83. RJEŠENJE broj 03-27-631-3/2022

Ovaj akt nije unešen na hrvatskom jeziku.

Na temelju člana 31. stav (2) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom Zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, broj 01-03.2-10140-64/21 HŠ od 16.05.2022. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih Rješenjem Službe za urbanizam, geodetsko-katastarske i imovinsko-pravne poslove Općine Bugojno, broj: 05-31-00981- 18b-20 od 27.12.2021. godine, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 319. sjednici, održanoj 16.06.2022. godine, donosi


RJEŠENJE
1. Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih Rješenjem Službe za urbanizam, geodetsko-katastarske i imovinsko-pravne poslove Općine Bugojno, broj 05-31-00981-18b-20 od 27.12.2021. godine, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, i to na parceli označenoj kao:

­ k.č. br. 544 iz zk. ul. br. 394 SP_Bugojno, zv. "Pijesak", neplodno, upisano pravo vlasništva država, odnosno u katastarskom operatu Općine Bugojno kao k.č. br. 902/2 iz p.l. br. 37 k.o. Čaušlije, po kulturi šuma 5. klase, površine 1391 m2, upisana kao posjed Kruša (Abulah) Emina r. Fazlić iz Sarajeva sa 1/2 dijela i Osmić (Abdulah) Lejla r. Fazlić sa 1/2 dijela, a radi se o stvarnom (faktičkom) vlasništvu Države Bosne i Hercegovine.

2. Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina, Služba za urbanizam, geodetsko-katastarske i imovinsko-pravne poslove Općine Bugojno osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno eksproprisane nekretnine.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 03-27-631-3/2022
16. juna/lipnja 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.