4. ZAKON o Gradu Orašje

Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJU ZAKONA O GRADU ORAŠJE

Proglašava se Zakon o Gradu Orašje, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 21.12.2021. godine i na sjednici Doma naroda od 17.2.2022. godine.

Broj 01-02-1-115-01/22
28. veljače 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, v. r.ZAKON
O GRADU ORAŠJE


Članak 1.
(Predmet Zakona)


U skladu s uvjetima iz članka 5. stavak 2. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/06 i 51/09) ovim zakonom uspostavlja se Grad Orašje, određuje njegov teritorij, propisuje svojstvo, tijela, način izbora gradskog vijeća i gradonačelnika, uređuje donošenje privremene statutarne odluke, donošenje statuta, raspisivanje izbora i druga pitanja od značaja za primjenu ovoga zakona.


Članak 2.
(Teritorij)


Teritorij Grada Orašje čine sva naseljena mjesta, koja su se prema evidenciji Federalnog zavoda za statistiku nalazila u okviru Općine Orašje na dan stupanja na snagu ovoga zakona.


Članak 3.
(Svojstvo)


Grad Orašje je jedinica lokalne samouprave i ima svojstvo pravne osobe.


Članak 4.
(Samoupravna tijela)


(1) Samoupravna tijela Grada Orašje su Gradsko vijeće i gradonačelnik.
(2) Samoupravna tijela Grada Orašje poslove iz svoje nadležnosti vrše sukladno ustavu, zakonu i Statutu Grada.
(3) Mandat vijećnika Gradskog vijeća i gradonačelnika je četiri godine.


Članak 5.
(Gradsko vijeće)


(1) Tijelo odlučivanja Grada Orašje je Gradsko vijeće.
(2) Broj članova Gradskog vijeća određuje se Statutom Grada sukladno zakonu.
(3) Gradsko vijeće Grada Orašje bira se demokratskim putem na neposrednim i tajnim izborima na području cijeloga grada.


Članak 6.
(Gradonačelnik)


(1) Izvršno tijelo Grada Orašje je gradonačelnik.
(2) Gradonačelnik Grada Orašje bira se u skladu sa Zakonom o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/08).


Članak 7.
(Statut)


(1) Grad Orašje ima Statut.
(2) Statutom Grada Orašje propisuje se i uređuje samoupravni djelokrug Grada, njegova obilježja, sjedište, javna priznanja, organizacija, ovlasti i način rada njegovih tijela, međusobni odnosi Gradskog vijeća i gradonačelnika, oblici neposrednog odlučivanja građana, suradnja s drugim jedinicama lokalne samouprave i druga pitanja od značaja za Grad.
(3) Statut Grada Orašje mora biti u skladu s Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavom Posavskog kantona i federalnim i kantonalnim zakonodavstvom.
(4) Statut Grada Orašje priprema i usvaja Gradsko vijeće dvotrećinskom većinom vijećnika Gradskog vijeća.


Članak 8.
(Pravno sljedništvo)


(1) Grad Orašje je pravni sljednik Općine Orašje i ima zakonom određene nadležnosti grada i preuzima nadležnosti, prava, obveze i imovinu općine čiji je pravni sljednik.
(2) Vijećnici Općinskog vijeća Orašje i načelnik Općine Orašje, izabrani na Općinskim izborima održanim 15. studenoga 2020. godine, stupanjem na snagu ovoga zakona, nastavljaju s radom kao vijećnici Gradskog vijeća i gradonačelnik Grada Orašje.
(3) Općinska tijela uprave i upravne organizacije, stručne i druge službe i druga općinska tijela, stupanjem na snagu ovoga zakona nastavljaju s radom kao tijela i službe Grada Orašje.
(4) Javna poduzeća i javne ustanove, čiji je utemeljitelj Općina, nastavljaju s radom kao javna poduzeća i ustanove Grada Orašje.


Članak 9.
(Privremena statutarna odluka)


Vijećnici izabrani na Općinskim izborima za Općinu Orašje održanim 2020. godine donijeti će Privremenu statutarnu odluku Grada Orašje u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga zakona, koja će važiti do donošenja Statuta Grada.


Članak 10.
(Stupanje na snagu)


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, v. r.


Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, v. r.