71. RJEŠENJE broj 03-27-532-1/2022

Na temelju članka 31. stavak (2) Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi s člankom 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom Zahtjeva korisnika izvlaštenja - Općina Kiseljak putem Općinskog javnog pravobranilaštva, broj: UP 18/22 od 25.04.2022. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene Rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, broj 05-27-229/22-10 od 15.03.2022. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 315. sjednici, održanoj 19.05.2022. godine, donosi


RJEŠENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene Rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, broj 05-27-229/22-10 od 15.03.2022. godine, i to na parcelama:

- k.č. br. 681/6 zv. "Podulica", u naravi njiva 4. klase, površine 625 m2, upisana u zk.ul.br. 269 k.o. Kuliješ, na kojoj je kao zemljišnoknjižni suvlasnici i posjednici upisani Ćorić (Pero) Mladen sa dijelom 1/4, Ćorić (Jozo) Ružica sa dijelom 1/2 i Brnjić (Pero) Snježana sa dijelom 1/4,

- k.č.br. 681/7 zv. "Podulica", u naravi voćnjak 2. klase, površine 156 m2, upisana u zk.ul.br. 269 k.o. Kuliješ, na kojoj je kao zemljišnoknjižni suvlasnici i posjednici upisani Ćorić (Pero) Mladen sa dijelom 1/4, Ćorić (Jozo) Ružica sa dijelom 1/2 i Brnjić (Pero) Snježana sa dijelom 1/4.

2. Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 03-27-532-1/2022
19. svibnja/maja 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.