14. sjednica Vlade FBiH

 • 21.09.2023.
 • 14. sjednica Vlade FBiH

  Prihvaćena Strategija zapošljavanja u Federaciji BiH za period 2023-2030.

  Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike prihvatila Strategiju zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine (2023-2030), koja će biti upućena Parlamentu Federacije BiH radi razmatranja i usvajanja.

  Kako je navedeno u pregledu ovog dokumenta, Strategija zapošljavanja je ambiciozna i akcijski orijentisana platforma koja postavlja glavne reforme i mjere koje će se provoditi u Federaciji u području zapošljavanja u periodu 2023- 2030. godina.

  Tim povodom federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić pojasnio je važnost ovog dokumenta za Federaciju BiH.

  - Zašto nam je važna Strategija zapošljavanja? Zato što je ova strategija ključni, temeljni dokument na kojem će se temeljiti programi i politike zapošljavanja u Federaciji za sljedećih sedam godina.

  Kroz ovu strategiju nastojat ćemo ispuniti četiri uža strateška cilja kojima je krajnji ishod povećanje lične zapošljivosti. Putem dodatne profesionalne edukacije i prekvalifikacije nastojat ćemo uskladiti znanja i potrebne vještine sa zahtjevima tržišta rada kako bi svi imali priliku tražiti posao ovdje, a ne preko granice, čak i kad su obrazovanjem ospsobljeni za jedan posao, a na tržištu izražene potrebe za drugim zanimanjima.

  Brzim programima prekvalifikacije predviđenim kroz programe i mjere aktivnih politika zapošljavanja nastojat ćemo prevazići taj jaz između ponude i potražnje na tržištu rada.

  Jedan od važnih ciljeva ove strategije je i omogućiti uključivanje osoba u nepovoljnom položaju na tržište rada kroz efektivnije aktivne politike tržišta rada.

  Ovdje je jako važno spomenuti da smo mi već, u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada pokrenuli aktivnosti na provođenju Garancije za mlade, novog modela zapošljavanja za tzv. NEET generaciju - mlade do 30 godina koji nemaju zaposlenje, a i nisu više u sistemu obrazovanja. Sa UN WOMEN radimo na realizaciji preporuka Osnovne studije za ekonomiju brige koja prepoznaje visoku neaktivnost žena na tržištu rada i to zbog obaveza koje spadaju u kategoriju poslova brige, odnosno neplaćenih poslova u porodici i domaćinstvu.

  Ova strategija upravo nam daje polazište za provođenje programa aktivnih mjera zapošljavanja tih kategorija u društvu i to putem programa i politika koje ćemo zasnivati na Strategiji. To će doprinijeti većoj zapošljivosti i ujedno smanjenju siromaštva, odlaska mladih i, nadamo se, dugoročno oporavku društva – izjavio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

  Proces pripreme Strategije zapošljavanja odvijao se kroz horizontalnu i vertikalnu koordinaciju nadležnih institucija u sferi politike zapošljavanja. Horizontalna koordinacija i usklađivanje se odnosi na koordinaciju odgovornosti i procesa institucija, kao i usklađivanje strateških dokumenata, odnosno usklađivanje Strategije zapošljavanja sa Strategijom razvoja Federacije BiH (2021-2027) i sektorskih strategija na istom nivou upravljanja u Federaciji, kantonima i jedinicama lokalne samouprave, prema zajedničkim razvojnim ciljevima.

  Također, Strategija zapošljavanja je izrađena i u skladu s glavnim međunarodnim dokumentima koji su relevantni za Federaciju u području politike zapošljavanja. Izrada Strategije zapošljavanja u Federaciji BiH (2023-2030) predviđena je i Programom rada Vlade FBiH s ciljem unaprjeđenja oblasti zapošljavanja u Federaciji.  Kako je obrazloženo, dokument se sastoji iz tri dijela. U prvom dijelu govori se o situaciji na tržištu rada u FBiH, u drugom dijelu se razrađuju utvrđene opcije politike usmjerene na saniranje izazova u sferi zapošljavanja, a u trećem dijelu govori se o operativnim aspektima koji se odnose na provedbu politike zapošljavanja.

  Opći cilj dokumenta je promovirati mogućnost dostojanstvenog rada za sve koji žive u FBiH. Vizija u osnovi ovog cilja je inkluzivno tržište Federacije BiH koje svima daje priliku da realizuju svoj potencijal i povećaju životni standard. Na današnjoj sjednici utvrđen je i Prijedlog odluke o usvajanju Strategije zapošljavanja u Federaciji BiH (2023-2030).

