ZAKON
O JEDINSTVENOM REGISTRU PRISTOJBI I NAKNADA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 


I. OPĆE ODREDBE

 


Članak 1.

 


(Predmet zakona)

 


(1) Ovim Zakonom uređuje se uspostava, ažuriranje i vođenje registra pristojbi i naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine, postupak upisa u registar, način i uvjeti ažuriranja registra, odgovornost za vođenje registra, nadzor nad provedbom zakona, kaznene odredbe i druga pitanja od značaja za registar pristojbi i naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).
(2) Pod pristojbama i naknadama, u smislu stavka (1) ovoga članka, smatraju se pristojbe i naknade koje se uvode federalnim i kantonalnim propisima, kao i propisima koje donose nadležni organi jedinica lokalne samouprave, a koje se iskazuju i pripadaju proračunima sukladno posebnom propisu.

 


Članak 2.

 


(Žurnost upisa)

 


Postupak upisa u registar pristojbi i naknada u Federaciji je žuran, jednoobrazan i primjenjiv na organe uprave na svim razinama vlasti u Federaciji.

 


Članak 3.

 


(Načela registra)

 


(1) Registar naknada i pristojbi u Federaciji ima za cilj osigurati poštivanje načela zakonitosti, transparentnosti i jednoobraznosti informacija o pristojbama i naknadama.
(2) Načelo zakonitosti, u smislu ovoga Zakona, znači da je svaka pristojba i naknada propisana zakonom ili drugim propisom donesenim na temelju zakona od strane federalnih i kantonalnih organa i jedinica lokalne samouprave.
(3) Načelo transparentnosti, u smislu ovoga Zakona, znači da je registar informativan i javan, te da sadrži sveobuhvatne informacije o pristojbama i naknadama.
(4) Načelo jednoobraznosti, u smislu ovoga Zakona, znači da se informacije u registru utvrđuju jednoobrazno.

 


II. OBVEZNICI USPOSTAVE, AŽURIRANJA, IZVJEŠĆIVANJA I VOĐENJA REGISTRA

 


Članak 4.

 


(Obveznik uspostave i vođenja registra)

 


(1) Federalno ministarstvo financija uspostavlja početni registar pristojbi i naknada (u daljnjem tekstu: Početni registar).
(2) Obveznik vođenja registra pristojbi i naknada je Federalno ministarstvo financija.

 


Članak 5.

 


(Obveznik ažuriranja podataka u registru)

 


Obveznik ažuriranja podataka u registru je Federalno ministarstvo financija, kantonalno ministarstvo financija i služba za upravu jedinice lokalne samouprave nadležna za poslove financija, po osnovi dostavljenih prijava obveznika izvješćivanja, svatko u okviru svoje razine vlasti.

 


Članak 6.

 


(Obveznik izvješćivanja podataka za registar)

 


Obveznik izvješćivanja podataka za registar su svi organi uprave i organizacije na svim razinama vlasti u Federaciji, koji su ovlašteni obrađivači ili predlagatelji propisa koji uređuju pristojbe i naknade.

 

 


III. POČETNI REGISTAR


Članak 7.

 


(Početni registar)

 


(1) Početni registar služi kao osnova za uspostavu Jedinstvenog registra naknada i pristojbi u Federaciji (u daljnjem tekstu: Jedinstveni registar) nakon provedenog postupka provjere točnosti i sveobuhvatnosti unesenih podataka od strane obveznika iz članka 6. ovoga Zakona, te postupka unosa i ispravaka podataka na način propisan ovim Zakonom od strane obveznika iz članka 5. ovoga Zakona.
(2) Početni registar je javan i objavljuje se na službenoj internetskoj stranici Federalnog ministarstva financija.
(3) Početni registar iz stavka (1) ovoga članka uspostavlja se danom stupanja na snagu ovoga Zakona.
(4) Početni registar sadrži preliminarne podatke o svim pojedinačnim pristojbama i naknadama utvrđenim na temelju propisa.

