25. RJEŠENJE o imenovanju komisije za rashodovanje stalnih sredstava i sitnog inventara Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Ovaj akt nije unešen na hrvatskom jeziku.

Na osnovu člana 114. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), člana 69. Pravilnika o knjigovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 60/14) i člana 25. i 34. Pravilnika o popisu imovine i obaveza Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj 05-02-398/2021 od 08.06.2021. godine, sekretar Vlade Federacije Bosne i Hercegovine donosi


RJEŠENJE


O IMENOVANJU KOMISIJE ZA RASHODOVANJE STALNIH SREDSTAVA I SITNOG INVENTARA GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

1. Imenuje se Komisija za rashodovanje stalnih sredstava i sitnog inventara u Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u sastavu:

1. Bojan Sabljić, predsjednik

2. Amira Sabljica, član

3. Mirela Eljšan, član

2. Zadatak Komisije je da uništi stalna materijalna sredstva i sitni inventar koja su rashodovana zbog nemogućnosti korištenja u obavljanju djelatnosti, neispravnosti, dotrajalosti, neekonomičnosti opravke, kao i tehnološke prevaziđenosti, a prema listama stalnih materijalnih sredstava i sitnog inventara za rashodovanje u skladu sa Odlukom o rashodovanju stalnih sredstava i sitnog inventara, broj 08-02-393/2021-2 od 08.02.2022. godine, o čemu će se sačiniti Zapisnik.

3. Nakon izvršenog zadatka Komisija za rashodovanje stalnih sredstava i sitnog inventara je dužna dostaviti Izvještaj o radu sekretaru Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

4. Za rad i angažovanje članova Komisije na navedenim poslovima isplatit će se novčana naknada u skladu sa čl. 8. i 9. stav 5. Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

5. Visina naknade odredit će se posebnim rješenjem.

6. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 08-30-69/2022
08. februara/veljače 2022. godine
Sarajevo


Sekretar Vlade
Mr. sc. Edita Kalajdžić, s. r.