HRONOLOŠKI REGISTAR ZAKONA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2021. GODINI

 

«Službene novine Federacije BiH», broj 4/21 /19.1.2021./

 1. BUDŽET Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (bosanski jezik)
  PRORAČUN Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (hrvatski jezik)
  Član 1 BS | HR
  Prihodi (prihodi, primici i financiranje) BS | HR
  Rashodi – opća BS | HR
  Rashodi –posebna BS | HR
  Član 4 BS | HR
 2. BUDŽET Ferk-a za 2021. godinu (bosanski jezik)
  PRORAČUN Ferk-a za 2021. godinu (hrvatski jezik)
 3. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjem platnom prometu (hrvatski jezik)
 4. ZAKON o izmjeni Zakona o doprinosima (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjeni Zakona o doprinosima (hrvatski jezik)
 5. ZAKON o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (bosanski jezik)
  ZAKON o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 7/21 /27.1.2021./
 6. ZAKON o Registru finansijskih izvještaja (bosanski jezik)
  ZAKON o Registru financijskih izvještaja (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 11/21 /10.2.2021./
 7. ZAKON o dopunama Zakona o vanparničnom postupku (bosanski jezik)
  ZAKON o dopunama Zakona o vanparničnom postupku (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 15/21 /24.2.2021./
 8. ZAKON o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 9. ZAKON o zaštiti okoliša (bosanski jezik)
  ZAKON o zaštiti okoliša (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 24/21 /26.3.2021./
 10. ZAKON o Јedinstvenom registru taksi i naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o Jedinstvenom registru pristojbi i naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 48/21 /18.6.2021./
 11. ZAKON o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama Zakona o financijskom konsolidiranju gospodarskih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 12. ZAKON o izmjenama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (hrvatski jezik)
 13. ZAKON o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 49/21 /23.6.2021./
 14. ZAKON o mirnom rješavanju radnih sporova (bosanski jezik)
  ZAKON o mirnom rješavanju radnih sporova (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 53/21 /7.7.2021./
 15. ZAKON o stečaju (bosanski jezik)
  ZAKON o stečaju (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 55/21 /14.7.2021./
 16. ZAKON o infrastrukturi prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o infrastrukturi prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)  
  «Službene novine Federacije BiH», broj 75/21 /22.9.2021./
 17. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o gospodarskim društvima (hrvatski jezik)
 18. ZAKON o dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici (bosanski jezik)
  ZAKON o dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji (hrvatski jezik)
 19. ZAKON o posredovanju u prometu nekretnina (bosanski jezik)
  ZAKON o posredovanju u prometu nekretnina (hrvatski jezik)
 20. ZAKON o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 21. ZAKON o roditeljima njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o roditeljima njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 82/21 /13.10.2021./
 22. ZAKON o izmjenama Zakona o poljoprivredi (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama Zakona o poljoprivredi (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 85/21 /22.10.2021./
 23. ZAKON o izmjeni i dopuni Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjeni i dopuni Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 24. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 25. ZAKON o dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 90/21 /10.11.2021./
 26. ZAKON o izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 92/21 /17.11.2021./
 27. ZAKON o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 96/21 /1.12.2021./
 28. ZAKON o izmjenama i dopuni Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopuni Zakona o Jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 103/21 /22.12.2021./
 29. ZAKON o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca (bosanski jezik)
  ZAKON o reprezentativnosti sindikata i udruga poslodavaca (hrvatski jezik)
 30. ZAKON o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju tražbina građana u postupku privatizacije (hrvatski jezik)
 31. ZAKON o izmjenama i dopuni Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopuni Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 32. ZAKON o izmjeni Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjeni Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (hrvatski jezik)
 33. ZAKON o izmjeni zakona o osiguranju (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjeni zakona o osiguranju ( hrvatski jezik)
 34. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite (hrvatski jezik)
  Službene novine Federacije BiH», broj 105/21 /29.12.2021./
 35. ZAKON o dopuni Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata (bosanski jezik)
  ZAKON o dopuni Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacijskih objekata (hrvatski jezik)