ZAKON
O INFRASTRUKTURI PROSTORNIH PODATAKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 


POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE

 


Članak 1.

 


(Predmet zakona)

 


Ovim zakonom uređuju se pravila za osnivanje, održavanje i razvoj infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: IPP FBiH), njen sadržaj, kao i uspostava i nadležnosti tijela IPP FBiH.

 


Članak 2.

 


(Infrastruktura prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine)

 


(1) IPP FBiH je skup tehnologija, mjera, normi, usluga, ljudskih kapaciteta i ostalih čimbenika koji omogućavaju djelotvorno objedinjavanje, upravljanje, održavanje i dijeljenje prostornih podataka određenih ovim Zakonom u svrhu zadovoljenja potreba u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: FBiH), kao i njihova uporaba izvan FBiH.
(2) IPP FBiH se osniva i održava sukladno Direktivi 2007/2/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. godine o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE) i drugim standardima.

 


Članak 3.

 


(Obuhvat infrastrukture prostornih podataka FBiH)


IPP FBiH obuhvata:
a) izvore prostornih podataka,
b) sustav metapodataka,
c) usluge i tehnologije umreženja,
d) sporazume o dijeljenju, razmjeni, pristupu i korištenju prostornih podataka,
e) uvjete korištenja,
f) mehanizme koordinacije i nadzora,
g) procese i postupke,
h) Geoportal IPP FBiH,
i) ljudske kapacitete koji se definiraju sukladno odredbama ovoga Zakona.

 


Članak 4.

 


(Značenje pojmova)

 


Pojmovi u smislu ovoga Zakona, u provedbi ovoga Zakona i u aktima donesenima na temelju ovoga Zakona, imaju sljedeće značenje:
a) Infrastruktura prostornih podataka podrazumijeva metapodatke, skupove i usluge prostornih podataka; mrežne usluge i tehnologije; sporazume o dijeljenju, pristupu i uporabi; mehanizme za koordinaciju i nadzor, procese i postupke koji se uspostavljaju, kojima se upravlja ili koji su dostupni u skladu s ovim Zakonom.
b) IPP FBiH određena je čl. 2. i 3. ovoga Zakona.
c) Geoportal IPP FBiH je internetska stranica ili njezin ekvivalent koji omogućava pristup uslugama pronalaženja, pregledavanja, preuzimanja, transformacije, pozivanja i ostalim uslugama podataka IPP FBiH.
d) Internetska stranica IPP FBiH je službena stranica IPP FBiH.
e) Interoperabilnost (međudjelovanje) podrazumijeva mogućnost kombiniranja skupova prostornih podataka i međudjelovanje usluga bez ponavljajuće manualne intervencije, tako da je rezultat dosljedan i da je dobivena dodana vrijednost skupa podataka i usluga.
f) Prostorni objekt predstavlja apstraktan prikaz pojave iz stvarnog okruženja povezan s određenim položajem ili geografskim područjem.
g) Prostorni podaci su svi podaci koji su izravno ili neizravno povezani s određenim položajem u prostoru ili geografskim područjem.
h) Skup prostornih podataka je jednoznačno odrediva zbirka prostornih podataka.
i) Niz skupova prostornih podataka su skupovi prostornih podataka koji su izrađeni prema istoj specifikaciji.
j) Usluge prostornih podataka podrazumijevaju računalne operacije koje se mogu izvršavati pozivanjem računalne aplikacije nad prostornim podacima sadržanim u skupu prostornih podataka ili na pridruženim metapodacima.
k) Izvor prostornih podataka može biti skup, niz skupova ili usluga prostornih podataka.
l) Metapodaci podrazumijevaju informacije koje opisuju izvore prostornih podataka te omogućavaju njihovo otkrivanje, pregledavanje i uporabu.
m) Elektronički izvor informacija je izvor informacija koji se održava u elektroničkom ili računalnom formatu i može mu se pristupiti, pronaći ga i pozvati kroz elektroničke mreže ili druge elektroničke tehnologije obrade podataka.

