82. RJEŠENJE broj 03-27-631-2/2022

Ovaj akt nije unešen na hrvatskom jeziku.

Na temelju člana 31. stav (2) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom Zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, broj 01-03.2-10140-64/21 HŠ od 16.05.2022. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih Rješenjem Službe za urbanizam, geodetsko-katastarske i imovinsko-pravne poslove Općine Bugojno, broj 05-31-00981-43-20 od 31.08.2021. godine, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 319. sjednici, održanoj 16.06.2022. godine, donosi


RJEŠENJE
1. Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih Rješenjem Službe za urbanizam, geodetsko-katastarske i imovinsko-pravne poslove Općine Bugojno, broj 05-31-00981-43-20 od 31.08.2021. godine, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, i to na parceli označenoj kao:

- k.č. br. 209/2 iz zk. ul. br. 239 SP_Glavice, voćnjak, vlasništvo država sa 1/1 dijela, u C listu upisano pravo korištenja Komanda III Korpusa Armije RBiH (k.č. br. 300/2 iz p.l. br. 1154 k.o. Kandija, voćnjak, sa upisanim posjedom na Komanda III Korpusa Armije RBiH sa 1/1 dijela), površine 3142 m2.

2. Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina, Služba za urbanizam, geodetsko - katastarske i imovinsko-pravne poslove Općine Bugojno osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno eksproprisane nekretnine.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 03-27-631-2/2022
16. juna/lipnja 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.