 


Članak 8.

 


(Provjera podataka u Početnom registru)

 


(1) Obveznici iz članka 6. ovoga Zakona koji djeluju na federalnoj razini vlasti, dužni su u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, izvršiti provjeru točnosti i sveobuhvatnosti unesenih podataka u Početni registar, koji su utvrđeni propisima iz nadležnosti Federacije i dostaviti Federalnom ministarstvu financija, ispravke ili/i dopune podataka na način propisan podzakonskim aktom.
(2) Obveznici iz članka 6. ovoga Zakona koji djeluju na kantonalnoj razini vlasti, dužni su u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, izvršiti provjeru točnosti i sveobuhvatnosti unesenih podataka u Početni registar, koji su utvrđeni propisima iz nadležnosti kantona i dostaviti kantonalnom ministarstvu financija, ispravke ili/i dopune podataka na način propisan podzakonskim aktom.
(3) Obveznici iz članka 6. ovoga Zakona koji djeluju na razini vlasti jedinica lokalne samouprave, dužni su u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, izvršiti provjeru točnosti i sveobuhvatnosti unesenih podataka u Početni registar, koji su utvrđeni propisima iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave i dostaviti obvezniku ažuriranja podataka te razine vlasti, ispravke ili/i dopune podataka na način propisan podzakonskim aktom.
(4) U slučaju da je nakon izvršene provjere iz st. (1) do (3) ovoga članka, konstatirano da su podaci u Početnom registru točni i sveobuhvatni, o istom je potrebno pismeno obavijestiti obveznika iz članka 5. ovoga Zakona.

 


Članak 9.

 


(Ažuriranje podataka u Početnom registru)

 


(1) Obveznici ažuriranja su dužni, nakon dostavljene ispravke ili/i dopune podataka od strane obveznika izvješćivanja, u roku od 60 dana, izvršiti unos ispravnih podataka odnosno dopuniti nedostajuće podatke u Početnom registru.
(2) Istekom roka iz stavka (1) ovoga članka, Početni registar prestaje postojati.

 


Članak 10.

 


(Nedostajući podatci u Početnom registru)

 


U slučaju da u Početnom registru nisu navedene pristojbe i naknade, a obveznici iz članka 6. ovoga Zakona imaju saznanja o istom, primjenjuje se postupak unosa novih pristojbi i naknada u Početni registar koji je propisan člankom 8. ovoga Zakona.

 


IV. JEDINSTVENI REGISTAR

 


Članak 11.

 


(Jedinstveni registar)

 


(1) Jedinstveni registar predstavlja elektroničku bazu podataka u kojoj se prikupljaju, unose i ažuriraju podaci o pristojbama i naknadama u Federaciji, a utvrđeni su zakonima i drugim propisima donesenim na temelju zakona.
(2) Jedinstveni registar smatra se uspostavljenim prestankom postojanja Početnog registra.

 


Članak 12.

 


(Sadržaj Jedinstvenog registra)

 


Jedinstveni registar sadrži sljedeće opće podatke:
a) Šifra javnog prihoda
b) Naziv javnog prihoda
c) Naziv zakona koji regulira plaćanje pristojbe i naknade, te broj i datum objavljivanja u službenim novinama
d) Naziv podzakonskog akta kojim je uređeno plaćanje pristojbi i naknada, te broj i datum objavljivanja u službenom glasilu
e) Obveznik plaćanja
f) Iznos i učestalost plaćanja
g) Informacije o odredišnom proračunu na koji se plaća pojedinačna pristojba i naknada
h) Broj uplatnog računa javnog prihoda
i) Razina vlasti nadležna za usvajanje zakona i donošenje propisa kojim se utvrđuje plaćanje pristojbi i naknada
j) Kanton u kojem se plaća pojedinačna pristojba i naknada
k) Općina/grad u kojem se plaća pojedinačna pristojba i naknada.

 


Članak 13.