 


Članak 5.


(Subjekti IPP FBiH)

 


(1) Subjekti IPP FBiH su: organi i organizacije federalne uprave, organi i organizacije kantonalne uprave, organi lokalne samouprave, javna poduzeća, pravne osobe kojima je povjereno upravljanje prostornim podacima i pravne osobe koje koriste podatke i servise obuhvaćene IPP FBiH, i koje pružaju usluge javnih servisa na osnovu tih prostornih podataka, koje u nadležnosti, odnosno u svom djelokrugu, imaju uspostavu ili održavanje prostornih podataka iz članka 8. stavak (1) ovoga Zakona i koje su, u smislu ovoga Zakona, obvezne sudjelovati u uspostavi, održavanju i razvoju IPP FBiH.
(2) Iznimno od stavka (1) ovoga članka, svaka pravna osoba može postati subjekt IPP FBiH ako ispunjava uvjete utvrđene ovim Zakonom, nakon što Vijeće IPP FBiH o tome donese odgovarajuću odluku, prema prijedlogu Koordinacijskog tijela IPP FBiH.
(3) Uvjeti da pravna osoba iz stavka (2) ovoga članka postane subjekt IPP FBiH su:
a) da u svom djelokrugu ima izvore prostornih podataka,
b) da su izvori iz njezina djelokruga uključeni u popis tema prostornih podataka sukladno članku 8. stavak (1) ovoga Zakona,
c) da su izvori prostornih podataka iz njezina djelokruga sukladni tehničkim zahtjevima, odnosno provedbenim propisima.
(4) Pravna osoba iz stavka (2) ovoga članka sama snosi troškove pristupa, uspostave i održavanja veze s IPP FBiH.
(5) Koordinacijsko tijelo IPP FBiH uspostavlja i vodi registar subjekata IPP FBiH.

 


Članak 6.

 


(Izvori prostornih podataka IPP FBiH)

 


Ovaj Zakon se primjenjuje na izvore prostornih podataka pod uvjetom:
a) da se odnose na teritorij FBiH,
b) da su u elektroničkom obliku,
c) da su u nadležnosti ili djelokrugu subjekata IPP FBiH,
d) da se odnose na jednu ili više tema iz članka 8. stavak (1) ovoga Zakona i
e) da se ne odnose na klasificirane prostorne podatke.

 


Članak 7.

 


(Izvorna verzija skupa prostornih podataka)

 


(1) U slučajevima gdje postoji više istovjetnih primjeraka skupova prostornih podataka, ovaj Zakon se primjenjuje samo na izvornu verziju skupa prostornih podataka nadležnog subjekta IPP FBiH iz kojega su proizašle kopije.
(2) Ovaj zakon subjekte IPP FBiH ne obvezuje na prikupljanje novih prostornih podataka.

 


Članak 8.

 


(Teme prostornih podataka IPP FBiH)

 


(1) Prostorni podaci iz ovoga Zakona odnose se na slijedeće teme prostornih podataka:
a)
- Koordinatni referentni sustavi,
- Sustavi geografskih mreža,
- Geografska imena,
- Upravne jedinice,
- Adrese,
- Katastarske čestice,
- Prometne mreže,
- Hidrografija,
- Zaštićena područja,
- Podaci o minski sumnjivim područjima.
b)
- Visine,
- Pokrov zemljišta,
- Ortofoto snimke,
- Geologija.
c)
- Prostorne jedinice za statistiku,
- Zgrade,
- Tlo,
- Korištenje zemljišta,
- Ljudsko zdravlje i sigurnost,
- Komunalne i javne usluge,
- Sustavi za nadzor okoliša,
- Proizvodna i industrijska postrojenja,
- Sustavi za poljoprivredu i akvakulturu,
- Rasprostranjenost stanovništva - demografija,
- Područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvješćivanje,
- Područja prirodnih opasnosti,
- Atmosferski uvjeti,
- Meteorološko-geografska obilježja,
- Oceanografsko-geografska obilježja,
- Morske regije,
- Biogeografske regije,
- Staništa i biotopi,
- Rasprostranjenost vrsta,
- Izvori energije,
- Izvori minerala.
(2) Definicije i detaljan opis tema prostornih podataka iz stavka (1) ovoga članka mogu biti prilagođeni i usvojeni kroz odgovarajući postupak, vodeći računa o odredbama članka 14. ovoga Zakona, kako bi se uzele u obzir razvojne potrebe za prostornim podacima.
(3) Definicije i detaljan opis tema prostornih podataka odlukom utvrđuje Vijeće IPP FBiH, a Koordinacijsko tijelo IPP FBiH objavljuje ih na internetskoj stranici IPP FBiH.

