ZAKON
O DOPUNAMA ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU

 


Članak 1.

 


U Zakonu o vanparničnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98, 39/04 i 73/05), iza članka 73. dodaje se novi Odjeljak 2a. i novi čl. 73a., 73b., 73c., 73d., 73e., 73f., 73g., 73h., 73i., 73j., 73k., 73l. i 73m. koji glase:
"2a. Utvrđivanje mjesta i vremena rođenja

 


Članak 73a.

 


(Podnošenje prijedloga)

 


Prijedlog za utvrđivanje vremena i mjesta rođenja sudu može podnijeti:
a) osoba koja nije upisana u matičnu knjigu rođenih, a vrijeme i mjesto svog rođenja ne može dokazati na način predviđen propisima kojima se uređuje vođenje matičnih knjiga,
b) tijelo starateljstva,
c) svaka osoba koja za to ima pravni interes.

 


Članak 73b.

 


(Nadležnost suda)

 


Za postupak utvrđivanja vremena i mjesta rođenja mjesno je nadležan svaki stvarno nadležan sud.

 


Članak 73c.

 


(Sadržaj prijedloga)

 


(1) Prijedlog za utvrđivanje vremena i mjesta rođenja sadrži sljedeće podatke o osobi čije se vrijeme i mjesto rođenja dokazuje:
a) ime i prezime,
b) spol,
c) vrijeme i mjesto njezina rođenja, ako je poznato,
d) druge činjenice koje mogu biti od koristi za utvrđivanje vremena i mjesta rođenja.
(2) Ako je prijedlog iz stavka (1) ovog članka podnijela osoba iz članka 73a. točka c) ovog zakona, prijedlog sadrži podatke iz kojih proizilazi da predlagatelj ima pravni interes za pokretanje postupka utvrđivanja vremena i mjesta rođenja.
(3) Uz prijedlog iz stavka (1) ovog članka dostavljaju se i dokazi kojima se činjenice iz st. (1) i (2) ovog članka mogu utvrditi ili učiniti izvjesnim.

 


Članak 73d.

 


(Pribavljanje izvješća)

 


(1) Prije zakazivanja ročišta sud pribavlja izvješće ministarstva nadležnog za unutarnje poslove i matičnog ureda na čijem je području boravila osoba čije se vrijeme i mjesto rođenja dokazuje o tome postoje li u njihovim evidencijama podaci o vremenu i mjestu rođenja te osobe.
(2) Sud može zatražiti izvješće i potrebne obavijesti i od drugih tijela i ustanova koje vode evidencije o fizičkim osobama.
(3) Rok za dostavljanje izvješća iz st. (1) i (2) ne može biti dulji od 30 dana od dana prijama zahtjeva suda.
(4) Ako izvješće iz stavka (1) ovog članka sudu ne bude dostavljeno u ostavljenom roku, smatra se da o osobi čije se vrijeme i mjesto rođenja dokazuje nema podataka u evidencijama tijela od kojih je zatraženo da izvrše provjeru.
(5) Ako ima nagovještaja da je osoba čije se vrijeme i mjesto rođenja dokazuje imala boravište u stranoj državi, sud donosi rješenje o prekidu postupka dok ne pribavi potrebne obavijesti od nadležnih tijela strane države sukladno pravilima o međunarodnoj pravnoj pomoći.
(6) Izuzetno od odredbe stavka (5) ovog članka sud neće prekinuti postupak ako je prijedlog iz članka 73a. ovog zakona podnesen radi utvrđivanja vremena i mjesta rođenja osobe kao i identiteta osobe iz članka 73e. ovog zakona.

 


Članak 73e.

 


(Utvrđivanje vremena i mjesta rođenja osobe kao i identiteta osobe pod posebnim uvjetima)

 


(1) Sud će postupiti u smislu članka 73d. stavak (6) ovog zakona pod sljedećim uvjetima:
a) ako se radi o utvrđivanju vremena i mjesta rođenja osobe i identiteta osobe za koju se pretpostavlja da je dijete državljana Bosne i Hercegovine,
b) ako se radi o utvrđivanju vremena i mjesta rođenja osobe i identiteta osobe koja nije rođena na teritoriju Bosne i Hercegovine,
c) ako je osoba rođena na teritoriju koji u pretpostavljenom vremenu rođenja osobe uslijed ratnih djelovanja nije imao međunarodno pravni subjektivitet,
d) ako je od strane obavještajno - sigurnosnih i policijskih tijela u Bosni i Hercegovini evidentiran ulazak osobe na teritorij Bosne i Hercegovine s teritorija iz točke c) ovog stavka,
e) ako se temeljem podataka i provjera obavještajno - sigurnosnih i policijskih tijela u Bosni i Hercegovini može utvrditi minimum poznatih elemenata identiteta osobe (fotografija, otisak prsta i sl.).
(2) Na utvrđivanje identiteta, vremena i mjesta rođenja u smislu odredbe ovog članka shodno se primjenjuju odredbe ovog poglavlja.