 


(Obveza izvješćivanja o izmjeni i dopuni podataka u Jedinstvenom registru)

 


(1) Obveznici iz članka 6. ovoga Zakona koji djeluju na federalnoj razini vlasti, dužni su u roku od sedam dana od dana objavljivanja propisa u „Službenim novinama Federacije BiH“, dostaviti Federalnom ministarstvu financija izmjene i dopune podataka iz Jedinstvenog registra.
(2) Obveznici iz članka 6. ovoga Zakona koji djeluju na kantonalnoj razini vlasti, dužni su u roku od sedam dana od dana objavljivanja propisa u službenim novinama kantona, dostaviti kantonalnom ministarstvu financija izmjene i dopune podataka iz Jedinstvenog registra.
(3) Obveznici iz članka 6. ovoga Zakona koji djeluju na razini vlasti jedinica lokalne samouprave, dužni su u roku od sedam dana objavljivanja propisa na način propisan aktima jedinice lokalne samouprave, dostaviti izmjene i dopune podataka iz Jedinstvenog registra nadležnoj službi za poslove financija jedinice lokalne samouprave.
(4) Obveznici iz članka 6. ovoga Zakona odgovaraju za točnost dostavljenih podataka.

 


Članak 14.

 


(Obveza ažuriranja podataka u Jedinstvenom registru)

 


Obveznici ažuriranja su obvezni unijeti izmjene i dopune podataka u Jedinstveni registar, najkasnije u roku od pet dana od dana prijema prijave izmjena i dopuna tih podataka.

 


V. NADZOR NAD ZAKONOM


Članak 15.

 


(Nadzor nad zakonom)

 


(1) Nadzor nad provedbom odredaba ovoga Zakona i podzakonskih akata donesenih na temelju ovoga Zakona obavlja Federalno ministarstvo financija i proračunska inspekcija, svatko u okviru svoje nadležnosti.
(2) Proračunska inspekcija obavlja direktan nadzor nad primjenom odredaba čl. 8., 9., 10., 13. i 14. ovoga Zakona.

 


Članak 16.

 


(Nadzor)

 


(1) Prilikom obavljanja poslova nadzora iz članka 15. ovoga Zakona, inspektor ima obvezu obavijestiti Federalno ministarstvo financija o nepoštivanju odredaba ovoga Zakona.
(2) Inspektor ima i pravo predložiti preventivne mjere u cilju sprječavanja povrede ovoga Zakona i podzakonskog akta donesenog na temelju ovoga Zakona.

 


VI. KAZNENE ODREDBE

 


Članak 17.

 


(Prekršaji obveznika izvješćivanja)

 


(1) Novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se organi uprave i organizacije i jedinica lokalne samouprave ukoliko ne postupe na način i u roku propisan čl. 8. 10. i 13. ovoga Zakona.
(2) Za prekršaje iz stavka (1) ovoga članka, kaznit će se rukovoditelj unutarnje organizacijske jedinice u nadležnom organu novčanom kaznom od 300,00 KM do 3.000,00 KM.

 


Članak 18.

 


(Prekršaji obveznika ažuriranja)


(1) Novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se organi uprave i organizacije i jedinica lokalne samouprave ukoliko ne postupe na način i u roku propisan čl. 9. i 13. ovoga Zakona.
(2) Za prekršaje iz stavka (1) ovoga članka, kaznit će se rukovoditelj unutarnje organizacijske jedinice u nadležnom organu novčanom kaznom od 300,00 KM do 3.000,00 KM.

 


VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 


Članak 19.

 


(Podzakonski akt)

 


Federalni ministar financija će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti Pravilnik o uspostavljanju i vođenju Jedinstvenog registra pristojbi i naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine kojim će se detaljnije propisati način uspostavljanja Jedinstvenog registra, ažuriranje i pristup podacima, obrasci, kao i sadržaj Jedinstvenog registra pristojbi i naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 


Članak 20.

 


(Stupanje na snagu)

 


Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 


Mirsad Zaimović

 


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 


Tomislav Martinović