29. RJEŠENJE broj 03-27-545/2021

Ovaj akt nije unešen na hrvatskom jeziku.

Na osnovu člana 31. stav (2) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-2818-21/21 od 28.12.2021. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Službe za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove Općine Travnik, broj: 04-31-2-1373-5/20-89-89-5 od 10.12.2021. godine, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 303. sjednici, održanoj 17.02.2022. godine, donosi


RJEŠENJE
1. Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina prije potpuno eksproprisanih rješenjem Službe za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove Općine Travnik, broj: 04-31-2-1373-5/20-89-89-5 od 10.12.2021. godine, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, i to na parcelama:

- k.p. broj 1368/2, zv. "Putićevo", livada 1. klase u površini od 178 m2, upisana u p.l. broj 140 k.o. Putićevo, knjižni posjed "Vlašić" d.o.o. Travnik sa 1/1 dijela, a koja je identična sa k.č. broj 119/4, iste površine, upisana u zk.ul. broj 5 SP Putićevo kao Državno vlasništvo, pravo korištenja PD "Vlašić" d.o.o. Travnik sa 1/1 dijela,

- k.p. broj 1373/6, zv. "Putićevo", njiva 1. klase u površini od 1122 m2, upisana u p.l. broj 140 k.o. Putićevo, knjižni posjed "Vlašić" d.o.o. Travnik sa 1/1 dijela, a koja je identična sa k.č. broj 648/5, iste površine, upisana u zk.ul. broj 76 SP Putićevo kao Općenarodna imovina, pravo korištenja PD "Vlašić" d.o.o. Travnik sa 1/1 dijela,

- k.p. broj 1538/1, zv. "Putićevo", livada 2. klase u površini od 455 m2, upisana u p.l. broj 140 k.o. Putićevo, knjižni posjed "Vlašić" d.o.o. Travnik sa 1/1 dijela, a koja je identična sa k.č. broj 807/1, iste površine, upisana u zk. ul. broj 23 SP Ričice kao Državno vlasništvo, pravo korištenja PD "Vlašić" d.o.o. Travnik sa 1/1 dijela,

- k.p. broj 1538/4, zv. "Putićevo", livada 2. klase u površini od 2633 m2, upisana u p.l. broj 140 k.o. Putićevo, knjižni posjed "Vlašić" d.o.o. Travnik sa 1/1 dijela, a koja je identična sa k.č. broj 1538/4, iste površine, upisana u zk. ul. broj 4 NP Putićevo kao Državno vlasništvo, pravo korištenja PD "Vlašić" d.o.o. Travnik sa 1/1 dijela,

- k.p. broj 1538/5, zv. "Putićevo", livada 2. klase u površini od 775 m2, upisana u p.l. broj 140 k.o. Putićevo, knjižni posjed "Vlašić" d.o.o. Travnik sa 1/1 dijela, a koja je identična sa k.č. broj 1538/5, iste površine, upisana u zk. ul. broj 4 NP Putićevo kao Državno vlasništvo, pravo korištenja PD "Vlašić" d.o.o. Travnik sa 1/1 dijela,

- k.p. broj 1538/6, zv. "Putićevo", livada 2. klase u površini od 444 m2, upisana u p.l. broj 140 k.o. Putićevo, knjižni posjed "Vlašić" d.o.o. Travnik sa 1/1 dijela, a koja je identična sa k.č. broj 1538/6, iste površine, upisana u zk. ul. broj 4 NP Putićevo kao Državno vlasništvo, pravo korištenja PD "Vlašić" d.o.o. Travnik, sa 1/1 dijela,

- k.p. broj 1539/3, zv. "Putićevo", njiva 3. klase u površini od 12576 m2 i njiva u površini od 5134 m2, upisana u p.l. broj 140 k.o . Putićevo, knjižni posjed "Vlašić" d.o.o. Travnik sa 1/1 dijela, a koja je identična sa k.č. broj 809/1, iste površine, upisana u zk.ul. broj 23 SP Ričice kao Državno vlasništvo, pravo korištenja PD "Vlašić" d.o.o. Travnik sa 1/1 dijela,