 


Članak 73f.

 


(Ročište)

 


(1) Na ročište za utvrđivanje vremena i mjesta rođenja osobe sud poziva predlagatelja i osobu čije se vrijeme i mjesto rođenja dokazuje i izvodi potrebne dokaze.
(2) Da bi se utvrdilo vrijeme i mjesto rođenja osobe, sud mora saslušati najmanje dva punoljetna svjedoka čiji identitet utvrđuje uvidom u javnu ispravu s fotografijom, osim u slučaju iz članka 73e ovog zakona.
(3) Sud će odrediti da sudski vještak odgovarajuće specijalnosti pregleda osobu čije se vrijeme i mjesto rođenja dokazuje i dâ nalaz i mišljenje o njegovim godinama života.

 


Članak 73g.

 


(Sadržaj rješenja)

 


Rješenje kojim se utvrđuje vrijeme i mjesto rođenja sadrži sljedeće podatke o osobi čije se vrijeme i mjesto rođenja dokazuje:
a) ime i prezime,
b) spol,
c) dan, mjesec, godinu i sat rođenja,
d) mjesto rođenja i
e) podatke o njegovim roditeljima, ako su poznati.

 


Članak 73h.

 


(Zakonska pretpostavka vremena rođenja)

 


Ako sud na temelju izvedenih dokaza ne može sa sigurnošću utvrditi kada je rođena osoba čije se vrijeme i mjesto rođenja dokazuje, smatra se da je ona rođena 1. siječnja u 00:01 h one godine za koju se na temelju izvedenih dokaza može uzeti da je izvjesna godina njenog rođenja.

 


Članak 73i.

 


(Zakonska pretpostavka mjesta rođenja)

 


Ako sud na temelju izvedenih dokaza ne može sa sigurnošću utvrditi gdje je rođena osoba čije se rođenje dokazuje, kao mjesto rođenja smatra se sjedište grada, odnosno općine za koju se na temelju izvedenih dokaza može uzeti da je izvjesno mjesto rođenja, a ako se mjesto rođenja ne može utvrditi na takav način, smatra se da je osoba čije se vrijeme i mjesto rođenja dokazuje rođena u mjestu gdje je nađena, odnosno gdje je imala boravište u vrijeme podnošenja prijedloga za utvrđivanje vremena i mjesta rođenja.

 


Članak 73j.

 


(Rok za donošenje rješenja i pravo na žalbu)

 


(1) Rješenje o vremenu i mjestu rođenja osobe sud je dužan donijeti u roku od 90 dana od dana podnošenja prijedloga.
(2) Protiv rješenja iz stavka (1) ovog članka može se izjaviti žalba.
(3) Prvostupanjski sud žalbu sa spisima bez odlaganja dostavlja drugostupanjskom sudu, koji je obvezan donijeti odluku u roku od 30 dana od dana prijama žalbe.

 


Članak 73k.

 


(Troškovi postupka)

 


Troškove postupka za utvrđivanje vremena i mjesta rođenja osobe snosi predlagatelj.

 


Članak 73l.

 


(Dostavljanje rješenja matičnom uredu)

 


Pravomoćno rješenje o vremenu i mjestu rođenja osobe prvostupanjski sud dostavlja nadležnom matičnom uredu u roku od osam dana od dana pravomoćnosti rješenja radi upisa činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih.

 


Članak 73m.

 


(Stavljanje rješenja izvan snage)

 


(1) Ako se naknadno utvrdi da je osoba čije se vrijeme i mjesto rođenja dokazuje već upisana u matičnu knjigu rođenih, sud koji je donio rješenje o vremenu i mjestu rođenja po službenoj dužnosti provodi postupak stavljanja izvan snage tog rješenja.
(2) Pravomoćno rješenje o stavljanju izvan snage rješenja o vremenu i mjestu rođenja prvostupanjski sud u roku od osam dana od dana pravomoćnosti rješenja dostavlja nadležnom matičnom uredu.".

 


Članak 2.

 


(Stupanje na snagu)

 


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 


Mirsad Zaimović

 


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 


Tomislav Martinović