 


Članak 9.

 


(Registar izvora prostornih podataka IPP FBiH)

 


Koordinacijsko tijelo IPP FBiH vodi registar izvora prostornih podataka koji sadrži:
a) naziv i opis izvora prostornih podataka,
b) jedinstvenu oznaku izvora,
c) podatke o instituciji odgovornoj za izvor prostornih podataka,
d) geografski obuhvat izvora prostornih podataka,
e) ograničenja pristupa i korištenja prostornih podataka.

 


POGLAVLJE II. USPOSTAVA I ODRŽAVANJE IPP FBiH

 


Članak 10.

 


(Geoportal IPP FBiH)

 


Geoportal IPP FBiH uspostavlja, održava i razvija Koordinacijsko tijelo IPP FBiH, u svrhu upravljanja metapodacima i davanja usluga pronalaženja, pregledavanja, preuzimanja, transformacije i pozivanja izvora prostornih podataka te drugih informacija koje se odnose na IPP FBiH.

 


Članak 11.

 


(Sadržaj metapodataka IPP FBiH)

 


Metapodatci su informacije o:
a) skupovima i servisima prostornih podataka,
b) usklađenosti prostornih podataka sa propisanim normama,
c) uvjetima pristupa i korištenja skupova i servisa prostornih podataka,
d) kvalitetu i ažurnosti skupova prostornih podataka,
e) organima, organizacijama, javnim poduzećima ili pravnim osobama odgovornim za osnivanje, održavanje, pristup, razmjenu i korištenje skupova i servisa prostornih podataka i
f) skupovima prostornih podataka kojima je pristup ograničen i razloge ograničenja.

 


Članak 12.

 


(Izrada metapodataka)

 


(1) Subjekti IPP FBiH su obvezni preko Geoportala IPP FBiH unijeti i redovito održavati metapodatke za izvore prostornih podataka iz svoje nadležnosti.
(2) Metapodatci se izrađuju sukladno provedbenim propisima na način da omogućavaju jednostavno pronalaženje i uporabu izvora prostornih podataka. Cjelovitost i kvalitetu metapodataka osigurava nadležni subjekt IPP FBiH.
(3) Metapodatci se vode i čuvaju u elektroničkom obliku u sustavu metapodataka koji je sastavni dio Geoportala IPP FBiH. Informacijski sustav metapodataka omogućava subjektima IPP FBiH unošenje i ažuriranje metapodataka iz njihove nadležnosti.

 


Članak 13.

 


(Interoperabilnost i dijeljenje izvora prostornih podataka)

 


(1) Subjekti IPP FBiH su dužni osigurati veze između različitih izvora prostornih podataka koji se odnose na istu lokaciju (interoperabilnost) sukladno provedbenim propisima.
(2) Informacije za provedbu i osiguranje interoperabilnosti izvora prostornih podataka, uključujući kodove i tehnička rješenja, moraju biti dostupne javnosti i svim subjektima IPP FBiH preko internetske stranice IPP FBiH.
(3) Interoperabilnost izvora prostornih podataka koji su uključeni u registar izvora prostornih podataka, a odgovaraju izvorima prostornih podataka iz članka 6. ovoga Zakona, osiguravat će subjekti IPP FBiH.
(4) Uvjeti interoperabilnosti, harmonizacija i dijeljenje izvora prostornih podataka uređuju se provedbenim propisima.