  Odobreno skoro četiri miliona KM za uvezivanje staža radnika rudnika

  Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela Odluku o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje za uvezivanje radnog staža radnicima zavisnih društava - rudnici uglja u Koncernu EPBiH. Ovom odlukom za uvezivanje radnog staža za neuplaćene doprinose za PIO/MIO za 101 radnika koji su stekli uslove za penzionisanje odobrava se ukupno 3.963.355,79 KM.

  Od ukupnog iznosa Rudniku uglja Kreka d.o.o. Tuzla odobrava se iznos od 1.005.265,83 KM za 32 radnika, rudnicima mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj 989.611,72 KM za 27 radnika, Breza d.o.o. Breza 427.081,45 KM za osam radnika, te Zenica d.o.o. Zenica 1.541.396,79 KM za 34 radnika. Ova sredstva isplatit će se iz sredstava zavisnih društava-rudnika uglja u Koncernu EPBiH.

  Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, zavisna društva - rudnici uglja u Koncernu EPBiH, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje i Porezna uprava FBiH zaduženi su za realizaciju ove odluke.

  Kako je, između ostalog, navedeno u obrazloženju donošenje i realizacija ove odluke potrebna je kako bi se omogućio nastavak procesa restrukturiranja zavisnih društava rudnika uglja.

  Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH

  Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH i u skraćenom postupku uputila ga u parlamentarnu proceduru.

  Obrazloženo je da je cilj predloženih izmjena i dopune ovog zakona otklanjanje prepreka u povedbi odluka o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava i omogućavanje privrednim društvima da u roku od dodatne četiri godine, odnosno do 31.12.2027. godine, izvrše sve aktivnosti koje se odnose na primjenu ovog zakona. Također cilj je i da se drugim privrednim društvima koja posluju sa poteškoćama omogući da u roku do 30.6.2026. godine  mogu podnijeti zahtjeve za odobravanje postupka finansijske konsolidacije.

  Predloženom dopunom definira se da se u ovaj zakon uključe i privredna društva čija je osnovna djelatnost eksploatacija mineralnih sirovina. Ovom dopunom realizirale bi se aktivnosti u skladu sa zaključcima Vlade FBiH od 12. januara i 11. maja ove godine. Kako je obrazloženo, zaključci su doneseni usvajanjem Izvještaja Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o monitoringu nad privrednim društvima iz oblasti rudarstva u FBiH za 2021. godinu - Rudnici u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i RMU Banovići d.d. Banovići.

  Predložene izmjene Zakona odnose se na rokove. Njima se precizira da finansijska konsolidacija društva sa većinskim učešćem državnog kapitala može obuhvatiti dugovanja nastala zaključno do 31.12.2021. godine, umjesto sadašnjeg roka do 31.12.2019. godine. Nadalje, predloženo je da zahtjev za finansijsku konsolidaciju odgovorno lice u privrednom društvu sa većinskim učešćem državnog kapitala, može podnijeti do 30.6.2026. godine, umjesto 31.12.2022. godine kako je to predviđeno sadašnjim Zakonom.

  Također, Prijedlog zakona obuhvata i izmjenu da postupak finansijske konsolidacije ne može trajati duže od 31.12.2027. godine, umjesto sadašnjeg roka do 31.12.2023. godine. Definirano je i da postupak finansijske konsolidacije društva sa učešćem državnog kapitala i društva sa 100 posto učešćem privatnog kapitala može obuhvatiti dugovanja nastala zaključno do 31.12.2021. godine umjesto do 31.12.2019. godine.

  Usvojen Program utroška sredstava: Za projekte razvoja, poduzetništva i obrta 200.000 KM iz Budžeta FBiH

  Vlada Federacije BiH, na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera neprofitnim organizacijama - udruženjima građana, Obrtničkoj komori FBiH, komorama kantona i obrazovnim institucijama, utvrđenog ovom ministarstvu Federalnim budžetom za 2023. godinu.

  Za realizaciju ovog programa osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 320.000 KM, od čega je  200.000 KM iz Budžeta FBiH, a 120.000 su donatorska sredstva. Ova sredstva isplatit će se korisnicima kao bespovratna (grant) sredstva po projektima.

  Za provedbu projekta „Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta“ čija ukupna vrijednost iznosi 270.000 KM raspodjeljuje se 150.000 KM iz Budžeta FBiH, a dodatnih 120.000 KM donatorskih sredstava osigurano je na osnovu sporazuma između Federalnog ministarstva i UNDP-a. Svrha ovog projekta je poticanje uspostavljanja novih i osnaživanje postojećih usluga poslovne podrške usmjerene prvenstveno na start-up kompanije i mlade poduzetnike u oblasti digitalizacije poslovnih procesa, razvoja poslovanja, unapređenja konkurentnosti i uvođenja inovativnih poslovnih modela.

