81. RJEŠENJE broj 03-27-631-1/2022

Ovaj akt nije unešen na hrvatskom jeziku.

Na temelju člana 31. stav (2) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom Zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, broj 01-03.2-10140-64/21 HŠ od 16.05.2022. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih Rješenjem Službe za urbanizam, geodetsko-katastarske i imovinsko-pravne poslove Općine Bugojno, broj 05-31-00981- 44-20 od 25.04.2022. godine, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 319. sjednici, održanoj 16.06.2022. godine, donosi


RJEŠENJE
1. Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih Rješenjem Službe za urbanizam, geodetsko-katastarske i imovinsko-pravne poslove Općine Bugojno, broj 05-31-00981-44-20 od 25.04.2022. godine, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, i to na parcelama označenim kao:

­ k.č. br. 155/3 iz zk. ul. br. 1444 k.o. Bugojno, pašnjak, vlasništvo država sa 1/1 dijela (k.č. br. 155/3 iz p.l. br. 1071 k.o. Bugojno, pašnjak, posjed SO-e Bugojno sa 1/1 dijela, površine 392 m2), kao stvarno (faktičko) vlasništvo Država Bosna i Hercegovina,

­ k.č. br. 68/2 iz zk. ul. br. 1444 k.o. Bugojno, prilazni put, vlasništvo država sa 1/1 dijela (k.č. br. 68/2 iz p.l. br. 1046 k.o. Bugojno, prilazni put, posjed ONI-PUTEVI sa 1/1 dijela, površine 179 m2), kao stvarno (faktičko) vlasništvo Država Bosna i Hercegovina,

­ k.č. br. 601/2 iz zk. ul. br. 345 SP Bugojno, neplodno, vlasništvo država sa 1/1 dijela, upisano u C listu pravo raspolaganja u korist ŠPP "Koprivnica" Bugojno (k.č. br. 1046/14 iz p.l. br. 296 k.o. Bristovi, ostalo nepolodno zemljište, posjed SO- e Bugojno sa 1/1 dijela, površine 3248 m2), kao stvarno (faktičko) vlasništvo Država Bosna i Hercegovina,

­ k.č. br. 201/129 iz zk. ul. br. 2867 SP_Glavice, prilazni put, vlasništvo država sa 1/1 dijela, upisano u C listu pravo raspolaganja u korist ŠPP "Koprivnica" Bugojno

­ (k.č. br. 301/2 iz p.l. br. 146 k.o. Kandija, prilazni put, dr. svojina javni i nekategorisani putevi, površine 1326 m2), kao stvarno (faktičko) vlasništvo Država Bosna i Hercegovina,

­ k.č. br. 207/36 iz zk. ul. br. 159 SP_Glavice, prilazni put, vlasništvo država sa 1/1 dijela, upisano u C listu pravo raspolaganja u korist ŠPP "Koprivnica" Bugojno (k.č. br. 307/2 iz p.l.br. 146 k.o. Kandija, prilazni put, dr. svojina javni i nekategorisani putevi, površine 159 m2), kao stvarno (faktičko) vlasništvo Država Bosna i Hercegovina.

2. Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina, Služba za urbanizam, geodetsko- katastarske i imovinsko-pravne poslove Općine Bugojno osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno eksproprisane nekretnine.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 03-27-631-1/2022
16. juna/lipnja 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.