 


Članak 14.

 


(Tehnički uvjeti)

 


Provedbeni propisi kojima se definiraju tehnički uvjeti interoperabilnosti, harmonizacija i dijeljenje izvora prostornih podataka koje donosi Vijeće IPP FBiH u svrhu uspostave, održavanja i razvoja IPP FBiH obuhvaćaju:
a) relevantne zahtjeve korisnika,
b) inicijative i međunarodne norme za interoperabilnost i harmonizaciju podataka,
c) zajednički okvir za jedinstvenu identifikaciju prostornih objekata s kojim bi se mogli povezati identifikatori unutar nacionalnog sustava kako bi se osigurala njihova interoperabilnost,
d) veze između prostornih objekata,
e) ključne atribute i pripadajuće višejezične popise ključnih riječi,
f) informacije o vremenskoj komponenti podataka,
g) ažuriranje podataka,
h) provedivost,
i) procjenu troškova i koristi.

 


Članak 15.

 


(Dostupnost informacija)

 


Subjekti IPP FBiH dužni su osigurati dostupnost svih informacija, uključujući metapodatke i tehničke uvjete za interoperabilnost koji su potrebni za usklađenost s provedbenim propisima, a sukladno uvjetima koji ne ograničavaju njihovo korištenje za tu namjenu.

 


Članak 16.

 


(Mrežne usluge)

 


(1) Koordinacijsko tijelo IPP FBiH i subjekti IPP FBiH će, temeljem sporazuma, u koordinaciji osigurati sljedeće usluge prostornih podataka (u daljnjem tekstu: mrežne usluge), dostupne preko interneta ili druge prikladne vrste elektroničkih komunikacijskih usluga:
a) usluge pronalaženja koje omogućavaju pronalaženje izvora prostornih podataka na osnovi sadržaja metapodataka te prikazivanje sadržaja metapodataka,
b) usluge pregleda koje kao minimum omogućavaju prikaz, navigaciju, povećanje/smanjenje, pomicanje ili preklapanje za pregled dostupnih izvora prostornih podataka te prikaz informacija kazala (legende) i bilo kojeg relevantnog sadržaja metapodataka,
c) usluge preuzimanja koje omogućavaju preuzimanje kopija izvora prostornih podataka ili dijelova tih skupova i, gdje je prikladno, izravan pristup tim podacima,
d) usluge transformacije koje omogućavaju transformaciju izvora prostornih podataka, s obzirom na postizanje interoperabilnosti,
e) usluge koje omogućavaju pozivanje usluga prostornih podataka.
(2) Mrežne usluge moraju biti jednostavne za korištenje, javne i lako dostupne.
(3) Opis mrežnih usluga, programskih rješenja, postupaka i metoda mrežnih usluga objavit će se na internetskoj stranici IPP FBiH prema prijedlogu subjekta IPP FBiH.
(4) Za potrebe usluga pronalaženja izvora prostornih podataka, kao minimum kriterija pretrage, primijenit će se sljedeća kombinacija:
a) ključne riječi,
b) klasifikacija izvora prostornih podataka,
c) kvaliteta i valjanost izvora prostornih podataka,
d) razina usklađenosti s kriterijima i specifikacijama,
e) geografska lokacija,
f) uvjeti pristupa, razmjene i korištenja izvora prostornih podataka,
g) subjekt IPP FBiH odgovoran za uspostavu, upravljanje, održavanje i distribuciju izvora prostornih podataka i usluga.
(5) Usluge transformacije koje se navode u stavku (1) točki d) ovoga članka trebaju se kombinirati s ostalim uslugama koje se navode u tome stavku, na način da je omogućeno svim navedenim uslugama, da budu upravljane sukladno provedbenim propisima.

 


Članak 17.

 


(Povezivanje prostornih podataka IPP FBiH)

 


Subjekti IPP FBiH obvezni su osigurati: tehničke mogućnosti za povezivanje svojih prostornih podataka definiranih člankom 8. stavkom (1) ovoga Zakona i odgovarajućih mrežnih usluga, definiranih sukladno članku 16. ovoga Zakona, s uslugama Geoportala IPP FBiH.

