ZAKON
O REGISTRU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

 


POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE

 


Članak 1.

 


(Predmet Zakona)

 


Ovim Zakonom uređuju se uspostava, sadržaj i vođenje Registra financijskih izvještaja (u daljnjem tekstu: Registar), te zaštita i čuvanje dokumentacije i podataka iz Registra.

 


Članak 2.

 


(Registar)

 


(1) Registar je središnji izvor informacija o uspješnosti poslovanja i financijskom položaju pravnih osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), obveznika predaje financijskih izvještaja Financijsko-informatičkoj agenciji (u daljnjem tekstu: FIA).
(2) Registar uspostavlja i vodi FIA.
(3) Registar djeluje pod nazivom "Registar financijskih izvještaja".

 


Članak 3.

 


(Ovlasti i odgovornosti)

 


(1) FIA je ovlaštena prikupljati, evidentirati, obrađivati, arhivirati i javno objavljivati financijske izvještaje i podatke iz financijskih izvještaja sukladno propisom o računovodstvu i reviziji, ustupati pravo na korištenje podataka iz tih izvještaja, kao i upravljati bazama podataka i osiguravati zaštitu baza podataka i dokumenata koji su arhivirani.
(2) FIA je odgovorna za obradu podataka, te za vjerodostojnost zaprimljenih podataka i dokumenata koji se evidentiraju u Registru, kao i za ustupanje prava na korištenje i za javnu objavu podataka iz tih izvještaja.
(3) FIA je dužna čuvati financijske izvještaje, godišnji izvještaj o poslovanju, izvještaj revizora o reviziji financijskih izvještaja, elektroničke zapise i drugu dokumentaciju deset godina od dana njihovog zaprimanja.


Članak 4.

 


(Korisnici podataka)

 


Korisnici podataka iz Registra su: federalni, kantonalni i organi jedinica lokalne samouprave, statistika, poslovne banke, porezna uprava, burze, gospodarske komore, regulatori na financijskom tržištu, pravne i fizičke osobe i drugi korisnici, sukladno zakonu.

 


POGLAVLJE II. USPOSTAVA I VOĐENJE REGISTRA

 


Članak 5.

 


(Uspostava registra obveznika predaje financijskih izvještaja)

 


(1) FIA uspostavlja registar obveznika predaje financijskih izvještaja preuzimanjem podataka upisanih u sudski registar, registar Federalnog ministarstva pravde i registar Federalnog ministarstva financija - Porezne uprave (u daljnjem tekstu: Porezna uprava).
(2) FIA je ovlaštena da kontinuirano preuzima podatke iz registra Porezne uprave.
(3) Registar sadrži: financijske izvještaje, statističke izvještaje i dokumente uz financijske izvještaje iz članka 8. stavka (2) ovoga Zakona.
(4) Registar obveznika predaje financijskih izvještaja ažurira se upisima i promjenama upisa podataka provedenim tijekom godine u registrima iz stavka (1) ovoga članka.
(5) Subjekti iz stavka (1) ovoga članka dužni su Registru dostavljati podatke o promjenama koje su nastale do isteka poslovne godine za koju se podnose financijski izvještaji, a koji se upisuju u registre za koje su ti subjekti nadležni najkasnije do isteka roka za predaju financijskih izvještaja.

 


Članak 6.

 


(Sadržaj i vođenje Registra)

 


(1) Registar se vodi u elektroničkom obliku.
(2) U okviru Registra vodi se posebna baza podataka za statističke i druge potrebe.
(3) Na temelju podataka iz stavka (2) ovoga članka i zbirnih podataka iz članka 12. stavak (4) ovoga Zakona, podataka iz drugih registara i evidencija koje vodi FIA, kao i podataka koje joj dostavljaju drugi nadležni organi i zainteresirani korisnici usluga, FIA, u okviru Registra, vodi bazu podataka o bonitetu.
(4) Podaci u Registru vode se u cilju osiguravanja pouzdanih informacija korisnicima radi sagledavanja gospodarskih kretanja u Federaciji, analize financijskog položaja i uspješnosti poslovanja pravnih osoba i procjene rizika poslovanja.
(5) FIA propisuje postupak zaprimanja dokumentacije u Registar, provjeru potpunosti i točnosti dokumentacije i način vođenja Registra.
(6) FIA propisuje metodologiju za ocjenu boniteta obveznika i druge postupke od značaja za uspostavljanje i funkcioniranje registra o bonitetu iz stavka (3) ovoga članka.

