ZAKON
O JEDINSTVENOM REGISTRU TAKSI I NAKNADA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 


I. OPĆE ODREDBE

 


Član 1.

 


(Predmet zakona)

 


(1) Ovim zakonom uređuje se uspostava, ažuriranje i vođenje registra taksi i naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine, postupak upisa u registar, način i uslovi ažuriranja registra, odgovornost za vođenje registra, nadzor nad provođenjem zakona, kaznene odredbe i druga pitanja od značaja za registar taksi i naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).
(2) Pod taksama i naknadama, u smislu stava (1) ovog člana, smatraju se takse i naknade koje se uvode federalnim i kantonalnim propisima, kao i propisima koje donose nadležni organi jedinica lokalne samouprave, a koje se iskazuju i pripadaju budžetima u skladu sa posebnim propisom.

 


Član 2.

 


(Hitnost upisa)

 


Postupak upisa u registar taksi i naknada u Federaciji je hitan, jednoobrazan i primjenjiv na organe uprave na svim nivoima vlasti u Federaciji.

 


Član 3.

 


(Principi registra)

 


(1) Registar naknada i taksi u Federaciji ima za cilj da osigura poštivanje principa zakonitosti, transparentnosti i jednoobraznosti informacija o taksama i naknadama.
(2) Princip zakonitosti, u smislu ovog zakona, znači da je svaka taksa i naknada propisana zakonom ili drugim propisom donesenim na osnovu zakona od strane federalnih i kantonalnih organa i jedinica lokalne samouprave.
(3) Princip transparentnosti, u smislu ovog zakona, znači da je registar informativan i javan, te da sadrži sveobuhvatne informacije o taksama i naknadama.
(4) Princip jednoobraznosti, u smislu ovog zakona, znači da se informacije u registru utvrđuju jednoobrazno.

 


II. OBVEZNICI USPOSTAVE, AŽURIRANJA, IZVJEŠTAVANJA I VOĐENJA REGISTRA

 


Član 4.

 


(Obveznik uspostave i vođenja registra)

 


(1) Federalno ministarstvo finansija uspostavlja početni registar taksi i naknada (u daljem tekstu: Početni registar).
(2) Obveznik vođenja registra taksi i naknada je Federalno ministarstvo finansija.

 


Član 5.

 


(Obveznik ažuriranja podataka u registru)

 


Obveznik ažuriranja podataka u registru je Federalno ministarstvo finansija, kantonalno ministarstvo finansija i služba za upravu jedinice lokalne samouprave nadležna za poslove finansija, po osnovu dostavljenih prijava obveznika izvještavanja, svako u okviru svog nivoa vlasti.

 


Član 6.

 


(Obveznik izvještavanja podataka za registar)

 


Obveznik izvještavanja podataka za registar su svi organi uprave i organizacije na svim nivoima vlasti u Federaciji, koji su ovlašteni obrađivači ili predlagači propisa koji uređuju takse i naknade.

 


III. POČETNI REGISTAR

 


Član 7.


(Početni registar)

 


(1) Početni registar služi kao osnova za uspostavu Jedinstvenog registra naknada i taksi u Federaciji (u daljem tekstu: Jedinstveni registar) nakon provedenog postupka provjere tačnosti i sveobuhvatnosti unesenih podataka od strane obveznika iz člana 6. ovog zakona, te postupka unosa i ispravki podataka na način propisan ovim zakonom od strane obveznika iz člana 5. ovog zakona.
(2) Početni registar je javan i objavljuje se na službenoj internet stranici Federalnog ministarstva finansija.
(3) Početni registar iz stava (1) ovog člana uspostavlja se danom stupanja na snagu ovog zakona.
(4) Početni registar sadrži preliminarne podatke o svim pojedinačnim taksama i naknadama utvrđenim na osnovu propisa.

 


Član 8.

 


(Provjera podataka u Početnom registru)

 


(1) Obveznici iz člana 6. ovog zakona koji djeluju na federalnom nivou vlasti, dužni su u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, izvršiti provjeru tačnosti i sveobuhvatnosti unesenih podataka u Početni registar, koji su utvrđeni propisima iz nadležnosti Federacije i dostaviti Federalnom ministarstvu finansija, ispravke ili/i dopune podataka na način propisan podzakonskim aktom.
(2) Obveznici iz člana 6. ovog zakona koji djeluju na kantonalnom nivou vlasti, dužni su u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, izvršiti provjeru tačnosti i sveobuhvatnosti unesenih podataka u Početni registar, koji su utvrđeni propisima iz nadležnosti kantona i dostaviti kantonalnom ministarstvu finansija, ispravke ili/i dopune podataka na način propisan podzakonskim aktom.
(3) Obveznici iz člana 6. ovog zakona koji djeluju na nivou vlasti jedinica lokalne samouprave, dužni su u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, izvršiti provjeru tačnosti i sveobuhvatnosti unesenih podataka u Početni registar, koji su utvrđeni propisima iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave i dostaviti obvezniku ažuriranja podataka tog nivoa vlasti, ispravke ili/i dopune podataka na način propisan podzakonskim aktom.
(4) U slučaju da je nakon izvršene provjere iz st. (1) do (3) ovog člana, konstatovano da su podaci u Početnom registru tačni i sveobuhvatni, o istom je potrebno pismeno obavijestiti obveznika iz člana 5. ovog zakona.

 


Član 9.

 


(Ažuriranje podataka u Početnom registru)


(1) Obveznici ažuriranja su dužni, nakon dostavljene ispravke ili/i dopune podataka od strane obveznika izvještavanja, u roku od 60 dana, izvršiti unos ispravnih podataka odnosno dopuniti nedostajuće podatke u Početnom registru.
(2) Istekom roka iz stava (1) ovog člana, Početni registar prestaje da postoji.

