Hronološki registar uredbi objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2015. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR UREDBI OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BiH"U 2015 godini

 

 

«Službene novine Federacije BiH», broj 3/15 /16.1.2015./

  1. UREDBA o upravljanju softverskom imovinom u upotrebi u federalnim organima uprave, federalnim upravnim organizacijama, stručnim i drugim službama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
   «Službene novine Federacije BiH», broj 4/15 /21.1.2015./
  2. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o određivanju kriterija za dodjeljivanje nagrada sportistima, sportskim radnicima i sportskim udruženjima iz Federacije Bosne i Hercegovine za ostvarene vrhunske sportske rezultate na međunarodnim takmičenjima (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o određivanju kriterija za dodjeljivanje nagrada sportistima, sportskim radnicima i sportskim udruženjima iz Federacije Bosne i Hercegovine za ostvarene vrhunske sportske rezultate na međunarodnim takmičenjima (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 7/15 /30.1.2015./
  3. UREDBA o izmjenama Uredbe o mjerilima, postupku i načinu ocjenjivanja rada rukovodioca organa državne službe koje postavlja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjenama Uredbe o mjerilima, postupku i načinu ocjenjivanja rada rukovoditelja organa državne službe koje postavlja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 11/15 /11.2.2015./
  4. UREDBA o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima (bosanski jezik)
   UREDBA o primjeni odgojnih preporuka prema malodobnicima (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 13/15 /18.2.2015./
  5. UREDBA o dopunama Uredbe o postupku finansijske konsolidacije privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o dopunama Uredbe o postupku financijskog konsolidiranja gospodarskih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 16/15 /27.2.2015./
  6. UREDBA o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (bosanski jezik)
   UREDBA o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (hrvatski jezik)
  7. UREDBA o uslovima i načinu obavljanja studentske prakse u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o uvjetima i načinu obavljanja studentske prakse u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 20/15 /13.3.2015./
  8. UREDBA o izmjeni Uredbe o osnovama organizacije i načinu poslovanja Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjeni Uredbe o temeljima organizacije i načinu poslovanja Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 41/15 /29.5.2015./
  9. UREDBA o metodologiji izrade godišnjeg izvještaja o dodijeljenoj državnoj pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o metodologiji izrade godišnjeg izvješća o dodijeljenoj državnoj pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  10. UREDBA o izmjeni Uredbe o postupku verifikovanja potraživanja i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjeni Uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovi računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  11. UREDBA o načinu ostvarivanja službene saradnje Federalnog ministarstva pravde i kaznenopopravnih zavoda sa tužilaštvima i policijskim organima u postupcima po zahtjevima za obavljanje službenih radnji koji se odnose na osuđene osobe u kazneno-popravnim zavodima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o načinu ostvarivanja službene suradnje Federalnog ministarstva pravde i kaznenopopravnih zavoda sa tužiteljstvima i policijskim organima u postupcima po zahtjevima za obavljanje službenih radnji koji se odnose na osuđene osobe u kazneno-popravnim zavodima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 44/15 /10.6.2015./
  12. UREDBA o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

   «Službene novine Federacije BiH», broj 48/15 /24.6.2015./
  13. UREDBA o obliku, sadržaju i načinu korištenja zaštitnog znaka Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (bosanski jezik)
   UREDBA o obliku, sadržaju i načinu korištenja zaštitnog znaka Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)
  14. UREDBA o izmjeni i dopuni Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjeni i dopuni Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava gospodarskih društava sa sudjelovanjem državnog kapitala (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 51/15 /3.7.2015./
  15. UREDBA o određivanju ličnosti i objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine koji se posebno osiguravaju i način njihovog osiguranja (bosanski jezik)
   UREDBA o određivanju ličnosti i objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine koji se posebno osiguravaju i način njihova osiguranja (hrvatski jezik)
  16. UREDBA o vrsti i količini naoružanja i opreme Federalne uprave policije (bosanski jezik)
   UREDBA o vrsti i količini naoružanja i opreme Federalne uprave policije (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 53/15 /10.7.2015./
  17. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o uređenju gradilišta, obveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 54/15 /15.7.2015./
  18. UREDBA o naplati naknade za korištenje autoceste A1 (bosanski jezik)
   UREDBA o naplati naknade za korištenje autoceste A1 (hrvatski jezik)
  19. UREDBA o izmjeni i dopunama Uredbe o mjerilima za obračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti na autocestama i brzim cestama u Federaciji BiH (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjeni i dopunama Uredbe o mjerilima za obračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti na autocestama i brzim cestama u Federaciji BiH (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 58/15 /29.7.2015./
  20. UREDBA o načinu dodjele prava za vađenje materijala iz vodotoka (bosanski jezik)
   UREDBA o načinu dodjele prava za vađenje materijala iz vodotoka (hrvatski jezik)
  21. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe
  22. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o visini naknade za korištenje zemljišta uz javne ceste (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o visini naknade za korištenje zemljišta uz javne ceste (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 72/15 /18.9.2015./
  23. UREDBA o poslovima tehničke zaštite koji se odnose na upotrebu alarmnih sistema, videonadzora ili drugih tehničkih sredstava i opreme te poslove intervencije u slučaju
   aktiviranja alarmnog sistema (bosanski jezik
   )
   UREDBA o poslovima tehničke zaštite koji se odnose na korištenje alarmnih sustava, videonadzora ili drugih tehničkih sredstava i opreme te poslove intervencije u slučaju
   aktiviranja alarmnog sustava (hrvatski jezik)
  24. UREDBA o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem (bosanski jezik)
   UREDBA o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 76/15 /2.10.2015./
  25. UREDBA o načinu i postupku provođenja mjera zaštite i vršenja prijevoza i prijenosa gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti (bosanski jezik)
   UREDBA o načinu i postupku provođenja mjera zaštite i obavljanja prijevoza i prijenosa gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 78/15 /9.10.2015./
  26. UREDBA o tehničkim uslovima koje mora zadovoljiti obrazovna ustanova u vezi sa školovanjem vatrogasaca u srednjim školama (bosanski jezik)
   UREDBA o tehničkim uvjetima koje mora zadovoljiti obrazovna ustanova u vezi sa školovanjem vatrogasaca u srednjim školama (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 81/15 /21.10.2015./
  27. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima za sticanje statusa trenera u provođenju stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima za stjecanje statusa trenera u provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 82/15 /23.10.2015./
  28. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 89/15 /18.11.2015./
  29. UREDBA o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću (bosanski jezik)
   UREDBA o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovi naknada za priređivanje igara na sreću (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj  95/15 /11.12.2015./
  30. UREDBA o dodjeljivanju i oduzimanju činova policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o dodjeli i oduzimanju činova policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  31. UREDBA o poticanju zapošljavanja (bosanski jezik)
   UREDBA o poticanju upošljavanja (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 101/15 /29.12.2015./
  32. UREDBA o izmjenama Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjenama Uredbe o uređenju gradilišta, obveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju (hrvatski jezik)
  33. UREDBA o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije (bosanski jezik)
   UREDBA o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustave javne kanalizacije (hrvatski jezik)