 


Članak 7.

 


(Predaja financijskih izvještaja i posebnih izvještaja sačinjenih prema zahtjevu Federalnog zavoda za statistiku)

 


(1) Financijski izvještaji se u Registar predaju u rokovima, obliku i na način utvrđen propisima koji uređuju oblasti računovodstva i revizije i drugim propisima kojima se uređuju pitanja od značaja za uspostavljanje i funkcioniranje sustava knjigovodstva, računovodstva i financijskog izvještavanja u Federaciji. Zajedno s financijskim izvještajima predaju se i posebni izvještaji sačinjeni prema zahtjevu Federalnog zavoda za statistiku.
(2) Financijski izvještaji i drugi dokumenti u Registar se obvezno dostavljaju elektroničkim putem i na papiru i moraju biti ovjereni i potpisani sukladno propisima koji uređuju oblasti računovodstva i revizije.
(3) Sukladno propisu koji uređuje računovodstvo i reviziju, obveznik predaje financijskih izvještaja dužan je, radi obrade, unosa u Registar i javne objave, dostaviti FIA-i: godišnje financijske izvještaje, godišnji izvještaj o poslovanju te revizorski izvještaj ako njegovi godišnji financijski izvještaji podliježu reviziji sukladno propisima koji uređuju oblasti računovodstva i revizije, konsolidirane financijske izvještaje i konsolidirani godišnji izvještaj o poslovanju ako je dužan sastavljati sukladno propisima koji uređuju oblasti računovodstva i revizije, zajedno s revizorskim izvještajem.
(4) Obveznik predaje financijskih izvještaja kod kojeg je tijekom poslovne godine nastala statusna promjena, odnosno promjena pravne forme, kao i obveznik predaje financijskih izvještaja nad kojim je otvoren stečajni ili likvidacijski postupak, osim godišnjih financijskih izvještaja, u Registar podnosi i financijske izvještaje sačinjene na dan statusne promjene, odnosno promjene pravne forme, odnosno na dan otvaranja i zaključenja stečajnog ili likvidacijskog postupka.
(5) Pravne osobe koje imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske godine dužne su, za statističke i druge potrebe, u Registar predati Bilancu stanja, Račun dobiti i gubitka i posebne izvještaje sačinjene prema zahtjevu Federalnog zavoda za statistiku, za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj, najkasnije do posljednjeg dana veljače tekuće godine za prethodnu godinu.
(6) Svake godine, do kraja siječnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu, Federalno ministarstvo financija (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na svojoj internetskoj stranici objavljuje upute za predaju financijskih izvještaja i posebnih izvještaja sačinjenih prema zahtjevu Federalnog zavoda za statistiku.


Članak 8.

 


(Dokumenti uz financijske izvještaje)

 


(1) Financijski izvještaji i dokumenti uz financijske izvještaje u Registru se evidentiraju na dan predaje.
(2) Dokumenti uz financijske izvještaje koji se predaju u Registar u rokovima utvrđenim u propisu o računovodstvu i reviziji su:
a) bilješke uz financijske izvještaje i konsolidirane financijske izvještaje,
b) odluka ili drugi odgovarajući akt nadležnog organa o usvajanju godišnjeg financijskog izvještaja,
c) odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka,
d) godišnji izvještaj o poslovanju,
e) izjava o razvrstavanju i
f) izjava o neaktivnosti.
(3) Revizorski izvještaj s priloženim financijskim izvještajima dioničkih društava i subjekata od javnog interesa koji su predmet revizije, te revizorski izvještaj s priloženim konsolidiranim financijskim izvještajima i revizorski izvještaj sa priloženim financijskim izvještajima ostalih pravnih osoba, koji su bili predmet revidiranja predaju se FIA-i u rokovima utvrđenim propisom o računovodstvu i reviziji.
(4) Prilikom podnošenja izjave o razvrstavanju iz stavka (2) točka e) ovoga članka FIA provjerava da li je, na temelju financijskih pokazatelja iz financijskih izvještaja za predmetnu poslovnu godinu i kriterija utvrđenih u propisu o računovodstvu i reviziji, obveznik predaje financijskih izvještaja pravilno izvršio razvrstavanje sukladno odredbama tog propisa. Ukoliko se utvrdi da izjava o razvrstavanju nije ispravna, FIA od obveznika predaje financijskih izvještaja zahtijeva odgovarajuće ispravke izjave o razvrstavanju.