  Korisnici će biti poduzetničke potporne institucije sa područja Federacije BiH koje imaju minimalno jednog stalno zaposlenog i registrirane su najkasnije do 31.12.2020. godine. To su poduzetnički inkubatori, tehnološki parkovi, akceleratori, poduzetnički centri, klasteri i razvojne agencije, udruženja poduzetnika i obrtnika, te komore. Sredstva će biti dodijeljena putem javnog konkursa, čiji rezultati će biti objavljeni u Službenim novinama BiH i na web stranici Ministarstva. Sredstva će biti dodijeljena u skladu s kriterijima utvrđenim ovom odlukom, javnim konkursom i Pravilnikom o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede.

  Obrazloženo je da je razlog donošenja ove odluke poticanje udruženja poduzetnika i obrtnika, komora i poduzetničkih potpornih institucija na uspostavu novih ili osnaživanje postojećih linija poslovne podrške usmjerene ka malim i srednjim preduzećima (MSP), sa posebnim fokusom na start-up kompanije i mlade poduzetnike. Iz Ministarstva su precizirali da ovaj projekt istovremeno stimulira izgradnju društva znanja i osposobljavanje kadrova potrebnih modernoj privredi.

  Drugi projekt na koji se odnosi Program utroška sredstava koji je usvojen današnjom Odlukom Vlade je „Podrška organizaciji sajmova“, za čiju realizaciju se iz ovogodišnjeg federalnog budžeta raspodjeljuju sredstva u iznosu od 50.000 KM.

  Informacije o aktivnostima izdavanja energetskih dozvola za izgradnju FNE „Zvizdan“ i „Stolac Solar 01“

  Vlada FBiH je na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije usvojila informacije o aktivnostima u postupku izdavanja energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „Zvizdan“ privrednog društva MET Consulting d.o.o. Široki Brijeg, na lokalitetu Cerno u Ljubuškom, te energetskih dozvola za izgradnju 22 fotonaponske elektrane „Stolac Solar 01“ investitora Aurora Solar d.o.o. Stolac.

  Zaključcima je data prethodna saglasnost ovom ministarstvu u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „Zvizdan“, instalisane nazivne snage 28,5 MW, odobrene snage priključenja 28,5 MW, planirane godišnje proizvodnje električne energije od 46,683 GWh.

  Također, date su prethodne saglasnosti ovom ministarstvu u postupku izdavanja energetskih dozvola za izgradnju 22 fotonaponske elektrane „Stolac Solar 01“, od kojih je 20 odobrene snage priključenja 4,95 MW i planirane godišnje proizvodnje električne energije od 9,7 GWh, a po jedna odobrene snage priključenja 2,58 MW i planirane godišnje proizvodnje električne energije od 4,91 GWh, te odobrene snage priključenja 3,22 MW i planirane godišnje proizvodnje električne energije od 6,2 GWh. Izgradnja ovih fotonaponskih elektrana planirana je na lokalitetu katastarske općine Stolac.

  Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industije zaključkom je zaduženo da pristupi aktivnostima propisanim Uredbom o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanja energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja, na izdavanju ovih energetskih dozvola.

  Za vrhunske sportske rezultate iz Federacije BiH nagrade u ukupnom iznosu od 723.000 KM

  Vlada Federacije BiH danas je, a na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta, donijela 72 odluke o dodjeli nagrada sportistima i sportiskinjama, njihovim trenerima, te sportskim klubovima iz Federacije Bosne i Hercegovine za vrhunske rezultate ostvarene na domaćim i međunarodnim takmičenjima u ukupnom iznosu od 723.000 KM.

  Riječ je o prvom dijelu nagrada iz ovogodišnjeg Budžeta FBiH.

  Ministarstvo je ove odluke o dodjeli nagrada predložilo na osnovu Uredbe o određivanju kriterija za dodjelu nagrada sportistima, sportskim djelatnicima i sportskim udruženjima iz Federacije BiH za ostvarene vrhunske sportske rezultate na međunarodnim takmičenjima.

  Odluke, zaključci i informacije

  Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta donijela Odluku o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, kojom se za prvih 38 sa Potencijalne rang liste odobrava iznos od 357.765 KM za finansiranje programa i projekata iz oblasti - Promovisanje tehničke kulture.

  Na prijedlog Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova donesena je Odluka o utvrđivanju cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista, koji se vode i izdaju u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama.

  Na prijedlog federalnog premijera Vlada je prihvatila Informaciju o 5. krugu evaluacije koju provodi Komitet eksperata za procjenu mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL).