 


Članak 18.

 


(Dijeljenje prostornih podataka)

 


(1) Vijeće IPP FBiH će donijeti opće uvjete za raspoloživost izvora prostornih podataka u svrhu interoperabilnosti i odrediti opće uvjete licenciranja. Opći uvjeti iz ovoga članka objavljuju se na internetskoj stranici IPP FBiH.
(2) Pri propisivanju općih uvjeta vodit će se računa da ne postoje bezrazložna ograničenja koja bi mogla stvoriti praktične prepreke za dijeljenje izvora prostornih podataka koja se javljaju u trenutku korištenja, uz istodobno osiguranje mjera kojima se sprečava svako neovlašteno korištenje.
(3) Vijeće IPP FBiH će imenovati odgovorna tijela i/ili organizacije i/ili osobe koje će dati očitovanje o razini usklađenosti prostornih podataka i usluga iz nadležnosti ili djelokruga subjekta IPP FBiH s provedbenim propisima, općim uvjetima, usvojenim specifikacijama i protokolima za razmjenu.

 


Članak 19.

 


(Ograničenja javnom pristupu)

 


(1) Pristup izvoru prostornih podataka može se ograničiti ako je ograničenje utvrđeno posebnim propisom.
(2) Pristup prostornim podacima vezanim za informacije o emisijama u okoliš ne smije biti ograničen, osim u slučajevima kada bi takav pristup mogao negativno utjecati na:
a) međunarodne odnose, državnu sigurnost ili obranu zemlje,
b) mogućnost ostvarenja zaštite prava i pravnih interesa svake osobe na pošteno suđenje ili mogućnost nadležnog organa vlasti da provodi istragu kaznene ili stegovne prirode.

 


Članak 20.

 


(Naplata mrežnih usluga)

 


(1) Mrežne usluge iz članka 16. stavka (1) toč. a) i b) ovoga Zakona koriste se bez naknade.
(2) Subjekti IPP FBiH koji pružaju ostale usluge iz članka 16. stavka (1) ovoga Zakona imaju pravo na naknadu za mrežne usluge koju plaća korisnik usluge.
(3) Odluku o uvođenju naknade iz stavka (2) ovoga članka donosi Vijeće IPP FBiH, na prijedlog rukovoditelja subjekta IPP FBiH za mrežne usluge iz svoje nadležnosti.
(4) Iznimno od odredaba stavka (1) ovoga članka, subjekt IPP FBiH koji pruža uslugu iz članka 16. stavka (1) točke b) ovoga Zakona, može uvesti naknadu, u slučajevima kada je takva naknada nužna za održavanje izvora prostornih podataka i odgovarajućih usluga podataka.
(5) Podatci koji su dostupni preko usluga za pregledavanje iz članka 16. stavka (1) točke b) ovoga Zakona mogu biti u obliku koji sprečava njihovo ponovno korištenje u komercijalne svrhe.
(6) Vijeće IPP FBiH može propisati detaljnije kriterije i uvjete za utvrđivanje visine naknada iz st. (2) i (4) ovoga članka, pri čemu će voditi računa da se zaračunavanje naknada svede na minimum koji je potreban da bi se osigurala nužna kvaliteta i kvantiteta prostornih podataka, kao i razuman povrat uloženih sredstava, uz istodobno poštivanje interesa subjekata IPP FBiH koji osiguravaju izvore prostornih podataka.
(7) Ako subjekti IPP FBiH naplaćuju naknade za korištenje mrežnih usluga, moraju objaviti visinu naknade iz stavka (2) ovoga članka na internetskoj stranici IPP FBiH te ih učiniti dostupnima bilo kojem podnositelju zahtjeva.
(8) Odredbe ovoga članka ne odnose se na naknade za mrežne usluge iz članka 16. ovoga Zakona koje subjekti IPP FBiH pružaju u skladu s posebnim propisima, kao ni na naknade za mrežne usluge nad prostornim podacima koji nisu definirani u skladu sa člankom 8. ovoga Zakona.
(9) Ukoliko je subjekt IPP FBiH proračunski korisnik, sredstva ostvarena temeljem naknade iz st. (2) i (4) ovoga članka prihod su proračuna iz kojega se financira subjekt IPP FBiH.

