13. RJEŠENJE broj 03-27-1224/2021

Ovaj akt nije unešen na hrvatskom jeziku.

Na temelju članka 31. stavak (2) Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-4367-6/20 od 24.09.2021. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Grada Mostara putem Odjela za finansije i nekretnine, broj UPI-05/2-33-2192/19-87 od 13.05.2020. godine, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 298. sjednici, održanoj 12.01.2022. godine, donosi


RJEŠENJE

1. Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Grada Mostara putem Odjela za finansije i nekretnine prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj UP1-05/2-33-2192/19-87 od 13.05.2020. godine, i to na parceli:

stara k.č. br. 45/6, u površini od 1911 m2, k.o. Kosor, nastala spajanjem k.č. br. 48/4, k.č. br. 47/3, k.č. br. 47/4, k.č.br. 45/5 sa k.č. br. 45/6 i promjenom oblika i površine k.č. br. 48/3 i k.č. br. 44/2, a sve upisane u zk.ul. br. 475 EL, u zemljišnim knjigama upisano državno vlasništvo sa pravom korištenja u korist Državnog sekretarijata za poslove narodne odbrane u Beogradu sa 1/1 dijela, što odgovara dijelu nove k.č. br. 1046/4, k.o. Kosor, nastala cijepanjem od k.č. br. 1046/2, upisana u p.l. 80, posjednika Državni sekretarijat za narodnu odbranu sa 1/1 dijela, a stvarno vlasništvo Države Bosne i Hercegovine sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Grad Mostar putem Odjela za finansije i nekretnine osigurati će sve dokaze o stanju i vrijednosti tih nekretnina.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 03-27-1224/2021
12. siječnja/januara 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.