  Na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine prihvaćene su informacije o Direktnim stranim ulaganjima u Federaciji BiH i poslovanju slobodnih zona u FBiH za period 1.1.-31.12.2022. godine, te usvojena Informacija o registriranim predstavništvima stranih lica u FBiH (stanje 30.6.2023. godine).

  Usvojena je i Informacija Federalnog ministarstva prostornog uređenja o implementaciji aktivnosti na realizaciji Operativnog plana za poboljšanje energijske efikasnosti u institucijama FBiH za period august 2022. - septembar 2023.

  Vlada FBiH se upoznala i sa Informacijom Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o potrebi izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade s ciljem realizacije aktivnosti organizacija centralne manifestacije obilježavanja „Dječije nedjelje“ u FBiH za 2023. godinu. Vlada je odobrila pokretanje procedure odobravanja izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve u ukupnom iznosu od 15.000 KM, u svrhu realizacije centralne manifestacije Programa obilježavanja „Dječije nedjelje“ u Federaciji BiH za ovu godinu.

  Vlada FBiH donijela je Odluku o neposrednom sazivanju 27. Skupštine dioničara Privrednog društva Pretis d.d. Vogošća, te utvrdila tekst obavještenja o neposrednom sazivanju ove skupštine.

  Danas je usvojen i Plan povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2023. godinu Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

  Kadrovska rješenja

  Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije data je prethodna saglasnost Skupštini Privrednog društva UNIS Ginex d.d. Goražde za imenovanje Ferida Buljubašića i Ahmeta Sejdića za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora uime državnog kapitala do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca. Ranije su date prethodne saglasnosti Skupštini o prestanku važenja prethodne odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora, te za razrješenje člana Nadzornog odbora uime državnog kapitala, radi gubitka povjerenja dioničara. Utvrđen je i tekst zahtjeva za sazivanje (vanredne) Skupštine ovog privrednog društva.

  Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, data je prethodna saglasnost za privremeno imenovanje Benjamina Mešaka, Adnana Mahmutovića, Vlade Džoića, Žana Matića i Adila Halilovića za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora JP Međunardni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo najduže do tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure. Prethodno je data prethodna saglasnost za razrješenje dosadašnjih članova ovog nadzornog odbora, prije isteka mandata.

  Na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta Vlada je donijela Rješenje kojim se za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora JP Filmski centar Sarajevo d.o.o. imenuju Ante Batarilo (predsjednik), Damir Šagolj i Timka Grin (članovi), do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca. Prethodno je doneseno Rješenje o razrješenju dosadašnjih vršioca dužnosti predsjednika i članova ovog nadzornog odbora.

  Vlada Federacije BiH dala je prethodnu saglasnost za imenovanje Ivane Tomović, Slobodana Kadijevića, Tomislava Galića, Damira Dinarevića, Želimira Bukarića i Asmire Hujdurović-Ibrišimović za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice FBiH d.o.o Sarajevo, na period do tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure. Prije toga data je prethodna saglasnost za razrješenje dosadašnjih članova ovog nadzornog odbora, prije isteka mandata.

  Na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma data je saglasnost na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša FBiH o imenovanju Marijana Klaića za v.d. direktora ovog fonda. Prethodno je data saglasnost na Odluku Upravnog odbora Fonda o razrješenju dužnosti dosadašnjeg direktora Fonda.

  Također, data je prethodna saglasnost Skupštini privrednog društva Feroelektro d.d. Sarajevo za imenovanje Faruka Šahinagića i Adema Festića za vršiloce dužnosti članova Nadzornog odbora Društva uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca. Data je i prethodna saglasnost Skupštini za razrješenje dosadašnjih članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva uime državnog kapitala, radi gubitka povjerenja dioničara, te je utvrđen i tekst zahtjeva za sazivanje Skupštine Privrednog društva Feroelektro d.d. Sarajevo.

  Vlada FBiH dala je prethodnu saglasnost Nadzornom odboru za imenovanje Amela Kovačevića, Erdala Islamagića, Damira Čauša, Muamera Durića, Anise Lojo Bajrić, Saše Palinića i Semira Ibrahimovića za vršioce dužnosti članova Uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci. Donesen je i Odluka o davanju prethodnu saglasnost Nadzornom odboru za razrješenje dužnosti dosadašnjih članova Uprave ovog dioničkog društva uime državnog kapitala, prije isteka mandata.

  Izmjenom i dopunom Rješenja u Radnu grupu za izradu kriterija za dodjelu grant sredstava i praćenje realizaciji budžetske podrške Evropske unije za energetske potrebe u FBiH za člana je imenovana Jasmina Katica (Federalno ministarstvo prostornog uređenja).