ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O DOPRINOSIMA

 


Član 1.

 


U Zakonu o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18 i 99/19) u članu 20a. riječi: "60 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona." zamjenjuju se riječima: "do 31.12.2022. godine.".

 


Član 2.

 


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 


Mirsad Zaimović

 


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 


Tomislav Martinović