18. RJEŠENJE broj 03-27-1250/2021

Ovaj akt nije unešen na hrvatskom jeziku.

Na osnovu člana 31. stav (2) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-2901-13/19 od 19.10.2021. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Grada Mostara putem Odjela za finansije i nekretnine, broj UPI-05/2-33-2192/19-46 od 28.06.2021. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 299. sjednici, održanoj 20.01.2022. godine, donosi


RJEŠENJE

1. Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Grada Mostara putem Odjela za finansije i nekretnine, broj UPI-05/2-33-2192/19-46 od 28.06.2021. godine, i to na parceli:

k.č. br. 439/4, zv. "Njiva", površine 456 m2, nastala cijepanjem od k.č. br. 439/1, upisana u zk. ul. br. 403 EL, k.o. Kosor, s upisanim pravom suvlasništva Marić rođ. Bjelica udv. Četka Gospava sa 2/7 dijela, Marić (Gojka) Neđo sa 4/7 dijela, Kapor Danilo sa 1/28 dijela, Kapor Vlado sa 1/28 dijela, Zubčić rođ. Kapor Branka sa 1/28 dijela, Kalafatić Miroslav sa 1/84 dijela, Kalafatić Krešimir sa 1/84 dijela i Kalafatić Siniša sa 1/28 dijela, što odgovara novoj k.č. br. 855/5, u površini od 456 m2, u katastarskom operatu označena kao njiva 5. klase, k.o. Kosor, nastala cijepanjem od k.č. br. 855/1, upisana u p.l. 150, posjednika Marić (Gojka) Neđo, a stvarno vlasništvo i posjed Ege Zorica rođ. Marić, kći Nedeljka zv. Neđo i Marić Zoran, sin Nedeljka zv. Neđo sa po 1/2 dijela.

2. Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Grad Mostar putem Odjela za financije i nekretnine osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno eksproprisane nekretnine.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 03-27-1250/2021
20. januara/siječnja 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.

Hvala što ste naš pretplatnik. Koristite pogodnosti koje dobijate pretplatom.