Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 29.04.2021. godine

 • 21.01.2022.
 • Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 29.04.2021. godine

  Vlada Federacije BiH je na 213. hitnoj sjednici održanoj 29.04.2021. godine usvojila naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva čija primjena počinje 29.04.2021. godine i traje 7 dana.

  Vlada Federacije BiH donijela je sljedeće zaključke:

  1. Usvaja se Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 26.04.2021. godine s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

  2. Usvajaju se Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje su sastavni dio ovih zaključaka (Prilog 1.).

  3. Usvajaju se Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje su sastavni dio ovih zaključaka (Prilog 2.).

  4. Naređuje se vladama kantona, odnosno kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva uvođenje restriktivnijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini uz redovito obavještavanje Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

  5. Naredbe i Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva donose se s rokom važenja od 7 dana računajući od dana 29.04.2021. godine, koji se utvrđuje kao dan početka primjene ovih naredbi i preporuka.

  6. Prije isteka roka iz tačke 5. ovih zaključaka, zadužuje se Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva da sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka utvrđenih ovim zaključkom, te prema Vladi Federacije BiH dostavi prijedlog novih naredbi i preporuka.

  7. Zadužuje se Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva da ove zaključke s prilozima dostavi prema kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva, kantonalnim ministarstvima zdravstva, zdravstvenim ustanovama s područja kantona putem kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, kliničkim centrima u Federaciji BiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama putem kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i upravama policija MUP-a kantona.

  8. U skladu sa Zaključkom V. broj 21/2021 od 08.01.2021. godine pod tačkom 4., Vlada Federacije BiH će izvjestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine i mjerama Vlade Federacije BiH koje su donesene u cilju zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa, na 213. hitnoj sjednici održanoj 29.04.2021. godine.

  9. Ovi zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenim novinama Federacije BiH”.

  Prilog 1.
  Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva

  Prilog 2.
  Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva