56. RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Na temelju članka 71. stavak (5) Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13) i članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03 2/06 i 8/06) na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 312. sjednici, održanoj 21.04.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O IMENOVANJU NADZORNOG VIJEĆA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I.


Imenuje se Nadzorno vijeće Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u slijedećem sastavu:

1. Ludvig Letica, predsjednik,

2. Arif Velić, član,

3. Sanjin Musa, član.

II.


Nadzorno vijeće iz točke I. ovog rješenja imenuje se na razdoblje od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora, a najviše za još jedno mandatno razdoblje.

III.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 583/2022
21. travnja 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.