- k.p. broj 1539/4, zv. "Putićevo", njiva 4. klase u površini od 549 m2, upisana u p.l. broj 140 k.o. Putićevo, knjižni posjed "Vlašić" d.o.o. Travnik sa 1/1 dijela, a koja je identična sa k.č. broj 813/1, iste površine, upisana u zk. ul. broj 23 SP Ričice kao Državno vlasništvo, pravo korištenja PD "Vlašić" d.o.o. Travnik sa 1/1 dijela,

- k.p. broj 1539/2, zv. "Putićevo", šuma 4. klase u površini od 1010 m2, upisana u p.l. broj 140 k.o. Putićevo, knjižni posjed "Vlašić" d.o.o. Travnik sa 1/1 dijela, a koja je identična sa k.č. broj 813/3, iste površine, upisana u zk. ul. broj 23 SP Ričice kao Državno vlasništvo, pravo korištenja PD "Vlašić" d.o.o. Travnik sa 1/1 dijela,

- k.p. broj 1541/2, zv. "Putićevo", šuma 5. klase u površini od 131 m2, upisana u p.l. broj 140 k.o. Putićevo, knjižni posjed "Vlašić" d.o.o. Travnik sa 1/1 dijela, a koja je identična sa k.č. broj 814, iste površine, upisana u zk. ul. broj 23 SP Ričice kao Državno vlasništvo, pravo korištenja PD "Vlašić" d.o.o. Travnik sa 1/1 dijela,

- k.p. broj 1542/8, zv. "Putićevo", njiva 2. klase u površini od 3851 m2, upisana u p.l. broj 140 k.o. Putićevo, knjižni posjed "Vlašić" d.o.o. Travnik sa 1/1 dijela, a koja je identična sa k.č. broj 807/5, iste površine, upisana u zk. ul. broj 23 SP Ričice kao Državno vlasništvo, pravo korištenja PD "Vlašić" d.o.o. Travnik sa 1/1 dijela,

- k.p. broj 1542/9, zv. "Putićevo", kanal u površini od 589 m2, upisana u p.l. broj 140 k.o. Putićevo, knjižni posjed "Vlašić" d.o.o. Travnik sa 1/1 dijela, a koja je identična sa k.č. broj 807/4, iste površine, upisana u zk. ul. broj 23 SP Ričice kao Državno vlasništvo, pravo korištenja PD "Vlašić" d.o.o. Travnik sa 1/1 dijela,

- k.p. broj 1563/2, zv. "Putićevo", livada 3. klase u površini od 2 m2, upisana u p.l. broj 140 k.o. Putićevo, knjižni posjed "Vlašić" d.o.o. Travnik sa 1/1 dijela, a koja je identična sa k.č. broj 582/2, iste površine, upisana u zk. ul. broj 23 SP Ričice kao Državno vlasništvo, pravo korištenja PD "Vlašić" d.o.o. Travnik sa 1/1 dijela,

- k.p. broj 1564/2, zv. "Putićevo", šuma 3. klase u površini od 22 m2, upisana u p.l. broj 140 k.o. Putićevo, knjižni posjed "Vlašić" d.o.o. Travnik sa 1/1 dijela, a koja je identična sa k.č. broj 582/3, iste površine, upisana u zk. ul. broj 23 SP Ričice kao Državno vlasništvo, pravo korištenja PD "Vlašić" d.o.o. Travnik sa 1/1 dijela,

- k.p. broj 1564/3, zv. "Putićevo", njiva 2. klase u površini od 11238 m2, upisana u p.l. broj 140 k.o. Putićevo, knjižni posjed "Vlašić" d.o.o. Travnik sa 1/1 dijela, a koja je identična sa k.č. broj 582/4, iste površine, upisana u zk. ul. broj 23 SP Ričice kao Državno vlasništvo, pravo korištenja PD "Vlašić" d.o.o. Travnik sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina, Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove Općine Travnik osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno eksproprisane nekretnine.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 03-27-545/2021
17. februara/veljače 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.