 


Članak 21.

 


(Prava i obveze subjekata IPP FBiH)

 


(1) Subjekti IPP FBiH su obvezni:
a) pripremiti i ažurirati podatke i metapodatke i uključiti ih u IPP FBiH,
b) pripremiti informacijsko-komunikacijske sustave prostornih podataka i uključiti ih u IPP FBiH,
c) ispunjavati sve ostale obveze koje proizilaze iz ovoga Zakona.
(2) Za ispunjavanje obveza iz stavka (1) ovoga članka odgovoran je rukovoditelj subjekta IPP FBiH.
(3) Svaki subjekt IPP FBiH zadržava pravo intelektualnog vlasništva nad podacima iz svoje nadležnosti.
(4) Ako subjekt IPP FBiH ne ispunjava obveze proizašle iz ovoga Zakona Koordinacijsko tijelo IPP FBiH će ga o tome pisano obavijestiti i tražiti da ispravi nepravilnosti. Ako u razumnom vremenu ne dođe do otklanjanja nepravilnosti nad izvorom prostornih podataka, Koordinacijsko tijelo IPP FBiH će za navedene metapodatke i mrežne usluge isključiti prikaz u sustavu IPP FBiH.

 


POGLAVLJE III. TIJELA IPP FBiH I NADLEŽNOSTI

 


Članak 22.

 


(Tijela IPP FBiH)

 


Tijela IPP FBiH su Vijeće IPP FBiH i radne skupine IPP FBiH.

 


Članak 23.

 


(Vijeće IPP FBiH)


(1) Vijeće IPP FBiH čini jedanaest članova od kojih je jedan predsjednik Vijeća IPP FBiH, a imenuje ih i razrješava Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada FBiH).
(2) U Vijeće IPP FBiH Vlada FBiH imenuje po jednog predstavnika:
a) Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove,
b) Federalnog ministarstva prostornog uređenja,
c) Federalnog ministarstva okoliša i turizma,
d) Federalnog ministarstva prometa i komunikacija,
e) Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,
f) Federalnog ministarstva financija,
g) Federalnog ministarstva pravde,
h) Federalnog ministarstva unutarnjih poslova,
i) Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti,
j) Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije,
k) Federalnog zavoda za statistiku.
(3) Predsjednik i članovi Vijeća IPP FBiH imenuju se na razdoblje od pet godina.
(4) Za predsjednika Vijeća IPP FBiH imenuje se rukovoditelj Koordinacijskog tijela.
(5) Tehničke i administrativne poslove za potrebe rada Vijeća IPP FBiH obavlja Koordinacijsko tijelo IPP FBiH.

 


Članak 24.

 


(Nadležnosti Vijeća IPP FBiH)

 


Vijeće IPP FBiH:
a) Vladi FBiH predlaže strategiju, operativne programe i druge akte od važnosti za uspostavu, održavanje i razvoj IPP FBiH,
b) donosi kriterije za uspostavu, održavanje i dijeljenje izvora prostornih podataka u svrhu interoperabilnosti,
c) donosi provedbene propise iz članka 14. ovoga Zakona,
d) donosi odluku iz članka 20. stavka (3) ovoga Zakona,
e) imenuje i razrješava radne skupine IPP FBiH za razradu pojedinih zadataka i obveza, na prijedlog Koordinacijskog tijela IPP FBiH ili članova Vijeća IPP FbiH,
f) daje smjernice za rad Koordinacijskog tijela IPP FbiH,
g) donosi odluke o definicijama i detaljnim opisima tema prostornih podataka,
h) donosi odluke o pristupu IPP FBiH pravnoj osobi iz članka 5. stavak (2) ovoga Zakona,
i) usklađuje aktivnosti subjekata IPP FBiH,
j) podnosi godišnje izvješće o uspostavi, održavanju i razvoju IPP FBiH Vladi FBiH.

