ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU

 


Članak 1.

 


U Zakonu o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 4/21), u članku 23. u stavku (1) zarez i riječi: "po doznaci sredstava od strane Međunarodnog monetarnog fonda (u daljnjem tekstu: MMF)" brišu se.
U stavku (5) skraćenica "MMF-a", zamjenjuje se riječima: "Međunarodnog monetarnog fonda (u daljnjem tekstu: MMF)".

 


Članak 2.

 


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 


Mirsad Zaimović

 


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 


Tomislav Martinović