266. сједница Владе ФБиХ (ХИТНА)

 • 08.08.2022.
 • 266. сједница Владе ФБиХ (ХИТНА)

  Влада Федерације БиХ је на данашњој хитној, телефонски одржаној сједници донијела Одлуку о расподјели средстава утврђених Буџетом ФБиХ за 2022. годину Федералном министарству финансија са економских кодова текућих и капиталних трансфера другим нивоима власти и фондовима - КАНТОНИ И ОПЋИНЕ.

  Овом одлуком утврђена је расподјела 10.000.000 КМ текућих трансфера и 29.000.000 КМ капиталних трансфери другим нивоима власти и фондовима - КАНТОНИ И ОПЋИНЕ, на име додјеле финансијске помоћи буџетима опћина и градова у санацији посљедица насталих услијед проглашене пандемије ЦОВИД-19, те за финансирање и суфинансирање пројеката, захтјева и иницијатива који ће бити имплементирани у јединицама локалне самоуправе.

  Износ од 10.000.000 КМ се, на основу Одлуке о утврђивању критерија, начина и процедура за додјелу средстава утврђених Буџетом ФБиХ за 2022. годину Федералном министарству финансија са економског кода „Текући трансфери другим нивоима Власти и фондовима - КАНТОНИ И ОПЋИНЕ“ - опћине и градови додјељује на принципу солидарности, односно у једнаком износу од по 125.000 КМ за 80 опћина и градова.

  На основу критерија из Одлуке о утврђивању начина расподјеле и процедуре за додјелу средстава утврђених овогодишњим Буџетом ФБиХ Федералном министарству финансија са економског кода „Капитални трансфери другим нивоима власти и фондовима - КАНТОНИ И ОПЋИНЕ" - опћине и градови, а на приједлог Комисије за додјелу средстава опћинама и градовима из Буџета ФБиХ, утврђена је расподјела средстава у износу од 28.999.305,81 КМ за пројекте у 76 опћина и градова.

  Корисници средстава дужни су извјештај о њиховом утрошку доставити Федералном министарству финансија најкасније до 31. децембра 2023. године.

  Влада ФБиХ ће с начелницима и градоначелницима опћина и градова закључити појединачне уговоре о додјели и кориштењу средстава, којима ће бити регулирана међусобна права и обавезе, а за њихово потписивање је, уиме Владе ФБиХ, овлаштена федерална министрица финансија.

  Влада ће средства из ове одлуке дозначити на депозитне рачуне опћина и градова у складу с Правилником о начину уплате, припадности и расподјеле јавних прихода у ФБиХ.

  Подсјетимо, Влада ФБиХ је на сједници 26.5.2022. године донијела Одлуку о расподјели средстава утврђених Буџетом ФБиХ за 2022. годину Федералном министарству финансија са економског кода „Текући трансфери другим нивоима Власти и фондовима - КАНТОНИ" у износу од 200.000.000 КМ на име додјеле финансијске помоћи буџетима кантона за провођење структуралних реформи и финансирање/суфинансирање инфраструктурних пројеката који су од значаја за Федерацију БиХ у омјеру 50 посто напрема 50 посто.