ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O DOPRINOSIMA

 


Članak 1.

 


U Zakonu o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18 i 99/19) u članku 20a. riječi: "60 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona." zamjenjuju se riječima: "do 31. prosinca 2022.".

 


Članak 2.

 


Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 


Mirsad Zaimović

 


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 


Tomislav Martinović