Hronoloski registar uredbi objavljenih u " Sluzbenim novinama FBiH" u 1999. godini

HRONOLOSKI REGISTAR UREDBI OBJAVLJENIH U "SLUZBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH"
U 1999. GODINI


Sluzbene novine FBiH br. 3
1. UREDBA o Uredu za saradnju i zastupanje pred Komisijom za ljudska prava
                    (bosanski jezik)

2. UREDBA o Uredu za suradnju i zastupanje pred Komisijom za ljudska prava
                    (hrvatski jezik)

3. UREDBA o dopuni Uredbe o uslovima koje je preduzece odnosno drugo pravno lice duzno
                    da ispunjava u pogledu broja zaposlenih radnika radi obavljanja registrovane
                    djelatnosti (bosanski jezik)

4. UREDBA o dopuni Uredbe o uvjetima koje je poduzece odnosno druga pravna
                    osoba duzna ispunjavati glede broja uposlenih djelatnika u svezi obavljanja
                    registrirane djelatnosti (hrvatski jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 10
5. UREDBA o oznaki i znacki, uniformi, sluzbenim zvanjima i oznakama zvanja zatvorske
                    policije-straze i boji i oznaci vozila federalnih ustanova za izvrsenje kazne zatvora
                    (hrvatski jezik)

6. UREDBA o oznaki i znacki, uniformi, sluzbenim zvanjima i oznakama zvanja zatvorske
                    policije-straze i boji i oznaci vozila federalnih ustanova za izvrsenje kazne
                    zatvora (bosanski jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 16
8. UREDBA o dopuni Uredbe o reviziji prethodno izvrsene vlasnicke transformacije
                    (hrvatski jezik)

9. UREDBA o dopuni Uredbe o reviziji prethodno izvrsene vlasnicke transformacije
                    (bosanski jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 40
10. UREDBA o dopuni Uredbe o jedinstvenoj federalnoj odori policije u FBiH (hrvatski jezik)
11. UREDBA o dopuni Uredbe o jedinstvenoj federalnoj uniformi policije u FBiH
                    (bosanski jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 44
12. UREDBA o ostvarivanju trazbina osoba koje su imale deviznu stednju u bankama na
                    teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, a nisu imale prebivaliste na teritoriju
                    Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

13. UREDBA o ostvarivanju potrazivanja lica koja su imala deviznu stednju u bankama
                    na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, a nisu imala prebivaliste na
                    teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 45
14. UREDBA o upisu u javne knjige nekretnina i prava na nekretninama u postupku
                    privatizacije (bosanski jezik)

15. UREDBA o upisu u javne knjige nekretnina i prava na nekretninama u postupku
                    privatizacije (hrvatski jezik)

16. UREDBA o osnivanju Ureda za rjesavanje statusnih pitanja raseljenih osoba-prognanika
                    i izbjeglica sa podrucja Republike Srpske

17. UREDBA o organizovanju Sluzbe za radiolosko-hemijsku i biolosku zastitu FBiH
                    (bosanski jezik)

18. UREDBA o organiziranju Sluzbe za radiolosko-kemijsku i biolosku zastitu FBiH
                    (hrvatski jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 49
19. UREDBA o dopuni Uredbe o metodologiji za pripremu programa i izradu pocetnog
                    bilansa preduzeca za privatizaciju (bosanski jezik)

20. UREDBA o dopuni Uredbe o metodologiji za pripremu programa i izradu pocetne bilance
                    poduzeca za privatizaciju (hrvatski jezik)