарине износио би 1.147.200 КМ.

  О пословању намјенске индустрије у прошлој години

  Усвојивши извјештај Федералног министарства енергије, рударства и индустрије о прошлогодишњем пословању привредних друштава намјенске индустрије регистрованих у ФБиХ, Влада Федерације БИХ је задужила надзорне одборе и управе Зрака д.д. Сарајево, Бинаса д.д. Бугојно и Претиса д.д. Вогошћа да, у што краћем року, организују одржавање скупштина ових привредних друштва у складу са Законом о привредним друштвима, на којима ће обавезно бити разматрани извјештаји о пословању за 2021. годину.

  Федерално министарство енергије, рударства и индустрије задужено је да и даље прати и анализира стање у намјенској индустрији, те Влади ФБиХ предлаже мјере и активности за реализацију планова за 2022. годину и остварење циљева у складу са Стратегијом развоја намјенске индустрије и Акционим планом у ФБиХ за период од 2012. до 2022. године.

  У информацији је наведено да је ова индустријска грана прошле године остварила укупан приход од  358.306.798 КМ и он је за 38 већи него годину раније. Приход остварен од извоза износио је 280.802.785  КМ, што је повећање за 51 посто  у односу на 2020. годину. Прошле године су привредна друштва намјенске индустрије у Федерацији БиХ остварила добит од  25.225.684 КМ, што је за 46 посто више у односу на годину раније.

  У овим привредним друштвима је на дан 31.12.2021. године било 3.770 запослених, што је повећање за 0,02 посто.

  На данашњој сједници Влада ФБиХ је прихватила информацију Федералног министарства енергије, рударства и индустрије о одобравању средстава за превазилажење тренутне ситуације у привредном друштву Зрак д.д. Сарајево. Ово министарство је задужено да, сходно расположивим средствима на рачуну Посебног фонда Развојне банке ФБиХ, за наредну сједницу Владе ФБиХ припреми одлуку о издвајању 110.000 КМ за исплату плаћа радницима Зрака.

  Петогодишњи план управљања водама за водно подручје ријеке Саве у ФБиХ

  Данашњом Одлуком, коју је предложило Федерално министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства, Федерална влада је донијела План управљања водама за водно подручје ријеке Саве у ФБиХ за период од 2022. до 2027. године.

  Сврха овог плана је стварање оквира и утврђивање начина за одрживо управљање водама у складу с циљевима Оквирне директиве Европске уније о водама (ОДВ).

  Влада ФБиХ ће овај план доставити на усвајање Вијећу министара БиХ, а о његовом доношењу ће Федерално министарство обавијестити Министарство вањске трговине и економских односа БиХ и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске. Такођер, Агенција за водно подручје ријеке Саве (АВП) о доношењу Плана обавјештава органе, институције, предузећа, правне особе и друга тијела укључена у поступку консултовања јавности.

  Институције и правне особе задужене Планом дужне су, на захтјев АВП, достављати све податке и информације потребне у сврху израде двогодишњих извјештаја о провођењу програма мјера, а о чијој реализацији Федерално министарство извјештава Владу ФБиХ.

  Сваке двије године Федерална влада извјештава Парламент ФБиХ о провођењу програма мјера.

  План управљања водама је саставни дио Одлуке, а могуће га је преузети као интегрални текст са службених wеб страница Федералног министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства  и АВП Сава.

  Влада је данас, такођер, усвојила и извјештај о раду Управног одбора Агенције за водно подручје ријеке Саве за 2021. годину.

  Одлуке, закључци и извјештаји

  Влада Федерације БиХ прихватила је информацију Федералног министарства енергије, рударства и индустрије о ефектима примјене Одлуке о ограничавању повећања цијена снабдијевања електричном енергијом од 7.1.2022. године.

  Влада Федерације БиХ је усвојила извјештај о провођењу Акционог плана за упознавање јавности, уништавање и сузбијање ширења амброзије на подручју Федерације БиХ, који је сачинило Федерално министарство околиша и туризма.

  Влада ФБиХ је данас донијела Одлуку о престанку важења раније донесене одлуке којом је Опћини Вогошћа дата сагласност за уступање на привремено кориштење дијела земљишта за потребе Удружења Клуб малог ногомета Вогошћа у бившој касарни „Енвер Шеховић“ у Семизовцу. Уједно, донесена је Одлука да овој сарајевској опћини, на кориштење буде уступљен објекат у овој касарни за потребе ОПЗ „Вогомилк“ Вогошћа.

  Влади Унско-санског кантона дата је сагласност за извођење радова на реновирању и адаптацији дијела објекта „Дома пилота“ у Бихаћу.

  Влада ФБиХ је усвојила извјештај о додијељеној финансијској помоћи у укупном износу од 30.000.000 КМ, утврђеној у Буџету ФБиХ за 2021. годину Федералном министарству енергије, рударства и индустрије, а намијењеној за субвенције приватним предузећима и подузетницима из сектора индустрије, са анализом правдања средстава и учинка. Ова помоћ односи се на 241 привредно друштво са укупно 13.539 запослених.

  Данас је усвојен Квартални извјештај о напретку Хитног пројекта за ЦОВИД-19 за ФБиХ за период април - јуни 2022. године. Такођер, Влада се упознала са информацијом о реализацији својих закључака за период јануар - аугуст 2022. године.

  Влада је потврдила да је ЈП Хрватске телекомуникације д.д. Мостар доставило извјештај о раду Надзорног одбора за период од 1.4. до 30.6.2022. године.

  Данас је прихваћен план и програм ЈП Цесте Федерације БиХ за обављање послова службе „Помоћ-информације" (СПИ) на јавним цестама у ФБиХ за 2022. годину. Влада је задужила Федерално министарство промета и комуникација и Цесте ФБиХ да прате вршење послова ове службе.

  Кадровска рјешења

  Влада ФБиХ је, допуном постојећег Рјешења, за члана Координационог тијела за ТЕН-Т мрежу из ФБиХ именовала Рената Шкробу.

  За учешће у раду и одлучивању на скупштинама привредних друштава Влада је опуномоћила Ернеста Ђонку (ЈП БХ пошта д.о.о. Сарајево), Јадранка Пуљића (ЈП Аутоцесте ФБиХ д.о.о. Мостар) и Ерну Бузаљко (Конфекција Борац д.д. Травник).