 


Članak 9.

 


(Kontrola financijskih izvještaja i javna objava netočnih financijskih izvještaja)

 


(1) FIA je ovlaštena da obavlja formalno-pravnu, računsku i logičku kontrolu financijskih izvještaja predanih u Registar.
(2) U slučaju da u postupku kontrole iz stavka (1) ovoga članka utvrdi greške i nedostatke, zahtijevat će od obveznika predaje financijskih izvještaja odgovarajuće ispravke.
(3) Obveznik, čiji su financijski izvještaji korigirani sukladno računovodstvenim propisima koji se primjenjuju u Federaciji, u Registar predaje i tako korigirane financijske izvještaje i to u roku od deset dana od dana kada ih je usvojio nadležni organ obveznika.
(4) Obvezniku koji u Registar predaje korigirani financijski izvještaj nije dopušteno da iz Registra povuče prethodno predani financijski izvještaj koji je bio predmet korekcije.
(5) FIA je dužna financijske izvještaje u kojima pravne osobe nisu otklonile utvrđene nedostatke u propisanom roku, javno objaviti na svojoj internetskoj stranici kao nepotpune i računski netočne, u punom ili skraćenom sadržaju i to najkasnije do 31. listopada tekuće za prethodnu izvještajnu godinu.
(6) FIA je dužna omogućiti pristup financijskim izvještajima iz stavka (5) ovoga članka za posljednje tri izvještajne godine korisnicima na internetskoj stranici FIA-e.
(7) FIA propisuje metodologiju za provođenje formalno-pravne, računske i logičke kontrole financijskih izvještaja predanih u Registar, kao i način i rokove za ispravku grešaka otkrivenih u postupku kontrole tih izvještaja.

 


Članak 10.

 


(Javnost podataka)

 


(1) Smatra se da je obveznik predaje financijskih izvještaja ispunio obvezu javne objave danom dostave FIA-i potpunih i točnih financijskih izvještaja, izvještaja o poslovanju te revizorskog izvještaja ako financijski izvještaji obveznika predaje financijskih izvještaja podliježu reviziji, kao i konsolidiranih financijskih izvještaja i konsolidiranog izvještaja o poslovanju zajedno s revizorskim izvještajem ako ih je pravna osoba dužna sastavljati.
(2) FIA je dužna podatke iz Registra javno objaviti na internetskoj stranici u roku od 60 dana od dana prijema potpunog i računski točnog financijskog izvještaja obveznika predaje financijskih izvještaja, shodno odredbama propisa koji uređuju oblasti računovodstva i revizije.
(3) Bez dokazivanja pravnog interesa svatko može na temelju pismenog zahtjeva, uz naknadu, zatražiti izvještaj, fotokopiju ili ispis dokumentacije iz Registra sukladno općem aktu FIA-e kojim se uređuju uvjeti i postupak ustupanja prava na korištenje podataka iz Registra.
(4) FIA je dužna osigurati trajni i kontinuirani pristup financijskim i drugim izvještajima i dokumentima pohranjenim u Registru.
(5) Javnost podataka odnosi se na podatke iz izvještaja pojedinačnih obveznika predaje financijskih izvještaja.
(6) FIA je dužna propisati kriterije javnosti uređenih podataka iz baze podataka Registra.
(7) Javnost Registra ne odnosi se na one podatke za koje je posebnim zakonom i drugim propisima propisana njihova tajnost.

 


Članak 11.

 


(Pravo korištenja podataka iz Registra)

 