 


Član 10.

 


(Nedostajući podaci u Početnom registru)

 


U slučaju da u Početnom registru nisu navedene takse i naknade, a obveznici iz člana 6. ovog zakona imaju saznanja o istom, primjenjuje se postupak unosa novih taksi i naknada u Početni registar koji je propisan članom 8. ovog zakona.

 


IV. JEDINSTVENI REGISTAR

 


Član 11.

 


(Jedinstveni registar)

 


(1) Jedinstveni registar predstavlja elektronsku bazu podataka u kojoj se prikupljaju, unose i ažuriraju podaci o taksama i naknadama u Federaciji, a utvrđeni su zakonima i drugim propisima donesenim na osnovu zakona.
(2) Jedinstveni registar smatra se uspostavljenim prestankom postojanja Početnog registra.

 


Član 12.

 


(Sadržaj Jedinstvenog registra)

 


Jedinstveni registar sadrži sljedeće opće podatke:
a) Šifra javnog prihoda;
b) Naziv javnog prihoda;
c) Naziv zakona koji reguliše plaćanje takse i naknade, te broj i datum objavljivanja u službenim novinama;
d) Naziv podzakonskog akta kojim je uređeno plaćanje taksi i naknada, te broj i datum objavljivanja u službenom glasilu;
e) Obveznik plaćanja;
f) Iznos i učestalost plaćanja;
g) Informacije o odredišnom budžetu na koji se plaća pojedinačna taksa i naknada;
h) Broj uplatnog računa javnog prihoda;
i) Nivo vlasti nadležan za usvajanje zakona i donošenje propisa kojim se utvrđuje plaćanje taksi i naknada;
j) Kanton u kojem se plaća pojedinačna taksa i naknada;
k) Općina/grad u kojem se plaća pojedinačna taksa i naknada.

 


Član 13.

 


(Obaveza izvještavanja o izmjeni i dopuni podataka u Jedinstvenom registru)

 


(1) Obveznici iz člana 6. ovog zakona koji djeluju na federalnom nivou vlasti, dužni su u roku od sedam dana od dana objavljivanja propisa u „Službenim novinama Federacije BiH“, dostaviti Federalnom ministarstvu finansija izmjene i dopune podataka iz Jedinstvenog registra.
(2) Obveznici iz člana 6. ovog zakona koji djeluju na kantonalnom nivou vlasti, dužni su u roku od sedam dana od dana objavljivanja propisa u službenim novinama kantona, dostaviti kantonalnom ministarstvu finansija izmjene i dopune podataka iz Jedinstvenog registra.
(3) Obveznici iz člana 6. ovog zakona koji djeluju na nivou vlasti jedinica lokalne samouprave, dužni su u roku od sedam dana objavljivanja propisa na način propisan aktima jedinice lokalne samouprave, dostaviti izmjene i dopune podataka iz Jedinstvenog registra nadležnoj službi za poslove finansija jedinice lokalne samouprave.
(4) Obveznici iz člana 6. ovog zakona odgovaraju za tačnost dostavljenih podataka.

 


Član 14.

 


(Obaveza ažuriranja podataka u Jedinstvenom registru)

 


Obveznici ažuriranja su obavezni unijeti izmjene i dopune podataka u Jedinstveni registar, najkasnije u roku od pet dana od dana prijema prijave izmjena i dopuna tih podataka.

 


V. NADZOR NAD ZAKONOM

 


Član 15.

 


(Nadzor nad zakonom)


(1) Nadzor nad provođenjem odredaba ovog zakona i podzakonskih akata donesenih na osnovu ovog zakona vrši Federalno ministarstvo finansija i budžetska inspekcija, svako u okviru svoje nadležnosti.
(2) Budžetska inspekcija vrši direktan nadzor nad primjenom odredbi čl. 8., 9., 10., 13. i 14. ovog zakona.

 


Član 16.

 


(Nadzor)

 


(1) Prilikom obavljanja poslova nadzora iz člana 15. ovog zakona, inspektor ima obavezu da obavijesti Federalno ministarstvo finansija o nepoštivanju odredbi ovog zakona.
(2) Inspektor ima i pravo da predloži preventivne mjere u cilju sprječavanja povrede ovog zakona i podzakonskog akta donesenog na osnovu ovog zakona.

 


VI. KAZNENE ODREDBE

 


Član 17.

 


(Prekršaji obveznika izvještavanja)

 


(1) Novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se organi uprave i organizacije i jedinica lokalne samouprave ukoliko ne postupe na način i u roku propisan čl. 8. 10. i 13. ovog zakona.
(2) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana, kaznit će se rukovodilac unutrašnje organizacione jedinice u nadležnom organu novčanom kaznom od 300,00 KM do 3.000,00 KM.

 


Član 18.

 


(Prekršaji obveznika ažuriranja)

 


(1) Novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se organi uprave i organizacije i jedinica lokalne samouprave ukoliko ne postupe na način i u roku propisan čl. 9. i 13. ovog zakona.
(2) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana, kaznit će se rukovodilac unutrašnje organizacione jedinice u nadležnom organu novčanom kaznom od 300,00 KM do 3.000,00 KM.

 


VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 


Član 19.

 


(Podzakonski akt)

 


Federalni ministar finansija će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti Pravilnik o uspostavljanju i vođenju Jedinstvenog registra taksi i naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine kojim će se detaljnije propisati način uspostavljanja Jedinstvenog registra, ažuriranje i pristup podacima, obrasci, kao i sadržaj Jedinstvenog registra taksi i naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 


Član 20.

 


(Stupanje na snagu)

 


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 


Mirsad Zaimović

 

 


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 


Tomislav Martinović