65. RJEŠENJE broj 03-27-412-2/2022

Ovaj akt nije unešen na hrvatskom jeziku.

Na temelju člana 31. stav (2) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom Zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-1529-3/22 od 30.03.2022. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih Rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenica, broj 04/12-31-4313/16-671 od 28.03.2022. godine, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 313. sjednici, održanoj 28.04.2022. godine, donosi


RJEŠENJE
1. Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih Rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenica, broj 04/12-31-4313/16-671 od 28.03.2022. godine, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, i to na parceli označenoj kao:

- k.č. n.p. br. 592/5 zv. "Vjetrenice", livada V klase u površini od 450 m2, upisana u p.l. br. 11 k.o. Vranduk na ime Ahmetspahić (Rifeta) Ramiz sa 1/7 dijela i dr., a kojoj po starom premjeru odgovara parcela k.č. s.p. br. 797/6, istog naziva, kulture, klase i površine (nastala od k.č. s.p. br. 797/1), upisana u zk.ul.br. 979 k.o. Vranduk kao zemljišnoknjižno vlasništvo Vonder (r. Čerim) Besima - Behija sa 1/40 dijela i dr., a stvarno vlasništvo Ahmetspahić (r. Aličehajić, kći Derviša) Zećije iz Zenice sa 1/7 dijela, Ahmetspahić Ramiza (sin Rifeta) iz Zenice sa 1/7 dijela, Ahmetspahić Šefika (sin Rifeta) iz Zenice sa 1/7 dijela, Bešlagić (r. Ahmetspahić, kći Rifeta) Suade iz Tešnja sa 1/7 dijela, Čamdžić (r. Ahmetspahić, kći Rifeta) Asime iz Zenice sa 1/7 dijela, Čolaković (r. Ahmetspahić, kći Rifeta) Nihade iz Zenice sa 1/7 dijela i Jahić (r. Ahmetspahić, kći Rifeta) Šefike iz Zenice sa 1/7 dijela.

2. Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenica osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno eksproprisane nekretnine.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 03-27-412-2/2022
28. aprila/travnja 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.