PRORAČUN
FERK-A ZA 2021. GODINU

 


Članak 1.

 


FERK se financira iz prihoda od regulatornih naknada i jednokratnih naknada koje će naplaćivati od imatelja dozvola koji se bave djelatnošću iz članka 12. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine i iz prihoda od regulatornih naknada i jednokratnih naknada koje će naplaćivati od imatelja dozvola koji se bave djelatnošću iz članka 17. Zakona o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine, te prihoda koje ostvaruje na osnovu drugih zakona iz oblasti energije, kao i prihoda od naknada za dozvole koje izdaje, uključujući i naknade troškova na osnovu arbitraže.

 


Članak 2.

 


Proračun FERK-a za 2021. godinu sastoji se od:
Bilance prihoda i Bilance rashoda
1. Prihodi 3.787.266,00 KM
2. Rashodi 3.787.266,00 KM

 


Članak 3.

 


Prihodi za 2021. godinu koristit će se za redovito obavljanje djelatnosti FERK-a, te ukoliko se ostvari višak prihoda od regulatornih i jednokratnih naknada kao i drugih naknada ostvarenih od poslova iz nadležnosti FERK-a, u odnosu na financijski plan FERK-a, isti će se prenijeti u prihod za narednu 2021. godinu, a sve sukladno sa stavkom (3) članka 31. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Proračun – prihodi FERK-a za 2021. godinu

Vrsta prihoda

Iznos

(KM)

Regulatorne naknade za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti

3.397.266,00

Regulatorne naknade za obavljanje djelatnosti iz sektora naftnog gospodarstva

300.000,00

Jednokratne naknade

70.000,00

Ostali prihodi

20.000,00

UKUPNO PRIHODA ZA 2021. GODINU

3.787.266,00

 


Članak 4.

 


Obzirom na specifičnost proračun FERK-a ostavlja se mogućnost unutrašnje preraspodjele, tj. korekcija proračunskih stavki, u okviru odobrenih sredstava i to najviše do 10% između odobrenih potkategorija stavki proračuna. Korekcije će se provoditi internim odlukama FERK-a, koje će biti prezentirane Parlamentu Federacije BiH (ukoliko ih bude) sa financijskim izvješćima u sklopu Izvjeća o radu FERK-a za 2021. godinu, a sve u skladu sa člankom 23. stavak (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Proračun – rashodi FERK-a za 2021. godinu:

Konto

Opis stavke Proračuna

Iznos

(KM)

6111

Bruto plate i naknade zaposlenima

2.113.982,00

6112

Naknada troškova zaposlenih

174.780,00

612

Doprinosi poslodavca

239.831,00

613

Izdatci za materijal i usluge

521.673,00

6131

Putni troškovi

62.743,00

6132

Izdatci za energiju

12.000,00

6133

Izdatci za komunalne usluge i komunikaciju

29.730,00

6134

Administrativni materijal

26.000,00

6135

Izdatci za usluge prevoza i goriva

16.500,00

6136

Unajmljivanje imovine i opreme

195.000,00

6137

Materijal i usluge opravki i održavanja

41.500,00

6138

Izdatci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa

18.200,00

6139

Ugovorene i druge posebne usluge

120.000,00

821

Kapitalni rashodi

737.000,00

821300

Nabava opreme

80.000,00

821500

Nabava stalnih sredstava u obliku prava

 47.000,00

821311

Nabava namještaja

10.000,00

821000

Nabava stalnih sredstava (zemljište i građevina)

600.000,00

UKUPNO RASHODA ZA 2021. GODINU

3.787.266,00

 


Članak 5.

 


Ovaj proračun stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH" i primjenjivat će se u poslovnoj 2021. godini.


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 


Tomislav Martinović

 


Predsjedatelj

Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 


Mirsad Zaimović