10. RJEŠENJE broj 03-27-1136-3/2021

Na temelju članka 31. stavak (2) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-2894-8/19 od 24.09.2021. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Grada Mostara putem Odjela za finansije i nekretnine, broj UPI-05/2-33-2192/19-30 od 15.07.2019. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 298. sjednici, održanoj 12.01.2022. godine, donosi


RJEŠENJE

1. Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Grada Mostara putem Odjela za finansije i nekretnine, broj UPI-05/2-33-2192/19-30 od 15.07.2019. godine, i to na parceli:

k.č. br. 164/2 (nova k.č. br. 418/2), nastala cijepanjem od k.č. br. 164 (nova k.č. br. 418), u površini od 925 m2, upisana u zk. ul. br. 540 k.o. Kosor, i p.l. 158 k.o. Kosor, zemljišno-knjižno vlasništvo Memić rođ. Drljević Džefa sa 1/3 dijela i još 4 upisana suvlasnika, dok je kao posjednik upisan Memić (Alije) Hajro sa 1/1 dijela, a stvarno vlasništvo Memić Senad sa 1/2 dijela i Đuliman Senada sa 1/2 dijela.

2. Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Grad Mostar putem Odjela za financije i nekretnine osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno eksproprisane nekretnine.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 03-27-1136-3/2021
12. siječnja/januara 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.