(1) FIA je dužna Poreznoj upravi i Federalnom zavodu za statistiku ustupiti pravo na korištenje podataka iz pojedinačnih financijskih izvještaja kao i podataka za statističke i druge potrebe, bez naknade.
(2) Ustupanje prava korištenja podataka FIA može izvršiti putem javnog, masovnog i pojedinačnog ustupanja. Kriterije, uvjete i način javnog, masovnog i pojedinačnog ustupanja podataka i vrste i sadržaj izbora podataka koji se ustupaju propisuje FIA.
(3) Korisnici podataka dokumentaciju i podatke mogu koristiti sukladno propisima za: osobno informiranje, statističku obradu i prezentaciju, znanstvenoistraživačku obradu i prezentaciju, za potrebe izvršavanja nadležnosti zakonodavnih, sudskih i izvršnih organa vlasti, te za komercijalne potrebe.
(4) Korisnicima, u smislu ovoga članka, zabranjeno je ustupanje trećim osobama, distribuiranje ili objavljivanje podataka i izvještaja u izvornom obliku.
(5) Korisnici podataka prilikom upotrebe podataka dužni su:
a) osigurati da će podaci biti korišteni isključivo u zakonom predviđenu svrhu,
b) osigurati da podaci neće biti prodani ili na bilo koji način ustupljeni trećim osobama, u cijelosti ili djelomično,
c) prilikom prezentacije izvještaja sačinjenih na temelju podataka iz Registra, osigurati pravilnu prezentaciju imovinskog, prinosnog i financijskog položaja obveznika predaje izvještaja,
c) prilikom prezentacije izvještaja sačinjenih na temelju podataka iz Registra, navesti izvor podataka,
d) korisnici koje podatke koriste za znanstveno-istraživačku obradu i prezentaciju dužni su FIA-u informirati o nalazima takve obrade,
e) korisnici koji podatke koriste za komercijalne svrhe, dužni su FIA-i osigurati uvid u strukturu svih krajnjih proizvoda/izvještaja.
(6) Zabranjeno je FIA-i ustupanje baze podataka bilo kojoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

 


Članak 12.

 


(Obveze FIA-e)

 


(1) FIA je dužna, u roku od 30 dana od dana isteka rokova predviđenih za predaju financijskih i drugih dokumenata u Registar, obavijestiti Poreznu upravu o obveznicima predaje financijskih izvještaja koji ih u roku nisu predali.
(2) FIA je dužna Ministarstvu osigurati stalni uvid u predane financijske izvještaje, najkasnije u roku od 30 dana od isteka rokova za njihovu predaju u Registar.
(3) FIA je obvezna podatke iz preuzetih financijskih izvještaja obraditi na način podesan za ocjenu imovinskog, prinosnog i financijskog položaja pravnih osoba - obveznika predaje financijskih izvještaja.
(4) FIA je dužna za potrebe federalnih organa uprave, kantonalnih organa uprave i organa jedinice lokalne samouprave, bez naknade, a sukladno propisima kojima se uređuju oblasti računovodstva i revizije, osigurati kreiranje zbirnih i pojedinačnih analiza i izvještaja o imovinskom, prinosnom i financijskom položaju pravnih osoba - obveznika predaje financijskih izvještaja.
(5) Informacije pripremljene sukladno stavku (3) ovoga članka FIA je dužna dostaviti Ministarstvu u roku od 60 dana od isteka rokova za njihovu predaju u Registar.


Članak 13.

 


(Naknade za objavljivanje financijskih izvještaja i naknade troškova za davanje podataka iz Registra)

 


Naknade za obavljanje poslova iz čl. 9., 10. i 11. ovoga Zakona utvrđuje FIA uz prethodnu suglasnost Vlade Federacije BiH.

 


Članak 14.

 


(Zaštita i čuvanje dokumentacije i podataka iz Registra)

 


(1) Mjere, sredstva i uvjete zaštite i osiguranja, te pohranjivanja dokumentacije i podataka u Registru propisuje FIA.
(2) Mjere, sredstva i uvjeti zaštite i osiguranja smatraju se poslovnom tajnom i za njihovu upotrebu i rukovanje odgovaraju ovlaštene osobe u FIA-i.

 


POGLAVLJE III. KAZNENE ODREDBE

 


Članak 15.

 


(Kaznene odredbe)

 


(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 30.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba, ako postupi suprotno odredbama članka 11. st. (3), (4), (5) i (6) ovoga Zakona.
(2) Za radnje iz stavka (1) ovoga članka novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

 


POGLAVLJE IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 


Članak 16.

 


(Rokovi za propisivanje podzakonskih akata u vezi s Registrom)


FIA će donijeti propise iz članka 6. st. (5) i (6), članka 9. stavka (7), članka 11. stavka (2) i članka 14. stavka (1) ovoga Zakona u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

 


Članak 17.

 


(Nadzor)

 


Nadzor nad provođenjem ovoga Zakona obavlja Ministarstvo.

 


Članak 18.

 


(Primjena odredbi)

 


U slučaju da su odredbe drugih zakona u suprotnosti s ovim Zakonom, primjenjivat će se odredbe ovoga Zakona.

 


Članak 19.

 


(Stupanje na snagu)

 


Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 


Mirsad Zaimović

 


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 


Tomislav Martinović