Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 23.03.2021. godine

 • 21.01.2022.
 • Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 23.03.2021. godine

  Vlada Federacije BiH je na 210. hitnoj sjednici održanoj 23.03.2021. godine usvojila naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva čija primjena počinje 24.03.2021. godine i traje 14 dana.

  Vlada Federacije BiH donijela je sljedeće zaključke:

  1. Usvaja se informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 22.03.2021. godine.

  2. Primjena Naredbi i Preporuka Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva, usvojenih Zaključkom V.broj: 381/2021 od 11.03.2021. godine produžava se za dodatnih 14 dana, računajući od dana 24.03.2021. godine, izuzev u poglavlju I. Opće naredbe, tač. 3. i 4., koje se mijenjaju i glase:

  ˝3. Dozvoljeno je okupljanje ljudi na određenom prostoru pod sljedećim uvjetima:

  ne više od 20 ljudi u zatvorenom prostoru,

  ne više od 20 ljudi na otvorenom prostoru.

  Sva okupljanja unutar navedenih ograničenja moraju se odvijati u prostoru koji omogućuje obaveznu fizičku distancu od najmanje 2 metra između osoba (osim članova istog kućanstva).

  S ciljem smanjivanja rizika od COVID-19, kao i zaštite osobnog zdravlja, za vrijeme okupljanja, potrebno je obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane Zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera). Za provođenje mjera na skupovima odgovorni su organizatori okupljanja, organizator je dužan izvršiti prijavljivanje održavanja skupa u skladu s propisima o javnom okupljanju, kao i kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva.

  4. Ograničava se kretanje stanovništva na cijelom teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine u vremenu od 21:00 sata uvečer do 5:00 sati ujutru narednog dana.

  Iz stava (1) ove tačke izuzimaju se svi uposlenici koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti na rješavanju epidemije COVID-19 na području Federacije BH, uposlenici kojima se proces rada odvija u smjenama, međugradski i međunarodni prijevoz putnika, taxi služba, kao i vozači teretnih vozila u domaćem i međunarodnom transportu.

  Uposlenici iz stava (2) koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti na rješavanju epidemije COVID-19 na području Federacije BH, uposlenici kojima se proces rada odvija u smjenama, moraju imati odobrenje poslodavca za kretanje u razdoblju od 21:00 sata uvečer do 5:00 sati ujutru narednog dana.

  Za kontrolu tačke 4. Poglavlja I. „Opće naredbe“ zadužuje se kantonalne uprave policija nadležnih kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova u skladu s kantonalnim propisima o javnom redu i miru.

  U poglavlju IV. Naredbe za ugostiteljske objekte

  U tački 1. broj osoba u otvorenom i zatvorenom prostoru se ograničava na 20.

  Tačke 2., 3. i 4. se brišu.˝

  3. Zadužuje se Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva da ove zaključke dostavi prema kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva, kantonalnim ministarstvima zdravstva, zdravstvenim ustanovama s područja kantona putem kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, kliničkim centrima u Federaciji BiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama putem kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i Upravama policija MUP-a kantona.

  4. Stupanjem na snagu ovog zaključka prestaje da važi Zaključak V.broj: 466/2021 od 18.03.2021. godine.

  5. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u ˝Službenim novinama Federacije BiH˝.