 


Članak 25.

 


(Radne skupine IPP FBiH)

 


(1) Radne skupine IPP FBiH osnivaju se u svrhu razrade pojedinih zadataka i obveza iz djelokruga uspostave, održavanja i razvoja IPP FBiH.
(2) Za članove radnih skupina iz stavka (1) ovoga članka mogu se imenovati predstavnici organa i službi za upravu sa područja FBiH, gospodarskih društava i javnih ustanova, nevladinih organizacija i akademske zajednice, koji posjeduju odgovarajuće stručno znanje i relevantno iskustvo.

 


Članak 26.

 


(Koordinacijsko tijelo IPP FBiH)

 


(1) Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je Koordinacijsko tijelo IPP FBiH u provedbi ovoga Zakona.
(2) Koordinacijsko tijelo IPP FBiH u provedbi ovoga Zakona ostvaruje komunikaciju s drugim tijelima u Bosni i Hercegovini i međunarodnim tijelima.
(3) Koordinacijsko tijelo IPP FBiH obavlja slijedeće poslove:
a) priprema prijedloge za strategiju i operativne programe Vlade FBiH u području IPP FBiH,
b) uspostavlja i održava registar subjekata i registar izvora prostornih podataka IPP FBiH,
c) objavljuje detaljan opis tema prostornih podataka,
d) uspostavlja, održava i nadzire rad Geoportala IPP FBiH,
e) uspostavlja i održava javnu uslugu metapodataka u sustavu Geoportala IPP FBiH na način koji će subjektima IPP FBiH omogućiti interaktivno održavanje metapodataka iz svoje nadležnosti,
f) radi na interoperabilnosti i, gdje je potrebno, homogenizaciji prostornih podataka,
g) koordinira i nadzire primjenu provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona,
h) razvija i predlaže Vijeću IPP FBiH program aktivnosti i mjera potrebnih za ispunjavanje uvjeta za uspostavljanje, održavanje i razvoj infrastrukture prostornih podataka,
i) priprema izvješća o provedbi i korištenju infrastrukture prostornih podataka,
j) u koordinaciji s tijelima IPP FBiH predlaže akte iz članka 14. ovoga Zakona,
k) izvještava subjekte IPP FBiH i javnost o aktivnostima povezanim s uspostavom, održavanjem i razvojem IPP FBiH,
l) prati primjenu i daje prijedloge za poboljšanje provedbe IPP FBiH u praksi,
m) priprema godišnja izvješća o praćenju uspostave, održavanja i razvoja IPP FBiH.

 


Članak 27.

 


(Razvoj IPP FBiH)


(1) Koordinacijsko tijelo IPP FBiH dužno je kontinuirano pratiti razvoj infrastrukture prostornih podataka u skladu sa domaćim i međunarodnim propisima i standardima.
(2) Razvoj IPP FBiH biti će usklađivan s razvojem INSPIRE Direktive i raspoloživim resursima.

 


POGLAVLJE IV. NADZOR

 


Članak 28.

 


(Nadzor)

 


Nadzor nad provođenjem ovoga Zakona vrši Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

 


POGLAVLJE V. KAZNENE ODREDBE

 


Članak 29.

 


(Kaznene odredbe)

 


(1) Subjekt IPP FBiH dužan je nadoknaditi štetu koju prouzroči neispunjavanjem obveza propisanih ovim zakonom.
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000 do 10.000 KM kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba subjekta IPP FBiH iz članka 5. ovoga Zakona ako ne osigura ispunjavanje obveza iz članka 16. stavka (1) toč. a) i b) ovoga Zakona.

 


POGLAVLJE VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 


Članak 30.

 


(Prestanak važenja propisa)

 


Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o infrastrukturi prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 85/14).


Članak 31.

 


(Stupanje na snagu)

 


Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 


Mirsad Zaimović

 


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 


Tomislav Martinović